LUKA 11

1Yesu yeja yowa hanhu hamonga yakutasa, foyamalile kutasa yumwedu wa wefusa wakwe hoyomugamba, “Mundewa, chifuse kutasa fina Yohana foyawafusile awefusa wakwe.” 2Hakawagamba, “Nghona mukutasa gambeni: Baba, Disisina dyako ditunyigwe; Undewa wako wije. 3Uchinghe chila ijuwa chakudiya chetu, 4na uchilekelele uwihi wetu, kosoko seye nase chikuwalekelela awachigolosele uwihi. Na unghachigume mumagesa.” 5Kamei hakawagamba, “No nani ukwenu yena mbwiyakwe yomulutila muchilo gati na kulonga naye, mbwiyangu ninghe mikate midatu, 6‘Kosoko nijiligwa na mbwiyangu yekulawa nhambo, nani nichaka chinhu cha kumwingha yadiye,’ 7naye komubidula kulawa kugati, ‘Unghanidase, dibanhi difulusa kuhindigwa, aniye ne wanangu chifulusa kugona, sidaha kwinuka na kukwingha chochose.’ 8Nikumutamilani, hata nghona nghekwinuka na kumwingha chochose kosoko ni mbwiyakwe, ninga kosoko yakugendelela kumutasa kokwinuka na kumwingha chochose choyakuhananga. 9“Nikumutamilani, Taseni, mokwingigwa, hanangeni; mopata, gong'ondeni; nanye mokumuliligwa. 10Kosoko chila yakutasa yakuhokela, na kwa yuya yakugong'onda yakukumuliligwa. 11Hena Baba yehoki ukwenu imwanagwe yanghamutasa somba komwingha ijoka? 12Ama yanghatasa ditagi komwingha chisuswe? 13Nghona nyeye gomwina uwihi mumanya kuwengha awana wenu finhu fiswamu, iBaba yenu wa kulanga kamanya mikangha mingahi kuwengha Muye Musunhile awaya awekumutasa!” 14Baho yendoyolafa imhepo yowile imutendile imunhu chimumu, imhepo foyalawile ichimumu hoyolonga, na awanhu howokisina lugano. 15Ninga wamonga hawagamba, “Yekulafa simhepo kwa udaha wa Belisebuli, imukulu wa simhepo.” 16Baho awamonga wakumugesa wakuhananga chitangilo kulawa kulanga. 17Ninga imwene yamanya amadoga gawo, hoyowatamila yakugamba, “Chila undewa ukigawa uwecho kwa uwecho usikwima na nhaifo ulukolo kwa ulukolo. 18Nghona Shetani yakigawa imwenecho, undewa wakwe wokwima nhani? Kosoko mukugamba nikulafa simhepo kwa ludole lwa Belisebuli. 19Kahi nghona nikulafa simhepo kwa ludole lwa Belisebuli, togoleni awana wenu wakulafa kwa ludole lwani? Kosoko yo, awene nowowoliganisa. 20Ninga inghowa kwe ludole lwa Mulungu, nikulafa simhepo, ninga mutange fina undewa we Mulungu ufulusa kuwejila. 21Ugele munhu yena uludola yakiyohile ifilama fyakwe na kwimilisa ikaya yakwe, ifinhu fyakwe fikala digoya. 22Ninga imunhu iyena ludole kusuma imwene yanghamulutila na kumutowa, yakumuhoka ifilama fyakwe foyahuwile na kufigawa ku wayagwe. 23Wowose nghowile na niye nghehamwedu nami; na wowose nghakukunjagisa na niye yakwanjasa.” 24“Imhepo ihile foikumulawa munhu, ikugenda muluwala kuhananga hanhu hakubwihila, na inghaleka kona ahanhu hokwikala, ikugamba Nokuya kukaya yangu, akuya konilawile. 25Na inghoya ikuifika ikaya yakwe ishagiligwe na kuhambigwa fiswanu. 26Baho yakuluta na kwigala simhepo singi mufungate sihile kusuma iyene, na sikwingila na kwikala umo, na imunhu yuya nyuwa yakwe ya kundumo ikuwa iha kujumha ya nghonga.” 27Foyalongage nhaifo, mwanamuke yumonga mwitewa yatowa ikenje na kugamba, “Ibeka imwanamuke yakweleke, na matombo gowonghile.” 28Imwene hakagamba, “Heye, ninga ibeka awekuihulika imbuli ye Mulungu na kuikola.” 