YOHANA 1

1Uko kunghonga hakuwa na Mbuli, naye Mbuli hakowa ne Mulungu. 2Imwene kunghonga hakowa na Mulungu; 3ifinhu fyose hafigoloseka kwa njila ya imwene, na kuswela imwene kwichaka chochose chene chagolosigwe chowile chikugoloseka. 4Mugati yakwe no mowile na uwumi; na uwumi uya hawuwa ujelu wa wanhu. 5Ujelu ukumulika muchisa, na ichisa chisikudaha kuwusima. 6Kweja kowa munhu yatumigwe kulawa kwe Mulungu, disina dyakwe Yohana. 7Hakeja kosoko yo uhomelesi, kuuhomelela ujelu, uleke wose wahuwile kwa njila yakwe. 8Imwene nghowile ujelu uya, ninga hakeja yauhomelele ujelu. 9Ujelu we chawelu uwukumulikila chila munhu wokwija muchilunga. 10Hakowa muchilunga, ne chilunga hachigolosigwa kwa njila yakwe, ninga ichilunga chisamumanyile. 11Hakeja kukaya yakwe imwenyecho, ninga awanhu wakwe wasamuhokele. 12Ninga ku wose awamuhokele, awahuwile disina dyakwe hakawengha udaha wogoloseke wana we Mulungu. 13Awelekigwe, si kwa sakame hegu kwenda kwa munhu kwa chimutufi, ninga kwa Mulungu. 14Imbuli hoikuwa mutufi, hoyokwikala muchilagati yetu, kamema dihewa ne chawelu; chidilanga ditunyo dyakwe, ditunyo fina dye imwana yemwene kulawa kwe Baba. 15Yohana hakowa na uhomelesi muchanhya yakwe, na kujoja, “Ayuno no yuyuya wonagambile fina, ‘Iyakwenda yeje kunyuma yangu, imukulu kusuma niye, kosoko hakowa kumwande yangu.’” 16Kulawa mukumema kwake ase wose chohokela dihewa muchanhya ya dihewa. 17Kosoko dilagiso hadija kwe njila ya Musa; dihewa ne chawelu fija kwa njila ya Yesu Kilisito. 18Hechaka yamonile Mulungu, ugele wowose uya; iMwana muhala, yowile mu chifa cha Baba, noyamugolose yamanyigwe. 19Na uno no uhomelesi wa Yohana, ugele Wayahudi fowatumile awatambiki na Walawi kulawa Yelusalemu wamuse, “Agweye no nani?” 20Hakafumila kahi ngalemile, ninga hakalonga fina, “Aniye siyo no ni Kilisito.” 21Howomusa, “Aho gwegwe nani gweye? Aho gwe no Eliya? Hoyobidula Siniye ka. Agweye no yuya imugonesi? Hoyobidula, ka.” 22Hawamusa, “Aho gwegwe nani? Chitamile uleke chiwabidule awaya awachitumile ukugambaki muchanhya yako?” 23Hakagamba, “Aniye no dijwi dye iyakujoja munyika: Igololeni injila ye Mundewa, fina foyalongile imugonesi Isaya.” 24Wawo awatumigwe hawalawa kumafalisayo. 25Hawamusa, “Aho nhani ukubatisa, nghonaga nghu Kilisito, kahi nghu Eliya, nghwi mugonesi?” 26Yohana hakawabidula, “Nikubatisa na meji; muchiligati chenu kema imwene anyeye musimumanyile. 27Ayuya iyakwija kunyuma yangu, aniye sikudaha kudohola isigi ye chilwatu chakwe.” 28Agano hagogoloseka Betania umwambu wa Yolodani, hoyabatisilage Yohana. 29Dijuwa dya keli yakwe hakamona Yesu yakwija ukwakwe; hakagamba, “Langeni iMwana Ngholo we Mulungu, iyakulewusa uwihi we chilunga! 30Ayuno noyonalongile nikugamba, ‘Kunyuma yangu yakwija munhu imwene yowile kumwande yangu, kosoko hakuwa uko ugele aniye sinati nyuwe.’ 31Aniye nimwenyecho samumanyile, ninga kosoko yiyo hanija nikubatisa kwa meji, uleke yoneke ku Waisilaeli.” 32Na Yohana hakahomela, “Hanyona Muhe yakuhulumuka kulawa kulanga kifana huwa, hoyosigala umwakwe. 33Aniye nimwecho samumanyile; ninga ayuya iyanitumile kubatisa kwa meji kanigamba, ‘Ayo yo ukona Muhe yakudulika muchanhya yakwe na kusigala u mwakwe no yakubatisa kwa Muye Musunhile.’ 34Aniye nyona kahi nikuhomelela fina ayuno no Mwana we Mulungu.” 35Dijuwa dyandamile Yohana hakema na weli wa wefusa wakwe; 36Kamulanga iYesu foyagendage hoyogamba, “Langeni iMwana Ngholo we Mulungu!” 37Awefusa aweli wamuhulika yakulonga nheifo, hawamwandamila iYesu. 38Yesu kabiduka, kawona wakumwandamila, kawagamba, “Mukuhananga choni?” Homugamba, “Labi”(nong'amba Mwalimu) “Ukwikala hoki?” 39Hakawagamba, “Mwije mulange Howoluta hawona hoyekalage,” howokwikala naye dijuwa dyo kosoko hayuwa kifana saa kumi ya hegulo. 40Yumwedu wa wefusa waya weli awamuhulike Yohana yakulonga hakowa hawamwandamila, hakowa Andelea imunduguse wa Simoni Petulo. 41Andelea hakakonga kumona imukuluwe Simoni, kamugamba, “Chimona Masiya” (nong'amba Kilisito) 42Hakamwigala kwa Yesu, Yesu hakamulanga, hakagamba, “Agweye no Simoni mwana wa Yohana? Ukwende winangigwe Kefa” (nong'amba Petulo) 43Dijuwa dyandamile Yesu hakasagula kuluta Galilaya. Hoyomona Filipo hoyomugamba, “Nyandamile.” 44Hambiya Filipo hakalawa Betania ikaya ya cha Andelea na Petulo. 45Filipo hoyomona Nataneli, hoyomugamba, “Chimona imwene yatulumigwe na Musa simbuli sakwe muchitabu na mumalagiso kahi iyatulumigwe na wagonesi Yesu wa Nasaleti iMwana wa Yusufu.” 46Natanaeli hoyomugamba, “Chodaha kulawa chinhu chochose chiswanu Nasaleti?” Filipo hoyamugamba, “Wije ulange.” 47Yesu kamona Nataneli yakwija ukwakwe kamugamba, “Langa, iMuislaeli tubwi, mugati yakwe mwichaka kidanhilisa!” 48Nataneli kagamba, “Kunimanya nhani?” Yesu kamubidula, “Ugele Filipo nghenati yakwinange fowekale hasi yo musada, hanikona.” 49Nataneli kamubidula, “Labi agweye kwa Mwana we Mulungu! Agweye no Mundewa wa Waislaeli.” 50iYesu kamubidula kagamba, “Kosoko nikugambile, hanikona wikale hasi yo musada, ukuhuwila? Ukwenda wone majuma makulu kusuma gano.” 51Kamugamba, “Chawelu nikukutamila, ukwenda wone ulanga ugubuka na malaika we Mulungu wakukwila na kuhumuluka muchanhya ye Mwana we munhu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\