WAGALATIYA 1

1Paulo Mutumigwa siyo na wanhu kahi kulawa kwa mwanadamu, ninga iYesu Kilisito imwecho ne Mulungu Baba, yamwinule kulawa muchilalo. 2Awakilisito wose woile hano hamwedu na niye chikuwegalilani mulamuso kumakanisa gose gowile ako Galatiya: 3Mulungu iBaba yetu na Mundewa wetu Yesu Kilisito na yamwingheni mboto yakwe ne idigoya, 4uleke yachilekelele kulawa muchigele achi cho wihi. Kilisito hakakilafa imwenyecho kosoko yo wihi wetu, fina foyendile Mulungu iBaba yetu; 5Ditunyo dina imwene chigele chose! Hano. 6Aniye nikujuma! Nhani nheifo mukumuleka chimwande mwande iyamwinangileni mumboto ya Kilisito kamei mukubidukila Injila ingi. 7Na ninga siyo fina kwina mbuli swanu ingi, ninga nikulonga nhafi kosoko kuna wanhu wakumwidasani na kuibidula Imbuli swanu ya Kilisito. 8Ninga inghowa noseye ama Malaika kulawa kulanga yangheja yawahubili Imbuli swanu ingi ikulemana na aiya yochihubili aseye ukwenu, basi yaligitwe! 9Fina fochilongile, na nikulonga lwakeli: Munhu yoyose iyakuwahubiliani Imbuli ikulemana na aiya yomuhokele na yaligitisigwe! 10Aniye nikiyendesa kuwanhu ama kwe Mulungu? Ama nikituma kuwendesa awanhu? Kusigwa ninghali kwenda kuwendesa wanhu sinowile nikuwa mutogomi wa Kilisito. 11Hambiya gojeni niwatamileni wandugu sangu fina imbuli aiya yonawahubili siyalawile kwa munhu. 12Kahi siipatile kwa munhu wowose, kahi safuswa na munhu wowose ninga kwa kugubuliligwa na Yesu Kilisito. 13Togoleni simuhulika niye fonowile imikalile yangu mudini ye Chiyahudi, fina fonidisambase dikanisa dye Mulungu bila ubasi na kugesa kudibana. 14Aniye haniwalongolela wengi we disika dyangu kukola mafuso ge dini ya Chiyahudi, na kupiligala kukola mahokelo ga wasehe wetu. 15Ninga iMulungu kwa imboto yakwe hakanisagula na kuninanga nimutumikie hata fonowa nikali kwelekwa. Yenda kunigubulila 16imwanagwe, uleke nimuhubili kuwanhu wa mataifa wasimumanyile Mulungu, na simutasile munhu wowose ama kumusa fina nikonge nhani, 17sakwila hata Yelusalemu kuwatumigwa wanilongolele kuwosa. Ila haniluta ningila mpaka Alabiya kunghonga, kamei kahi honikuya mpaka Damesiki. 18Kamei foyaloka minyaka midatu hanikwila kahi mpaka Yelusalemu hanijamona Kefa ukuya, honikala ihakwe majua ikumi na mashano. 19Sawonile hachikiyonile na awatumigwa wamonga ninga Yakobo du munduguse na Mundewa. 20Aga gonikumwandikilani Mulungu kamanya fina sikuwandika udasi! 21Kulawa baho haniluta kusitalafa sa iisi ya Silia na Chilikia. 22Na ichigele cho samanyike kaa! Mumakanisa ga Wakilisito wa kuya Yudea. 23Awanhu waya imbuli yowamanyile awene ni fina: Munhu yuya yendeyoliga na kuchitesa fibi kaumo naye yakuhubili dihuwi didino dyoyendayaliga! 24Kamei hawamutunya Mulungu kosoko yangu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\