WAEBULANIYA 11

1Hambiya dihuwi ni kuwa na chawelu ye finhu ifikuhuwiligwa, ni inyuwa na dihuwi dya simbuli isisikoneka. 2kosoko kwa didyo awanhu wa katali hawafumiligwa ne Mulungu. 3Kwa dihuwi chimanya fina ichilunga hachumbigwa kwa mbuli ye Mulungu uleke hata ifinhu fikoneka hafigolosigwa kulawa mufinhu ifisikoneka. 4Kwa dihuwi Habili hakamulafila Mulungu nhambiko iswanu lugano kusuma Kaini, iyamugolose yataliligwe uchawelu, iMulungu yakuhomelela kwa kufumila ifilafwa fyakwe; hakafa, ninga kugendela dihuwi dyakwe yenghali longa. 5Kwa dihuwi Henoko yenuligwa kuchanhya uleke yanghone difa; na nghoneke, kosoka Mulungu hakamulonda. Hambiye ugele woyowile yenhati yalondigwe hakahomelelwa fina hakamwendesa Mulungu. 6Kahi bila ya dihuwi isikudahika kumwendesa imwene. Kosoko wowose iyakumusegelela Mulungu yagila yahuwile fina kabaho na fina yakuwengha mageleko wose awekumuhananga imwene. 7Kwa dihuwi Nuhu, yakafuluse kujamigwa ne Mulungu muchanhya ye simbuli isisinhati soneke hakamutegelesa Mulungu na kugolosa ngalawa kosoko ya kuwahonya awanhu we inyumba yakwe; kwa dino hakaliganisa ichilunga muhasi wo uchawelu uwukwija kwa dihuwi. 8Kwa dihuwi Ibulahimu hakafumila foyenangigwe kuluta ahanhu hoyowile yakuhokela uhasi; na hakaleuka, nghamanyile koyekwija. 9Kwa dihuwi hakekala muisi iya ye dihuwiso, kefana mugeni, yekale mumahema hamwedu na Isaka na Yakobo, wahasi hamwedu naye we dihuwiso difane didyo. 10Kosoko hakalangaga kumwande ku kaya iyina singindiso, imujengaji na Mugolosaji wakwe ni Mulungu. 11Kwa dihuwi Sala imwenyecho hakahokela ludole lwo usokesi, hamwedu hakaloka ichigele che cheleko hakamuhuwila imwene muchawelu iyahuwise. 12Hambiya kugendela munhu yumwedu, na imwene hakowa munhu muswanu ninga yefane yafile, hachelekwa cheleko chingi kifana nyelesi sa kulanga kahi nghukudaha kutala kifanadisanga idyuwile mungingi ye bahali. 13Awano wose hawafa mwihuwi wasinhati wahokele ichalaganiswe, ninga wafuluse kuchona na kubwedelela kwa kutali, na kumanya fina hawowa wageni na wagendaji muchilunga. 14Kosoko awanhu awekulonga simbuli sifane siso wakonesa chalinje fina wakukongha iisi yawo yo kwikala. 15Kusigwe hawadogaga kosoko ye iisi yiyo yowaleuke, hawowa wakuwa na luneka lwa kuya. 16Ninga ifene foyuwile, wakuhananga iswanu, iyakulanga. Nochanghone Mulungu nghakona chinyala kwinangigwa Mulungu wawo, kosoko kawatandila kaya. 17Kwa ihuwi Ibulahimu foyagesigwe, hakamulafa Isaka yowe nhambiko na imwene iyahokele amahuwiso hakafumila kumulafa imwanagwe yumwedu, 18imwene hailongigwa, Kugendela Isaka icheleko chako chokwinangigwa. 19Hakadogaga fina Mulungu yakudaha kuwenula wanhu hata kulawa kuwafile; kamei kulonga kwa konesa, hakamupata imwene kunyuma. 20Kwa dihuwi Isaka yalafa umoti wa majuwa gekwija kwa Yakobo na Esau. 21Kwa dihuwi Yakobo, ugele wo kufa, hakamumotesa chila mwana wa Yusufu, kwa kufuga yegame ditwi mumhando yakwe. 22Kwa dihuwi Yusufu, kundumiliso yo uwumi wakwe yatambula simbuli so kuleuka kwawo wana wa Isilaeli, na kulagisa muchanhya ya masiko gakwe. 23Kwa dihuwi Musa, ichigele cho kwelekwa kwakwe hakafisigwa minyesi midatu ne babakwae ne ingina, kosoko hawona imwana hakowa muswanu lugano; kahi wasogohe dilakiso dye mundewa. 24Kwa dihuwi Musa, foyakulile, hakalema kwinangigwa mwanagwe we mwana we chike wa Falao, 25hakona ibeka yapate magayo hamwedu na wanhu we Mulungu kusuma kibwedesa muwihi kwa chipisi chidodogi. 26Hakatala fina kutofuligwa kwakwe kosoko ya Kilisito, ni ugoli mukulu kusuma ugoli we iisi ya Misili kosoko hakalangaga ku imhongesi. 27Kwa dihuwi hakalewuka Misili, bila ya kogoha inyono ye mundewa; kosoko hakafinyilisa na kumulanga imwene inghekoneka. 28Kwa dihuwi haika iPasaka na kunyunyisa isakame, ileke imubanaji wa wana we nhula hanju yanghawakwafe. 29Kwa dihuwi awanhu hawaloka ibahali ya Shamu, kifana muisi inyalile; Amba Awamisili fowagesile kulonga hawonywa munghabu wose. 30Kwa dihuwi singhasi sa Yeliko hasugwa fosasungulitigwa majuwa mufungate. 31Kwa dihuwi Lahabu we chilanga nghabanigwa hamwedu na waya awechaka chihuliko; kosoko hawanihokela kwa digoya awaya awasakulage. 32Nani nongechoni kahi? Kosoko ye ichigele idikudahika kwigala simbuli sa Gidioni na Balaka na Samusoni na Yefuta na Daudi na Samwili na sa wagonesi 33awene kugendela dihuwi hawasuma siisi isowage na wandewa, hawowa wachawelu, hawapasa ichahuwisigwe, hawagubika imilomo ye sisimba. 34Hasima umoto na kwihuligwa mumakali ga mapanga. Hawagumigwa ludole kusuma usoka, hawowa fitungati munghondo, hawawinga amakingili ga wageni wowakitowage nawo. 35Awanawake hawahokela wanhu wawo wafile wenuke mudifa awamonga hawasambasigwa wakulema kudoholeligwa, uleke wenuligwe fiswanu. 36Awamonga hawagaya kwa kubesigwa na kutoigwa, kahi hata kwigaligwa kuchifungo. 37Hwatoigwa mawe mpaka kufa, hawadumuligwa kwa misumeno hawakomigwa kwa ipanga hata kusanguligwa kifana ngholo na mhene foikusanguligwa inghingo yakwe, wagaya na kudumangila, na kona usungu, 38wanhu ambawo chilunga chisagiligwe kuwa nawo. Hawasunguluta munyika na mumatunda, na mumapango na mashimo. 39Ninga mugagano gose, wasidahile kuhokela dihuwiso dyowahuwisigwe, 40kosoko Mulungu hakalongola kuchikila chinhu chiswanu lugano, uleke chose na wene chimemelekele hamwedu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\