29Na amatewa fowongesekage, hoyokonga kugamba, “Icheleko chino ni cheleko cha wihi, chikuhananga chitangilo, ninga hechaka chitangilo chochikwinghigwa ninga achiya cha Yona. 30Kosoko fina Yona foyowile chitangilo kwe wanhu wa Ninawi, nhaifo nofoyekuwa imwana we munhu kucheleko chino. 31Malikiya wa kwekulu kokwinuka mwijuwa dya kuliganisigwa hamwedu na wanhu we cheleko chino na kuwaliganisa, kosoko imwene yeja kulawa ulwandi lwe ndumo ye chilunga, uleke yahulike ubala wa Sulemani, na hano hena munhu mukulu kusuma Sulemani. 32Awanhu wa Ninawi wokwinuka mwijuwa dya kuliganiswa hamwedu na cheleko chino na kuchiliganisa, kosoko awene hawalamba kwa mahubili ga Yona, langa ahano hena mukulu kusuma Yona.” 33“Hechaka munhu iyakwasa taa na kuifisa ama kuigubika ne isege, ninga yakuika muchigwaso, kosoko awekwingila wone ujelu wakwe. 34Digiso dyako no taa yo umutufi wako, digiso dyako dinghowa dikona, umutufi wose winawo ujelu, ninga nghona disikona umutufi wako wina chisa. 35Ninga langisisa ujelu uwile umwako ungheje ukuwa chisa. 36Ninga inghowa umutufi wako wose umema ujelu, hechaka hanhu hena chisa, wokuwa na ujelu muhala, fina itaa foikumulika na ujelu wakwe.” 37Ugele wuwo woyalongage, Mufalisayo yumwedu hakamugoneka kudiya naye ukwakwe, hakaluta na kwikala hamesa. 38Imufalisayo hakesina kumona kakonga kudiya chakudiya cha nhegulo nghenati yanawe. 39Kamei iMundewa hakamugamba, “Hambiya anyeye Mafalisayo mukusunha kunje ye fikombe na sisahani, ninga kugati mumema upujilaji na wihi. 40Anye mubwalate! Iyombile fya kunje soyombile fya kugati? 41Ninga lafeni ku wakiwa fyose fuwile kugati na kila chinhu chokuwa chiswanu ukwenu. 42“Usungu ukwenu Mafalisayo! Kosoko mukutosa wanhu saka hata musunga na munafu na mabago gengi, na kuno mukuleka ichawelu na uwendo we Mulungu; agano hayagila mugakole kahi munghaleke agamonga. 43Usungu wenu Mafalisayo! Kosoko mukwenda amadoga ga kumwande Mumasinagogi na kulamusigwa mumagulilo. 44Usungu wenu! Kosoko mukifana filalo ifisikoneka, na awanhu wakugenda muchanhya yawo bila ya kutanga. 45Yumwedu wa walimu wa shelia hoyomubidula, Mwalimu kwa kulonga nhafi kuchiliga na seye nheifiya.” 46Hoyogamba, “Usungu wenu nanye muwalamusi we isheliya! Kosoko mukuwengha wanhu misigo misito, nanye muweecho musikukwafa ga makanda na chimwedu che fidole fyenu. 47Usungu wenu! Kosoko mukushagila fiswanu mifilalo fya wagonesi wakomigwe ne waBaba senu. 48Mukuhomelela na kuifumila imilimo ya wasehe wenu; Kosoko hawawakoma, nanye mukujengela ifilalo fyawo. 49Na kosoko ubala we Mulungu ukugamba, ‘Nowatumila Wagonesi na watumigwa, awamonga wowakoma na kuwasambasa,’ 50na sakame ye Wagonesi itike kulawa kunghonga ye chilunga, yohanangigwa kucheleko chino. 51Kulawa isakame ya Habili mpaka isakame ya Sakalia, iyakomigwe hagati ye hanhu hasunhile na hakulafila filafwa. Heye nikumutamilani yohanangigwa mucheleko chino!” 52“Usungu wenu! Wanhu we malagiso, kosoko muleusa chikumulilo ye misungu; anye muweecho musingile na muwalemesa awaya wendowekwingila!” 53Foyaleukage kulawa haya, Watulumi na Mafalisayo hawakonga kumwidasa na kumwanda yalonge mbuli nyingi, 54Kumugojela wamukole muchinhu choyedaha kulonga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\