YOHANA 19

1Kamei Pilato hakamulonda Yesu na kumujola fiboko. 2Wasilikali hawaluka nghofiya ya miwa, na kumufasa mwiti, hawamufasa nghasu dunghudunghu; 3na kumwijila, wakugamba, “Bahoni, Mundewa wa Wayahudi! Na kumutowa ne makofi.” 4Pilato yalawa kunje kahi, na kugamba, “Langeni nikumwigala kunje ukwenu, uleke mumanye fina sonile dyodyose dihile mwi munhu yuno.” 5Kameyi Yesu hakalawa kunje, yafalile ikofiya ye miwa, na dijoho didunghudunghu. Pilato yawagamba, “Mulangeni imunhu.” 6Awatambiki na watogomi wakamone, hawajoja wakugamba musambaseni, musambaseni mumusalaba! Pilato yawagamba, “Mulondeni anyeye muwecho mukamusambase mumusalaba, kosoko sikona chochose choyabanile.” 7Wayahudi hawamugamba, “Aseye china dilagiso, na kwa dilagiso didyo kanogela kufa, kosoko kakigolosa kuwa mwana we Mulungu.” 8Pilato yakahulike simbuli siso hakagendelela kuwa na itisi lugano; 9hakengila kahi ku Plaitolia na kumugamba Yesu, “Kulawa hoki gweye?” Ninga Yesu nghamubidule. 10Kamei Pilato hoyomugamba, “Nghukulonga naniye? Nghukumanya fina nina udaha wa kukulekela na nina udaha kukusambasa?” 11Yesu yamubidula, Nghowile ukudaha kuwa na udaha muchanhya yangu niye honaga nghwinghigwe kulawa kuchanhya, kosoko iyo ayuya iyanigale niye ukwako kena uwihi mukulu. 12Mu dino Pilato hoyohananga kumulekela, ninga Wayahudi hawajoja, Unghamulekela imunhu yuno agweye nghwi imbuya na Kaisali; chila munhu yakigolosa Mundewa, yakuwa chinyume na Kaisali. 13Pilato yakahulike simbuli siso, hakamulafa Yesu kunje, hoyokwikala mudigoda dya ulamusi, ahanhu hakwinangigwa Sakafu ya mawe, Chiebulaniya Gabata. 14Haduwa dijuwa dya kutandila ge Pasaka; hayuwa kifana saa ya mutandatu nhafi. Hoyowagamba Wayahudi Langeni Mundewa wenu! 15Hawajoja, Muleuse, muleuse, musambase! Pilato hakawagamba, “Nimutungike mumusalaba iMundewa wenu?” Watambiki wakulu howobidula, “Chechaka Mundewa ninga Kaisali.” 16Kameyi hoyomulafa ukwawo yatungikigwe mumusalaba. 17Baho howomulonda Yesu, hoyolawa kunje, yenule umusalaba wakwe imwecho, ku ahanhu hakwinangigwa iguha dya itwi, ahakugambigwa Goligota Chiebulaniya. 18Baho hawamutundika hamwedu naye wamonga weli, yumwedu chila ulwandi na Yesu hagatigati yawo. 19Pilato kahi hakandika diwandiko na kudika mumusalaba; dikugamba Yesu wa Nasaleti Mundewa wa Wayahudi. 20Wengi wa Wayahudi howosoma diwandiko didyo, kosoko ahanhu hoyatungikigwe Yesu hahowe habehi ne ikaya; na hadiwandikwa mu Chiebulaniya, Chilatini, na Chiyunani. 21Awakulu wawatambiki wa Wayahudi hamugamba Pilato, Unghawandike, Mundewa wa Wayahudi, nanga imunhu yuno kagamba Aniye no ni Mundewa wa Wayahudi. 22Pilato hakabidula, Goniwandike niwandika. 23Wasilikali wakamale kumusambasa hawalonda sisuke sakwe howosigawa filungo fine, chimwedu kwa chila musilikali; na dijoho dyakwe. Ninga, dijoho didyo haduwa chaka mushono, ninga dilukigwa kulawa kuchanhya mpaka hasi; 24Howokigamba, “Chighadidege, ninga chiditowele kula, dyuwe dyani.” Hayuwa nheifo uleke Mawandiko gamemelesigwe, “Hawagawa sisuke sangu mugati yawo, na isuke yangu howoyitowela kula.” 25Afo nofowagolose wasilikali. Ninga habehi na musalaba hawema ing'ina wa Yesu, ne lumbudye we ing'ina wa Yesu, na Maliamu Magidalena. 26Yesu yakamone ing'ina, ne mwifusa yuya woyamwendage, kema habehi naye, hoyomugamba ing'ina, Mudala, mulange imwanago. 27Kamei hoyomulonga ayuya imwifusa, Mulange ing'inako! Kulawa isaa iya imwifusa yuya hoyomulonda ukaya ukwakwe. 28Hanyuma yakwe Yesu yakamanye fina gose hambiya gahela, hoyolonga (kumemelesa matulumo), “Nikona nghilu.” 29Dibakuli dimemile siki haduwa baho; howolonda sifongo howoyifabika, mudibali dina siki howoyisomeka mulusito howomwikila kumulomo. 30Kameyi Yesu yakaihokele isiki yiya, hoyogamba, “Ihela!” Hoyofunama ditwi dyake hoyolafa ichidoga chakwe. 31Kosoko dyowile ijuwa dya kiyandaa, uleke imitufi inghasigale mumusalaba dijuwa dye sabato (kosoko isabato haduwa ijuwa ikulu lugano), Wayahudi howomufasa Pilato imigulu yawo ibenigwe, na waleusigwe. 32Wasilikali howokwija, homubena migulu wa kunghonga na yumonga yatungikigwe mumusalaba hamwedu naye; 33ninga wakeje kwa Yesu hawona fina kafulusa kufa wasabanile migulu yakwe. 34Ninga yumwedu wa wasilikali hoyomudoma halubafu na mugoha, na chimwande hoilawa sakame na meji. 35Ayuya iyonile kahomelela, uhomelesi wakwe ni wa chawelu uleke anye nanye muhuwile. 36Kosoko, simbuli sino sigoloseka uleke mawandiko gamemelesigwe, Kahi diguha dyakwe disikubenigwa. 37Na kahi diwandiko dimonga dikugamba, “Wakawomulanga imwene wowamudomile.” 38Gakahele gano Yusufu Alimataya yowile mwifusa wa Yesu, kwa chifiso, kosoko yakogoha Wayahudi hakamutasa Pilato yawulonde umutufi wakwe, Pilato hakafumila. Kwa nheifo hakakwija na kuulonda na kuuleusa umutufi wa Yesu. 39Nikodemo naye, ayuya yejile kwa Yesu nechilo, hoyokwija kegala muhanganiso wa manemane na wudi kifana latili igana dimwedu nhafi. 40Howoulonda umutufi wa Yesu, na kumoa musanda ye suke nyelu ya bafuta na manukato fina Wayahudi fowasowele mumasiko gawo. 41Ahanhu haya hoyatungikigwe mumusalaba hahowa na busitani, na mubusitani iyo chilalo chisha chisinati chikigwe mutufi wa munhu wowose 42Kosoko ya dijuwa dya Wayahudi dya kiyandaa na kosoko ichilalo chiya chowile habehi, howomusika Yesu umo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\