YOHANA 21

1Gakaloke majuwa makefu hakakiyonesa kahi kuwefusa wakwe habahali ya Tibelia; hoyokiyonesa nhafi. 2Simoni Petulo, Tomasi yekwinangigwa Ipasa, Natanaeli wa Kana ya Galilaya, awana wa Sebedayo, na wamonga wadatu wa wefusa wakwe hawowa hamwedu. 3Simoni Petulo yawagamba, “Aniye nikuluta kulowa somba.” Hawamugamba, “Chikulutanya,” hawengila mungalawa; ninga ichilo chicho wasapatile somba ng'oo. 4Fokwakongile kucha, Yesu hakema munghingi, awefusa wasatangile fina hakowa Yesu. 5Yesu yawagamba, “Mowana mwina somba sosose? ” Hawamubidula, hawagamba, “Ka!” 6Hoyowagamba, “Kubiteni ulwafu ulwandi lwa kulume lwe ngalawa mukwenda musipate.” Baho howoukubita, kameyi lo hawasumigwa kuukwega, kosoko ya uwingi wa sisomba. 7Imwifusa yuya iyendigwe na Yesu yamugamba Petulo, No Mundewa! Petulo yakahulike fina no Mundewa, hakafala sisuke sakwe, kosoko hakowa yasihambule ugele yakugolosa milimo, hakajumha kumeji. 8Ninga awefusa wamonga howokwija ne ngalawa, wakukwega ulwafu lumemile sisomba, kosoko hasowile hatali kulawa kunghingi kifana nghanyo imwedu kulawa kunghingi. 9Wakalawe kunje ya meji, howokona moto wa makala baho, muchanhya yakwe mwina somba, na mukate, 10Yesu hoyowagamba, “Leleni sisomba simonga somulowile lulu baha.” 11Kosoko iyo Simoni Petulo hoyoluta kungalawa na kulukwega ulwafu kunghingi lumemile sisomba singhulu igana dimwedu makumi mashano na ndatu; kahi uwingi wose ninga ulwafu lusadegeke. 12Yesu yawagamba, “Mwije mudiye chisinhuka nguluule.” Hechaka kahi mwifusa wowose yagesile kumusa No nani gweye? Hawamanya no Mundewa. 13Yesu yeja na kulonda umukate hoyowengha, na sisomba naso nheifiya. 14Auno hauwa ugele wa kadatu wa Yesu kiyonesa kuwefusa wakwe yakafuluse kwinuka kulawa kuwafile. 15Wakamale kudiya chakudiya cha nhosikusiku, Yesu hoyomugamba Simoni Petulo, “Simoni mwana wa Yohana, agwe ukunyenda kusuma wano?” Hoyomugamba, “Heye, Mundewa, kumanya fina nikukwenda.” Yesu hoyomugamba, “Ufinghe chakudiya ifikolo fyangu.” 16Lwakeli kahi hoyomulonga, “Simoni mwana wa Yohana, ukunyenda?” Hoyogamba, “Heye, Mundewa, kumanya fina nikukwenda.” Yesu hoyomugamba, “Dima singholo sangu.” 17Hoyomulonga kahi lwakadatu, “Simoni, mwana wa Yohana, ukunyenda?” Petulo hakona usungu kosoko yalongile naye lwakadatu, “Ukunyenda?” Na hoyomugamba, “Mundewa, kumanya fina nikukwenda!” Yesu homugamba, “Usinghe singholo sangu chakudiya. 18Chawelu, chawelu, nikukutamilani fowowile mujelelo, wende ukiyoha gomwecho na kuluta koukuhananga; ninga foukuwa musehe, ukwenda ugolole imikono yako na munhu yungi kohutasa na kulongosa uhunhu ko nghukwenda kuluta.” 19(Hakalonga nheifo konesa ni kwa difa dya nhani doyakayomutunyila Mulungu.) Sikahele siso hoyomugamba, “Nyandamile!” 20Petulo hoyobidula hoyomona imwifusa yumonga yakuwandamila, ayuya iyendigwe na Yesu, iyegamile muchifa chakwe ugele we chakudiya na yagambile, Mundewa no nani yakukusongesa? 21Petulo yakamone hoyomulonga Yesu Mundewa yanhani imunhu yuno naye? 22Yesu yamugamba, “Nghona nikwenda yekale mpaka ugele wonikuya inachoni ukwako? Nyandamile!” 23Inonga hayenela kuwandugu fina imwifusa yuno nghakufa, ninga Yesu nghalongile nheifo ukwakwe fina nghakufa, ninga, Honaga nikwenda ayuno yakale mpaka nuye ina choni ukwako? 24Ayono no mwifusa yakuhomelela simbuli sino; na chimanya fina uhomelesi wakwe ni chawelu. Kumalagisa 25Ninga kwina mbuli nyingi soyagolose Yesu, kusigwa sose sandikigwe, hata Ichilunga chose sichowile chikudaha kwika ifitabu fyose fitulumwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\