WAGALATIYA 2

1Basi foyaloka minyaka ikumi na mine hanikwila kuluta Yelusalemu na Balinaba, kamei chalutanya na Tito. 2Kuluta kwangu ni kosoko ya magubulo ge Mulungu. (Chuwile mu njama haniwatamila Filongosi) fina fonihubili Imbuli swanu muwanhu wa mataifa wamumanyile Mulungu. Hanigolosa nhaifo uleke milimo yangu ingheje ikuwa chaka. 3Ninga hata imiyangu Tito iMuyunani, hadindiligwe kufinigwa, 4ninga kosoko hakuwa na maKilisito ga udasi gendage gahananga gafinigwe. Mamunhu go hagakiingisa chinyemela, na kuhananga uhulu wetu wo chikilungise na wochuwile nawo mugati mwa Kilisito Yesu. Uleke wachingise muutumwa, 5aseye hachilema lemilemi uleke ichawelu ye Mbuli swanu igendelele kusigala na nyenye. 6Ninga wanhu wawo wakugambigwa Filongosi halika ni Filongosi ama hata, filongosi aniye ukwangu kaa; kosoko iMulungu hakulamula kwa kulanga futa. Wanhu wano hawowile na dyodyose dya kunongesela, 7ninga chinyume chakwe fowona kwinghwigwa ne Mulungu mulimo wo kuhubili Mbuli swanu kuwamataifa kifana Petulo foyeng'igwe ikasi yo kuwahubiliya Wayahudi Mbuli swanu. 8Kwa ludole lwa Mulungu nigoloswa Mutumi yatumigwe kuwamataifa, kifana Petulo foyagoloswa Mutumi kuwayahudi. 9Wakone fina dihewa dyoninghigwe, Yakobo, Petulo na Yohana awowile mikiki hawafumi fina aniye ne Balinaba chilute ku wamataifa awene walute kuwanhu wafinigwe. 10Ila nonga imwendu du yowachisigilile fina chiwagelegele awakiwa, mbuli iyo ayo hanuwa ludole nayo lugano. 11Ila Petulo foyeja Andiyokiya, hanimugombela bila chifiso kosoko hakowe kena wihi. 12Kosoko chigele wasinati hawanghati weje wanhu kulawa kwa Yakobo, yondeyodiya hamwedu na wanhu wamataifa. Kamei foyawonile wanhu waya wafika, hakakitenda kifana hadiyage nawo kosoko yendeyowogoha waya wafinigwe. 13Nawo Awayahudi wamonga hawagolosa nheifiya mpaka Balanaba naye hakanegigwa na chimwefe chawo. 14Aniye nikawone fina wasikugenda munjila inogile ye chawelu ye mbuli swanu, honimugombela iPetulo hamwande ya wanhu wose fina, Inghowa gweye go Muyahudi ukwandamila sijadi sa wamataifa; wanhu wasimanyile Mulungu kahi si Wayahudi. Nhani ukudindilisa wamataifa wandamile sa Wayahudi? 15Aseye chiwecho Chiwayahudi kwa kwelekigwa kahi si wamataifa awena uwihi. 16Kahi wamanyile fina imunhu nghekulaliligwanhenda sa chawelu kosoko yasinhenda sa malogiso ninga kosoko ya dihuwi mu Yesu Kilisito, hata na seye chihuwila mu Kilisito uleke chiteliligwe ichawelu kwa dihuwi mu Yesu, ninga si kwa sinhenda sa Malagiso, kosoko kwa sinhenda sa malagiso hechaka munhu wowose yakudaha kutaliligwa fina kena nhenda sa chewelu. 17Hambiya inghowaga aseye chiwecho kwa kukonga kutaliligwa haki kwa njila ya Kilisito, hachoneka fina china wihi. Inghowa nonheifo togoleni nong'amba iKilisito yakutasa kwenesa uwihi? Chawelu ng'o! 18Kosoko inghowa nikujenga gagaya kahi gonimonile, togoleni isikonesa finanimwecho nomubanaji. 19Kosoko aniye kwa njila ya malagiso iyecho ganikoma, ila hambiya namumi kosoko ye Mulungu. 20Nisambasigwa hamwedu na Kilisito kahi siniye ni mumi ninga Kilisito no mumi mugati yangu. Na uumi wo ninawo hambiya mumutufi, ninawo mwihuwi dye mwana we Mulungu, imwene yanyendile na kulafa chidoga chakwe kosoko yangu. 21Sikwenda kuilema imboto ye Mulungu. Kosoko inghowa munhu yakutaliligwa nhenda sa chawelu kwa njila ya malagiso, basi Kilisito hakafa chaka!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\