YAKOBO 5

1Tegeleseni nyeye muwagoli, lileni na kuhongesa kosoko ya magayo agakwanga gawejileni. 2Ugoli wenu udoda kamei suke senu siidigwa na matele. 3sahabu yenu ne ifesa ikola kutu na ikutu yakwe yokwija kuwadiyani ne mitufi yenu kifana moto. Mukiikila ugoli wenu mwijuwa dye ndumo. 4Langeni mushahala wa awakulima wakugola migunda yenu, gomukiikile, ne chililo che wagolaji chimufikila Mundewa we inghondo. 5Hamwikala muchilunga kwa mikalile ya anasa; munonesa mimoyo yenu muchanhya ye dijuwa dye kuchinjigwa. 6Mulamula na kukoma we sinhenda siswanu, ninga nghawatendile chinhu. 7Finyiliseni wandugu sangu mpaka kwija kwe Mundewa. Langeni kifana mukulima foyakugojela kugola kwa mafuno gakwe ge chilunga, mpaka gapate ifula ya nghonga ne ya ndumo. 8Anye nanye muwe na ufinyilisi nheifo. Mwime mumimoyo yenu, kosoko dijuwa dyokwija Mundewa dyahabehi. 9Munghakinghunghulikile nyenye kwa nyenye wandugu, uleke mungheje mulamuligwa; langeni, Imulamusi kema mumilango. 10Uwe kifana nonga ya kwandamila ye magayo na ufinyilisi mukulu wa wagonesi wagonese mwisina dye Mundewa. 11Langeni chikuwenanga ibeka awaya awafinyilisi. Hamuhulika ufinyilisi wakwe Ayubu, na hamona idikusudi dye Mulungu, ifene foniwahuluma na ubasi. 12Ninga muchanhya ya gose wandugu sangu munghakilahe, kwa ulanga kahi kwa isi ama kilaha kwa namna yoyse iya, ninga heye yenu yowe heye na hata nayo yuwe hata, uleke mungheje mukugwila muulamusi. 13Kwina munhu wowose yakwidasika mugati yenu? Na yatase. Kasangalala? Na yembe sinyimbo sa kutunya. 14Mugati yenu mwina munhu mutamu? Na yawenange wasehe we dikanisa, wamutasile, wamubake na mafuta mwisina dye Mundewa; 15na akuya kutasa kwa ihuwi komuhonya mutamu yuya, na hata inghowa hakagolosa wihi kolekeleligwa. 16Hambiya lambeni wihi chila munhu kwe miyagwe, na kitasila nyenye kwa nyenye, uleke muhonyigwe. Kosoko mataso gemuchawelu gakwigala mabidulo makulu. 17Eliya hakowa munhu fina seye, ninga hakatasa ifula inghatonye, na kwa minyaka midatu na minyesi mutandatu isilafile hata ditwenhe. 18Kamei hakatasa lwa keli hoitonya na chilunga hochikweleka. 19Wandugu sangu munhu wowose mugati yenu yanghagilila kutali kulawa kuchawelu kamei yumwedu wenu yamuwise, 20manyeni fina ayuya yamuwise imwihi yuya kulawa musambi kohonya chidoga chakwe ne difa na sambi sakwe nyingi sogubikigwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\