LUKA 13

1Hahowa na wamonga wowile baho muchigele chicho, awamutamile imbuli ya Wagalilaya awakomigwe na Pilato ne sakame yawo kuhasigwa na iya ye filafwa fyawo. 2Na hoyowabidula, “Mukudoga fina Awagalilaya awo hawowa na uwihi mwingi kusuma Awagalilaya wose, kosoko hawapatigwa nago gehile? 3Nikumutamilani, si nheifo; ninga munghaleka kulamba anye mose nheifiya mukwangilila. 4Mukugelegela awaya ikumi na munana awakomigwe kosoko hawogwiligwa na umunala akuya Siloamu, mukudoga fina waya hawowa wehile kusuma wose wekalage Yelusalemu? 5Nikumutamilani, wasowile nheifo, ninga munghaleka kulamba anye mose mukwagilila.” 6Yesu hoyowatamila kwa mbasi: “Munhu yumonga hakowa na musada uhandigwe mumugunda wakwe; hoyokwija kuhananga mamudyo mumusada na nghagapatile. 7Hakalonga ne imwimilisi wo umugunda, ‘Langa, miyaka ino midatu nija kuhananga mamudyo mumusada awu, na sipatile chinhu, ung'enye; nhani ukongha chaka isanga?’ 8Hakamubidula, ‘Dileke dikule Mundewa, umwaka uno nawo; mpaka nidifukisile na kudigumila mboleya. 9Na ungheleka mamudyo umwaka ukwija ni fiswamu, ninga nghona si nheifo, ukudaha kung'enya.’” 10Kahi Yesu yendeyofusa Mwisinagogi dimwedu mwijuwa dye Sabato. 11Na baho hahowa na mwanamuke yowile mutamu kwa miyaka ikumi na munana kosoko ya kwingiligwa na mhepo ihile, hakatendigwa kagongomana na nghadahage kigolola imwecho. 12Na Yesu foyamonile, hoyomwinanga na kumugamba, “Mudala, kuhonyigwa utamu wako.” 13Hakamwikila mikono muchanhya yakwe, na baho ni baho hoyogoloka, na kumutunya Mulungu. 14Ninga imukulu we disinagogi kadeseka kosoko Yesu kamuhonya munhu mwijuwa dye Sabato, hakawatamila wanhu, “Hena majuwa mutandatu aganogele kugolosa milimo, mwija muhonyigwe majuwa gago, na siyo mwijuwa dye Sabato.” 15Kahi iMundewa yamubidula, “Agwe wechimwefe! Chila munhu mwijuwa dye Sabato nghekudohola inghambaku yakwe hegu dipunda dyakwe kulawa mwidewa na kuigala kulwanda? 16Na isimwagile imwanamuke ayuno, biti Ibulahimu yowile yohigwe ne chifungo che Shetani kwa miyaka ikumi na munana, yoholigwe kulawa muchifungo mwijuwa dye Sabato?” 17Foyalongile nheifo, awanghondo wakwe hawengila chinyala, na wanhu wose weja wonela kosoko ye matunyo gose gagoloseke ne imwene. 18Kahi hakagamba, “Undewa wa kulanga ukifana choni? Nouliganisa na choni? 19Ukifana mbeyu yo umheja yoyalondile munhu na kuihanda mumugunda wakwe, hayota na kukula na kuwa ibiki ikulu, na fidege hofigolosa mafulu mumanhambi gakwe.” 20Kahi keli hakagamba, “Nouliganisa na choni undewa wa Mulungu? 21Ukifana nungo yalondigwe ne mwanamuke na kuiguma mu simhishi ndatu sa usage, mpaka usage wose usasa.” 22Hakagendelela ne inhambo yakwe kuluta Yelusalemu na munjila hakalokela musikaya na fijiji, na kufusa umo. 23Na munhu yumwedu hakamusa, “Mundewa, awakuhonyigwa wokuwa wakefu?” Hoyowagamba, 24“Mugangamale kwinjila ko umulongo umusisili; kosoko wengi nikumutamilani wohananga kwingila wanghadahe. 25Ugele wokwija imwenye nyumba kokwinuka na kuhinda umulango; mokonga kwima kunje na kugong'onda hamulango, mukugamba, ‘Mundewa, chikumhulile!’ Kowabidula, ‘Simumanyile komukulawa.’ 26Kahi mokonga kugamba, ‘Hachidiya na kunywa hamwedu na gweye, na hakafusa mukaya setu!’ 27Ninga kogamba, ‘Nikumutamilani, simanyile komukulawa; leukeni, anye mose muwagolosaji wa wihi!’ 28“Baho molila na kugwegwejula meno, fomukamona Ibulahimu na Isaka na Yakobo na wagonesi wose mu Undewa we Mulungu nanye muwecho kutagigwa kunje. 29Na wanhu wokwija kulawa kundawilo ye dijuwa na kuuswilo, na kulawa kutwe na kwikulu, na kwikala muchakudiya mu undewa we Mulungu. 30Langa! Wamonga wakundumo wokuwa kunghonga, na wamonga wakunghonga wokuwa wa indumo.” 31Muchigele chicho Mafalisayo wamonga weja, na kulonga naye, Leuka hano kosoko Helode yakuhananga yakukome. 32Hakawagamba, “Gendeni kamutamileni ayuya dibwasiko: Langa, nikulafa mhepo na kugolosa uhonyaji diyelo na nhousiku na mwijuwa dya kadatu nikufulusa milimo yangu. 33Hata nheifo, inyagila kuluta munjila yangu diyelo na nhosiku na chisindo, kosoko isikudahika Mugonesi yakomigwe kunghanda ya Yelusalemu. 34Agwe Yelusalemu, Yelusalemu, goukukoma wagonesi na kuwatowa na mawe awaya awatumigwe ukwako! Mikangha mingahi hanihananga kuwakunjagisa kifana inghuku foikukunyagisa ifyali fyakwe hasi ye mabawa gakwe, kahi musifumile! 35Langa inyumba yenu ilekigwa. Nikumutamilani, musinyona mpaka mulonge, Ibeka ayuya iyakwija mwisina dye Mundewa!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\