YOHANA 10

1Chawelu, chawelu, nikuwatamilani, imunhu inghakulokela kumulango kukwingila mwidewa dye singholo, ninga yakukwilila kwingi, imunhu yo muhiji kahi muhokaji 2Ninga ayuya iyakwingilila kumulango no mudimi we singholo. 3Ayo mwimilisi yakumukumulila umulango; singholo sikuhulika dijwi dyakwe, na yekusinanga singholo sakwe kwa masina na yekusilafa na kusilongosa kunje. 4Yanghafulusa kusilafa kunje sose isakwe, yakusilongolela, na singholo sikumwandamila, kosoko sidimanya dijwi dyakwe. 5Imugeni sisikumwandamila, kahi sikumutija, kosoko sisimanyile amajwi ga wageni. 6Yesu hakalonga imbasi ino, ninga wasatangile choyalongage nawo. 7Yesu kahi hakawagamba, “Chawelu, chawelu, nikuwatamilani, aniye no nimulango we singholo. 8Wose awanilongolele ni wahiji na wahokaji, ninga singholo sisawahulikise. 9Aniye no ni mulango; wowose iyakwila kulokela ukwangu, yakwenda yahone, yakwingila na kulawa na kupata madimilo. 10Imuhiji yakwija kuhija na kukoma na kubana; aniye nija uleke wowe na uwumi na wowe nawo telele. 11“Aniye no nimudimi muswanu. Mudimi muswanu yakulafa uwumi wakwe kosoko ya singholo. 12Munhu yakudimu kosoko yo maliho, siyo mudimi, singholo si sakwe, yakona diwusi dikwija, yakusileka singholo yakudija, diwusi dikusikola na kusagalisa. 13Yakutija kosoko ni munhu wa iliho na kechaka usungu ne singholo. 14Aniye no nimudimu muswanu, nisimanya singholo sangu naso sinimanya, 15fina Baba foyanimanyile naniye, fonimumanyile Baba; na nikulafa uwuni wangu kosoko ya singholo. 16Ninga nina ngholo singi, aso si sa ditewa dino; aso naso inyagila nisigale, naso sohulika dijwi dyangu. Kosoko yiyo kukuwa na itewa dimwedu, na mudimi yumwedu. 17“Kosoko iyo iBaba yakunyenda niye, kosoko nikulafa uwumi wangu, uleke ni ulonde kahi. 18Hachaka munhu yekudaha kunihoka, ninga nina udaha wa kuulafa, na kuulonda hahi; dilagiso dino nidihokela kulawa kwa Baba.” 19Hagalawanisa matemanuko mugati ya Wayahudi kosoko ya simbuli siso. 20Matewa hawagamba, “Kena igini, na kena chilalu; waki womukumutegelesa.” 21Wamonga hawagamba, “Asino siyo nonga sa munhu yena digini, digini dikudaha kugubula meso gemudula?” 22Hayuwa ijuwa nikulu dya kukumula ako Yelusalemu; 23ichigele che inyota, na Yesu yendeyogenda Mwihekalu, mwikumbo dya Sulemani. 24Awayahudi hawamusunguluta na kumugamba, “Kogendelela kuchidasa mpaka milaki? Nghonaga agweye no ni Kilisito chitamile unghachifisefise.” 25Yesu hakawabidula, “Nimutamilani ninga musikuhuwila. Imilimo yonikugolosa mu disina dya Baba, ayo no ikunihomelela; 26ninga musikuhuwila, kosoko nyeye musuwile musingholo sangu. 27Singholo sangu sikuhulika dijwi dyangu, na nisimanya, isene naso sinimanya; 28nani nikusingha uwumi wa majuwa gose; na sisikudaha kwagilila, na kwechaka munhu yakudaha kunihoka kulawa mumukono wangu. 29iBabangu iyaninghile siso ni mukulu kusuma wose, na hachaka yakudaha kumuhoka, kulawa mumikono yakwe. 30Aniye na Baba ni chinhu chimwedu.” 31Awayahudi hawadondola mawe kahi uleke wamutowele nago. 32Yesu hoyowabidula, “Nimonesani milimo mingi miswanu kulawa kwa Baba; kosoko ya ihoki mu yiyo yomukunitowela mawe?” 33Awayahudi hawamubidula wakugamba, “Si kosoko ye milimo miswanu ikuleka chikutowa na mawe, ninga kosoko yo kutofula kosoko agweye, go wi munhu ukitenda fina kwa Mulungu.” 34Yesu yawabidula, “Isitulumigwe mu malagiso genu, Hanigamba, ‘Anye mwa milungu?’ 35Ghonaga yawenange milungu awaya awejiligwe ne imbuli ya Mulungu na matulumo gasukudaha kubenigwa, 36Mukumugamba, ‘Ayuya imwene iBaba kamusagula na kumulafa na kumutuma kuchilunga. Agweye ukutofula kosoko nigambile Aniye no ni Mwana we Mulungu?’ 37Nghonaga niye sikugolosa imilimo ya Baba, munghanihuwile; 38Ninga hona nikuigolosa, inghowa musikunihuwila niye, ihuwileni imilimo iyecho, uleke mutange na kumanya fina, iBaba kamugati yangu na niye nuwa mugati ya Baba.” 39Kahi howogesa kumukola, ninga hoyochulupuka kulawa mumikono yawo. 40Hakaleuka kahi yaluta umwambu wa Yolodani ahanhu ahene Yohana Mubatisaji hakakongela kubatisa, hoyokuwa baho. 41Wengi hawamwijila; hawagamba, “Yohana chawelu nghagolose ijumo dyodyose, ninga chila mbuli yoyalongile muchanhya ye munhu yuno ayuwa ya chawelu.” 42Na wengi howomuhuwila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\