WAGALATIYA 4

1Nikugamba nhafi Imuhasi muugele woyekuwa mudodogi, kefana mutumwa, hamwedu nokuwa no Mundewa wa fyose. 2Ninga yakuwa kowa hasi ya wanhu wakumulela na kumulangilila mpaka chigele iBabakwe foyakwija yamulekela ukulu. 3Nheifo aseye nase fochowa chinghati chikule, hachuwa watumwa, we simbuli se chilunga achi. 4Ninga chigele ichecho chikeje Mulungu hakamutuma mwanagwe. Imwene yelekwe na Mwanamuke, hakelekwa mwidilagiso dye Chiyahudi, 5soko yawaleguse waya woile mwidilagiso, ili seye chinangwe wana wa Mulungu. 6Na kosoko nyeye mwa wana wakwe, Mulungu hakamutuma Muhe we Mwanagwe kufidoga fyetu iyakulila Aba! Agwe Baba. 7Hambiya kulokela Imulungu musikugendelela kuwa watumwa ning wana, na nghona ni wana kahi wahasi.. 8Katali fomowile munghati mumumanye Mulungu we chawelu, hamugendelelaga kufuga ifyumbigwe ifisowile Mulungu. 9Ninga hambiya mumumanya Mulungu we chawelu, ama chigambe fina Mulungu mbiya kamumanyani nyeye, nhani mukuwila keli mafuso gasokile, mukuhananga muwe watumwa wani? 10Mukukolelesa mbuli sa majuwa, minyesi, figele na minyaka. 11Aniye to nikogoha seka ije yuwe nghiidasa chaka chakasi kosoko yenu. 12Wandugusangu nikutasa lugano muwe kifana fonuwile niye. Kosoko niye nani nikifana nyeye ninga du musinigolosele dyodyose dihile. 13Mumanya fina haniwahubili Imbuli swanu ichigele che inghonga, kosoko hanuwa na mutamu. 14Hamwedu ihali yangu hayuwa Magesa ukwenu, musanibesile kahi kuniliga, ninga hamunihokela fina Malaika we Mulungu kifana Kilisito Yesu. 15Fina hamuwa na chinyemi chikulu, mpaka hanidoga fina woile ikudahika kukumhula meso genu muninghe niye. 16Togoleni nong'amba nigaluka mughondo wenu kosoko yo kuwatamilani ichawelu? 17Awo wayenu wakonesa kifana wanogelelwa na nyeye, kumbeke wakuwahindilani kunje, uleke nyeye muwendese awene lugano. 18Chawelu ni mbuli swanu kuwedasikila wamonga musimbuli si swanu siyo ugele wonibaho hamwedu nanye. 19Mowangu wadodogi! Nikumonelani ubasi kifana imwanamuke nomaa yakukolwa no usungu wo kweleka, nani nikumonelani usungu mpaka Kilisito yombike mugati yenu. 20Nikudoga nhanga nowile na nyeye lulu bahano, uleke nibidule dijwi dyangu kosoko nikona manhonge kosoko yenu. 21Nikuhananga munitamile nyeye mukwenda kwikala mudilagiso: Musihulike fina dilagiso fodikulonga? 22Fina Ibulahimu hakowa na wana weli, yumonga ni mwana we mwanamuke we chitumwa, kamei yumonga mwanamuke siwechitumwa. 23Ayuno mwanagwe we chitumwa hakelekwa munjila ye chimutufi kifana wanhu wose, ninga yuno yumonga hayuwa kwa njila ya ihuwiso dye Mulungu imwecho. 24Mbuli sino simanyika kifana mbasi: Kosoko wanawake wano weli wakonesa agaya malagano meli. Ayuya yene wana welekwe muutumwa, no Hajili, na ayuno yakonesa adiya dilagano dyagoloswa he tunda dya Sinai. 25Hajili yuno yemile mwilagano dya mwitunda dya Sinai duwile ako Uwalabuni ni kifana mufano wa konesa dikaya dya Yelusalemu, kosoko dina wanagwe watumwa mpaka hambiya. 26Ninga iYelusalemu ya kulanga siyo ye chitumwa, nayo iyo no ng'ina yetu seye. 27Kosoko Itulumigwa nhafi: Sekelela gweye Musilatungulu go hukweleka! Inula dijwi dyako ujoje, agweye go winghati wone usungu wo kweleka! Kosoko wanagwe wa yuya yalekigwe ye mwene, wengisi kusuma yuya yene mugosi. 28Hambiya wandugusangu, aseye nase cha wanagwe we Mulugu kwe chihuwi, fina Isaka foyowa. 29Ninga kifana chigele chiya ayuya yelekigwe muutumwa foyamwidasage yuya yelekwa kwa njila ya muhe; noyuwile yuwile mpaka hambiya. 30Ninga itulumwa nhani mwilago? Si ikugamba, “Muwingeni mwanamuke we chitumwa ne mwanagwe, kosoko imwana we chitumwa gwe hata nghodaha kuhala hamwedu ne mwana wa hakaya.” 31Nhafo no chileka nikugamba aseye siyo cha wana wa mutumwa ila wana wa yuyo mwanamuke we hakaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\