WAEBULANIYA 8

1Hambiya imbuli inghulu musose sochikulonga no ino: China mutambiki mukulu iyefane yuyo yekale mumukono wo kulume we digoda dye Undewa Mukulu ako kulanga, 2imutogomi ahanhu hasunhile he dihema dye chawelu, idyekigwe siyo ne munhu, ninga Mundewa. 3Kosoko chila mutambiki mukulu kasaguligwa uleke yalafe filafwa na nhambiko; kosoko ikuhanangigwa imutambiki naye yowe na chinhu cha kulafa. 4Hambiya kusigwa yowile wamuchilunga nghowile yakuwa mutambiki hata chidodogi, kosoko hena watambiki awakulafa filafwa ifene dilagiso fodikulagisa. 5Wakutogoma mulimo hanhu ha sunhile kifana futa na inyefu dya finhu fya kulanga; kifana Musa foyowile habehi kugolosa dihema, hakajamigwa kugambigwa, “Langa ukagolose finhu fyose kifana fowonesigwe akuya kwitunda.” 6Ninga Yesu kapata mulimo muswanu lugano, na muchanhya ya iyo, imwene kakifana mulamusi we dilagano diswanu, kosoko dija kulokela mahuwiso maswanu. 7Kosoko woile diya dye nghonga dyowile hadihunguke, kusowile kukuwa na soko ya kukongha dingi dya keli. 8Mulungu hakona wihi kuwamonga nochinghone yakugamba, “Chawelu majuwa gakwija, yakulonga Mundewa, chigele chonikwija nikwiga ilagano isha ne nyumba ya Isilaeli na hamwedu na nyumba ya Yuda; 9hadikuwa kifana dilagano diya dyonekile ne wababa sawo, mwijuwa dyonawalafage kwa mukono na kuwalongosa kuluta iisi ya Misili; kosoko hawagendelele mwilagano dyangu, na kwa nheifo naniye haniwadesekela, yakulonga Mundewa. 10Adino no dilagano dyonikwenda nigolose hamwedu ne nyumba ye Isilaeli ganghaloka majuwa gago, yakulonga Mundewa, nikwenda nike malagiso gangu mumisungu yawo, na nowandika mumimoyo yawo, nani nokuwa Mulungu wawo, nawo wokuwa wanhu wangu. 11Na wasikuwa wanhu wa kifusa munhu na miyagwe ama kwa kigamba, ‘Goloko mumanye Mulungu,’ kosoko wose wonimanya, kulawa mudodogi hata imukulu. 12Kosoko nowonela ubasi kwa nhenda sawo sihile, na sikwijanigelegela wihi kahi.” 13Munonga ye dilagano, lagano isha, nong'amba Mulungu kagolosa dye nghonga dyuwe disakala na ichinhu chisakale chahabehi na kwagilila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\