YUDA 1

1Yuda mutogomi wa Yesu Kilisito na munduguse wa Yakobo, kwa wose wenangwe wendigwa mwi Mulungu iBaba na kudimigwa mu Yesu Kilisito. 2Ubasi, dihewa na wendo wongeseke ukwenu. 3Wendigwa fonahanangage lugano kuwaandikila imbuli ya uhonyi hanyona ihanangigwa niwaandikile kosoko ya dihuwi dilafigwe kuwasunhile wose. 4Kosoko kwina wanhu wengisigwe kwa chifiso, wanhu waandikilwe uliganiso uno kulawa katali. Wanhu wasimumanyile iMulungu awakubidula imboto yuwe wihi na kumulema imwene mukulu Mundewa wetu Yesu Kilisito. 5Hambiya nikuhananga nimugelegeseni hata inghowa hamufulusa kutamiligwa, fina ayuya iyawahonyile wanhu kulawa Muiisi ya Misili hakawakoma awaya awasamuhuwile. 6Kahi malaika nawo awasakolile ahanhu hawo, ninga awalekile ukalo wawo wekigwa ne mwene muchifungo cha majuwa gose kuchisa na kuliganiswa mwijuwa dikulu. 7No nheifo Sodoma na Gomola na makaya gasungulute fowagolosage gehile ge dihabwa kwandamila mutufi na kubidula uwunhu wawo nawo wekigwa muuliganiso lukulu we umoto wa majuwa gose. 8Awano nawo nheifiya musinjosi sawo wakubana imitufi yawo, wakulema kulongosigwa na kuliga uswanu wakwe. 9Ninga ichigele malaika mukulu Mikaeli fowakisumage na Luhoma wakuwanga kosoko yo umutufi wa Musa, nghendile kumusongesa kwa wihi ninga hakamugamba, “Mundewa na yakugombele!” 10Ninga wanhu wano wakuliga finhu fofose fowasimanyile na kwa finhu fifo fowamanyile kwa misungu kifana makala ga kumbago gechaka misungu. 11Usungu wawo! Kosoko wakugenda munjila ya Kaini, na kileusa awecho uleke wapate chinhu na kwagilila musinhenda sihile wihi wa Balamu uleke wapate na kwagilila munhenda sa kola. 12Wanhu wano makala musisikukuu senu so uwendo nomo wakudiya nanyeye wechaka chogoho, wene wakifana wadimi awakidima awecho ni mafunde gechaka fula gakupululusigwa ne mheho, mabiki gechaka mamudyo, gofa mikangha mili na ninga gangholigwa kabisa; 13Mawingo ga bahali gasikulongoseka, gakulafa chinyala chawo agecho kifana mafulo, nyelesi sikugendagenda sikiligwe dichisa kuwa nofugasi yawo. 14No wawa walongigwe muugonesi wa Henoko we cheleko cha mutandatu kulawa Adamu yakugamba, “Langa Mundewa yakwija na figulu ikumi yakwe ye Musunhile wakwe, 15uleke yagolose uliganiso kuwanhu wose, na kuwajama wose awasikumuhulika Mulungu kosoko ya nhenda sawo sikwagilisa na kosoko ya gose gehile ga awasikumuhulika Mulungu walongile muchanhya yakwe.” 16Wanhu wano wakulonga mbuli chinyele na kukalala mbuli wakugenda kwa usulumisi wawo, Wakiyenda muluneka wawo. Majamo na Mafuso 17Ninga nyeye, wendigwa wangu, mugelegele lugano agaya gomutamiligwe na watumigwa we Mundewa wetu Yesu Kilisito; 18Kosoko hawawatamilani fina kumajuwa ge ndumo kwija kulawanisa wanhu wene kifana wano awakubesa na kwandamila usulumisi wawo wo kwagilisa 19Wanhu wo wakwigala lutemanuko kahi ni wanhu we chilunga chino awechaka Muhe. 20Ninga nyeye wendigwa wangu, kijengeni mwihuwi dyenu disunhile na kutasa mwi Muhe Musunhile. 21Kaleni muwendo we Mulungu nomo mukugojela ubasi we Mundewa wetu Yesu Kilisito, na kupata uumi wa majuwa gose. 22Woneleni ubasi awena manhonge; 23Wahonyeni wamonga kwa kulafa mumoto na wamonga woneleni ubasi kwa kogoha na kudesekela hata isuke ichuchile mumutufi. 24Imwene yakudaha kuwadima munghogwe na kuwemisani mwichaka wihi kumwande ye ditunyo dyakwe kwa chinyemi, 25kwe Mulungu muhala iMwihula wetu kulokela Yesu Kilisito Mundewa wetu, Ditunyo dina imwene udaha, na uludole chigele chose hambiya na minyaka na minyaka. Hano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\