WAKOLOSAI 2

1Kosoko nikuhananga anyeye mumanye ukulu we nyituma yangu kosoko yenu, na kosoko ya awoile Laodikiya, hamwedu na awanhu wose awasinimanyile; 2uleke wahongesigwe mufidoga fyao, wakuhanganisigwa na uwendo, wakapate ugoli wose wa kumanya kwa chawelu, wamanye imbuli ifisigwe ye Mulungu na Kilisito imwenyecho, 3iyina mugati yakwe ugoli wose wa ubala hamwedu no umanyi uwikigwe. 4Nikumutamilani imbuli aino, imumhu yangheje yamudanhilisani kwa mbuli sa kukochelesa. 5Hata ninghowa nahechaka chimutufi, mumanye fina nahamwendu nanye chimuhe, kwa nyemo kosoko ya kona ifene fomwimile chawelu mwihuwi dya Kilisito. 6Hambiya fina fomumuhokele Kilisito Yesu, iMundewa, gendeleleni kwikala naye nhaifo; 7mukijimbila na kujengwa naye; mugolosigwa ngwingwingwi mwihuwi, ifene fomufusigwe; na kugendelela mwi lumbo. 8Langisiseni imunhu yanghawagolose kifana mwa watumwa kwa umanyi wakwe na udasi uwichaka chinhu, ifene awanhu we iyisi fowahokele, ifene amafuso age iyisi agakatali fogowile, nago ng'o si ga Kilisito. 9Kosoko mugati yakwe mwina umemelesi wose we Mulungu, ifene fouwile mumutufi. 10Nanye mumemelekela mugati yakwe imwene no ditwi dyo ukulu wose na undewa. 11Mugati yakwe mufinigwa ku dikumbi disigolosigwe kwe imikono, kwa kuuhambula umutufi we inyama, kwa dikumbi digoloseke kwa njila ya Kilisito. 12Kahe hamusikigwa hamwedu naye, mu ubatiso; na kwinuka hamwedu naye kwa kuhuwila uludole we Mulungu iyamwinule mudifa. 13Nanye fomofile muwihi kuleka kufinigwa mumitufi yenu, hakawagolosa mwawomi hamwedu naye foyamalile kuchilekelela uwihi wetu wose; 14foyamalile kuilegusa diwandiko dyoa uwihi wetu idyawandikwe kuchisongesa hoyailegusa inghowe baho kahi haibamandiligwa mumusalaba. 15Foyamalile kuhambula ukulu na undewa na kusigubula kwa ludole, hakabwedelela naso mumusalaba uwo. 16Hambiya imunhu yanghawaliganise nyeye mufyakudiya kahi ifinhu fyo kunywa, kahi kosoko ye sikukuu kahi kulawa ko umwesi kahi kosoko ye sabato. 17Isimbuli aso hasuwa inyefu dya isimbuli isikwija; amba umutufi no Kilisito. 18Imunhu yanghawahokeni digelo dyenu, kwa kinenela kwa kwenda kwake imwecho na kufuga malaika, kwa kigamba kwa magubulo gakwe na kiyona chaka kwa umanyi wakwe we chimunhu munhu; 19kahe iyalekile kikolela ngwingwi mwitwi dyo umutufi. Kulawa imwene umutufi wose ukukula na kukoleleswa hamwedu ne ifilungo ne isinghwali, ukukula kwa udaha wa Mulungu. 20Nghona mwafile hamwedu na Kilisito kulawa kumafuso agakatali agechilunga, nhani mukwikala kifana mwawanya muchilunga? Nhani mukugendelela kulongosigwa na malagiso, 21Munghakole, munghawonje, munghakwafe 22ifinhu afyo fyose fikubanika ugele wofikutumiigwa; na kugendelela kwandamila malagiso na mafuso ga awanhu? 23Asino sikonesa kifana sina misungu, mumafugo gomukigolosele mowenyecho, na kufuga na kuudima umutufi kwa ukali; ninga gechaka ludole lwa kuwalemesa usulumisi wo mutufi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\