WAEBULANIYA 4

1Hambiya kosoko dihuwilo dyo kwingila muchinyemi chakwe dinghali baho, chogohe uleke yanghowe yumwedu wenu yaliganiswe kosoko ya kusuma kudifikila. 2Kosoko imbuli iswanu haija ukwetu fina ukwawo, ninga imbuli yahubiliigwe ukwawo iswatasile, kosoko isahangile ne dihuwi dya wategelesage. 3Kosoko aseye chihuwile chikwingila muubwihilo wakwe, kifana Mulungu foyalongile “Fina fonakilahile munyono yangu, Wasidaha kwingila mubwihilo wangu,” hata inghowa imilimo yakwe haihela ugele wo kwikigwa inghindiso ye chilunga. 4Kosoko ahamonga kalonga simbuli se dijuwa dye mufungate, “Ne Mulungu hakabwihila dijuwa dyo mufungate kulawa kugolosa milimo yakwe yose.” 5Na kahi ahanhu hano hakagamba, “Wasidaha kwingila mubwihilo wangu.” 6Kosoko hambiya isigala kuwamonga kwingila umo, na wose awene kunghonga, hawahokela imbuli swanu ninga hawasumwa kwingila kosoko ya ufuti wawo, 7kahi keka ijuwa dimonga, “diyelo” yakugamba kulokela Daudi minyaka mingi ilokile, musimbuli isamule kuwandikigwa, “Diyelo munghahulika dijwi dyakwe, munghaigolose imimoyo yenu yuwe mikugutu.” 8Kosoko inghowa Yoshua hakamwinghani hanhu ha kubwihila iMulungu nghodaha kutambula hamwande dijuwa dingi. 9Hambiya kahi ahaya isigala sabato dijuwa dyo kubwihila kwe Mwana we Mulungu! 10Kosoko wowose iyakwingila muubwihilo we Mulungu yakubwihila munhogoma milimo yakwe fina Mulungu foyabwihile munhogoma yakwe. 11Lekeni hambiya chipiligale chingile kuubwihilo uya, uleke hanghowe na yumwedu wetu yogwe kosoko yo ufuti uno. 12Kosoko imbuli ye Mulungu nyumi, kahi ikutogoma milimo, nghali kusuma isunja, kahi ikuhoma mpaka ikutemanhula chidoga ne umuhe ne ifilungo fya umutufi ne umusopo, kumanya amadoga ne inyenda ye umoyo. 13Kahi hamwande yakwe hechaka ichumbigwe chikifisile ninga fyoose fyahajelu na kugubuligwa mumeso gagwe imwene yena simbuli setu. 14Kosoko hambiya china Imutambiki Mukulu iyengile kulanga, Yesu Imwana we Mulungu, chigendelele kukolelesa dihuwilo dyetu. 15Kosoko chichaka Mutambiki Mukulu iyekuhanga nase musokesi wetu, ninga imwene naye hakahesigwa musinyuwa sose fina seye bila kugolosa wihi. 16Chisegelele kwa nghinyo hegoda dye undewa dye dihewa, uleke chidahe kuhokela ubasi na dihewa dyo kuchitasa ugele wo chikuhananga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\