YAKOBO 1

1Yakobo mutogomi we Mulungu na we Mundewa Yesu Kilisito, kumakabila kumi na mbili gowile kuutawanyiko. Chikumulamusani. 2Wandugu sangu inghowa mukugwila mumagesa ge hayohayo taleni kuwa chinyemi, 3kosoko mumanya fina mugeswa ye dihuwi dyenu mukweleka ufinyilisi; 4na kufinyilisa kwenu kwigale mabidulo makulu, uleke mukangale na kwenela, munghahungukiligwe na chinhu. 5Inghowa yumwedu wenu kahunghukiligwa ubala, yamutase Mulungu, iyakuwengha wose kwa undewa ninga hakugombela na mokwinghigwa. 6Ninga utase kwa kuhuwila, bila manhonge kosoko yene manhonge ni kifana mawingo mubahali, gakwigaligwa ne mheho; 7munhu iyene milomo mili na kudogadoga muchila njila sakwe, 8yanghamanye kohokela chinhu kulawa kwe Mundewa 9Lekeni imundugu muholo yakitunye mukukwisigwa kwakwe, 10na imugoli mundulisigwa yakwe kosoko awagoli wakwija wakwagilila kifana iula dya kumbago. 11Kosoko dijuwa dikulawanisa dikusoma na kunyalisa na maula gakulagala, na uswanu ukwagilila. Nofoyuwile kwe imugoli; muchiligati che mbuli nyingi se mikalile yakwija yanyala. 12Ibeka munhu yuya iyakufinyilisa magesa. Kosoko yangafulusa kwima kohokela nghofiya ya itunyo dye uumi Mulungu dyoyawahuwisile waya wakumwenda. 13Munhu nomayakugesigwa yanghagambe 'nikugesigwa ne Mulungu kosoko Mulungu nghakugesigwa na wihi, kahi imwene nghakugesa munhu. 14Ninga munhu yakugesigwa ne usulumisi wakwe imwecho, aku yakukwigigwa na kudanhilisigwa nago. 15Kamei, auya usulumisi unghesha kukola inda. Ukweleka wihi, na uya wihi unghafulusa kukula ukweleka difa. 16Munghadanhilisigwe wandugu sangu 17Chila kulafa kwa undewa, hamwedu na chilafwa chimemelekele kukulawa kuchanhya, kudulika kulawa kwe Baba we ujelu we ulanga, kwe imwene kwichaka kubidukabiduka kahi chinyefu cha kubidukabiduka. 18Muumemelesi wakwe foyendile imwenyecho hakacheleka kwa mbuli ya chawelu, uleke chuwe mamudyo gakwe ge nghonga mufyumbigwa fyakwe. 19Mumanye aino, wendigwa wangu: Chila munhu na yowe muhufu kutegelesa, muholo kulonga, muholo kudeseka, 20kosoko inyono yenu isikutasa ichawelu ye Mulungu. 21Hambiya lekeni gose gehile na wihi wose na muhokele kwa uholo imbuli iya ihandigwe mugati yenu iine uludole wo kuhonya fidoga fyenu. 22Ninga yuweni wagolosaji we simbuli ninga siyo wategelesaji muhala wakidanhilisa awecho. 23Kosoko munhu yanghowa mutegelesaji du we imbuli ninga simutogomaji kakifana waya wakilanga ne fiyoo muchihanga 24Kosoko wakilanga awecho howaluta na kisimilwa fowowile, 25Ninga awaya wakulanga mwilagiso dimemelekele, dilagiso dye indekelelwa, na kwikala umo, na kuwa simutegelesaji yakusimilwa ninga iyakugolosa mulimo ayo kamotesigwa mungolosa yakwe. 26Inghowa munhu yakiona munhu wa dini, ninga nghakulemesa dilimi dyakwe ninga yakidanhilisa kumoyo wakwe, dini yakwe munhu yo yachakachakasi. 27Idini iswanu iichaka dilema hamwende ye Mulungu Baba no iyino: Kuwalangilila yatima na wegane mungaya yao na kinega na wihi we chilunga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\