LUKA 10

1Kulawa baho iMundewa hoyosagula makumi Mufungate na weli, na kuwegala wamulongolele weli weli musikaya na hanhu hoyendoyohananga kuluta. 2Hakawagamba, “Uludyo kumugunda mwingi, ninga awagolaji wakefu; mutase iMundewa wa uludyo yegale awagolaji mumugunda wakwe. 3Sanghanyeni, mulangisise nikumutumani nyeye fina ngholo mugati ya mausi. 4Munghalonde mufuko kahi mukoba, kahifilwatu, na munjila munghamulamuse munhu. 5Munyumba yoyose yo mukwingila kunghonga gambeni dihewa dyuwe hamwedu ne inyumba ayino! 6Inghowa mwana wa uswamu kabaho, dihewa dyenu dyokwikala hamwedu naye, ninga nghona kechaka, dihewa dyenu dyomuwilani. 7Musigale munyumba imwedu, mudiye na kunywa fowakumwinghani, kosoko imutogomi kagiligwa maliho gakwe; munghasungulute kulawa inyumba imwedu kuluta ingi. 8“Mukaya yoyose yomukwingila na wanghawahokela, diyeni fikwikigwa kumwande yenu. 9Honyeni watamu wawo na kuwagamba, ‘Undewa we Mulungu wija habehi yenu.’ 10Ninga mukaya yoyose yomukwingila wanghaleka kuwahokela, mulute musinjila sawo na kugamba, 11‘Hata dinghundi dye ikaya yenu idinamatile mumigulu yetu chikudikunghuna chuwe chitangilo ukwenu; ninga manyeni fina undewa we Mulungu usegelela.’ 12Nikumutamilani yokuwa fihufu ku Sodoma kufinyilisa mwijuwa diya kujumha ikaya iya.” 13“Usungu wako Kolasini! Usungu wako Betisaida! Kosoko mhali majumo ago agagoloseke ukwenu, gagoloseke Tilo na Sidoni, hawowa wekulamba katali, no kufala suke sa magunia na kwikala mudifu. 14Ninga yokuwa fihufu kufinyilisa diliganiso, kosoko ya Tilo na Sidoni kusuma nyeye. 15Na gweye Kapelinaumu, togola! Kokwisigwa mpaka kulanga? Koduliswa mpaka kusimu. 16Iyakuwahulika nyeye, yakunihulika niye, na yuya yakuwalema nyeye, yakunilema niye, na iyakunilema niye, yakumulema ayuya yanitumile.” 17Awaya makumi mufungate na weli howokuya kwa chinyemi, wakugamba, “Mundewa, hata simhepo sikuchogoha seye ku disina dyako.” 18Hoyowagamba, “Hanimona Shetani yakulagala fina lumwemwe kulawa kulanga. 19Langeni, niwengha udaha wa kujata majoka na fisuswe, ne udaha wose muchanhya ye imunghondo, na hechaka chinhu chidaha kuwabulaga. 20Hata nheifo munghasekelele kosoko simhepo sikuwogoha, ninga musekelele kosoko amasina genu gawandikigwa kulanga.” 21Ugele uwo Yesu hakonela mwi Muhe Musunhile, hoyosekelela na kugamba, “Nikukulumba, Baba, Mundewa we iisi na Ulanga, kosoko simbuli sino kuwafisa awena misungu na umanyi na kuwagubulila wana wadodogi. Heye Baba, kosoko nofowendile.” 22Kawatamila wanhu yakugamba, “Ninghigwa finhu fyose na Babangu, kahi hechaka yamumanyile Mwana ila Baba, kahi hechaka yamumanyile Baba ila Mwana, na wowose imwana yoyakuhananga kumugubulila.” 23Kahi hakawabidukila awefusa wakwe na kulonga nawo kwa chinyele, “Ibeka ameso agekona gomukona nyeye! 24Kosoko nikumutamilani nhafi, wagonesi na Wandewa wengi hawasulumila kona gomukona nyeye, wanghagone na kugahulika.” 25Langa! Mulamusi yumwedu hoyokwima kumugesa, yakugamba, “Mwalimu, nigolose nhani niuhale uumi wa majuwa gose?” 26Hakamugamba, “Iwandikigwa choni mwilagiso? Ukusoma nhani?” 27Kamei hakamubidula, “Umwende iMundewa Mulungu wako kwa umoyo wako wose, na ichidoga chako chose, na uludole lwako lwose, na imisungu yako yose, na iyehabehi nagwe fina gomwenecho.” 28Naye kamugamba, “Kubidula fiswamu, Golosa nhaifo, nagwe kokuwa mumi majuwa gose.” 29Ninga imwene hakahananga kiyonesa muswamu, hakamusa Yesu, “Na iyehabehi na niye noyehoki?” 30Yesu hakamubidula, “Munhu yumwedu yeja yadulikaga kulawa Yelusalemu kuluta Yeliko, hoyokoligwa na wahiji hawamuhambula na kumutowa, na kumuleka habehi na kufa. 31Ninga kwa bahati, Kuhani yumwedu yendoyedulika kupulutila injila iiya, na foyamonile hoyogenda kunghanda. 32Kahi ne Mulawi nheifiya, foyafikile baho na kumona hoyogenda kunghanda. 33Ninga Musamalia yumwedu munghenda yakwe, yafika baho hoyowile, na foyamonile, hakamonela ubasi, 34hakamulutila, kamubaka mafuta na miti na kumoha filonda fyakwe, kahi hoyomukwisa mwipunda dyakwe na kumwigala kunyumba ya wageni, na hoyomulagula. 35Na dijuwa dya keli yalafa dinali mbili na kumwingha imwenye nyumba yakugamba, ‘Mulangisise yuno, na chochose chowukwenda ulafe kusuma ino, nokuwisila nghona nikuya.’ 36“Togola! Yehoki mudatu wawo, yeyonese fina kahabehi na yuya yatowigwe na wahiji?” 37Hoyogamba, “Ayuya yamonele ubasi.” Na Yesu hoyomugamba, “Luta nagwe ukagolose nhaifo.” 38Ninga Yesu na wefusa wakwe, fowowile munhambo, Yesu hoyokwingila muchikaya chimonga, na imwanamuke disina dyakwe Malita hoyomuhokela munyumba yakwe. 39Malita hakowa na mufunakwe yenangagwe Maliamu, imwene yekala mumigulu ya Yesu na kutegelesa amafuso gakwe. 40Ninga Malita hakedasika na utogomi mwingi, hoyomulutila na kumugamba, “Mundewa, ukona fiswanu fonikidasika niimwene, imufunangu kanileka nikutogoma niimwene? Mugambe ninga yanitase.” 41iMundewa hoyomubidula, “Agwe Malita, ukugaya na kiidasika na finhu fingi, 42chinhu chimwedu chikuhanangigwa. Imaliamu kasagula chinhu ichiswamu, nacho chisileusigwa ukwakwe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\