LUKA 16

1Kahi hakalonga na wefusa, “Hahowa na munhu mugoli yowile na mwimilisi, usongesi hawija ukwakwe fina, imunhu ayu yendeyoboshola ifinhu fyakwe. 2Hakamwinanga na kumutamila, ‘Choni chino chonikuhulika muchanhya yako?’ Lafa inhala yako yo kuhokela na kulafa, kosoko nghukudaha kahi kuwa kalani. 3Ayuya ikalani hakadoga, ‘Notea nhani, kosoko iMundewa wangu yakunihoka ukalani? Uludole lo kulima nichaka, na nikona chinyala kutasa. 4Hambiya, nimanya dyonigolosa, uleke wanhu wanihokele ukwawo fonikulafigwa mu ukalani.’ 5“Baho, hakawenanga awasinghokwa we Mundewa wakwe chila yumwedu, hoyamutamila ayuya we nghonga, ‘Ukupigiligwa choni ne Mundewa wangu?’ 6Hakagamba, ‘Mafuta mapipa igana.’ Hakagamba, ‘Londa ikalatasi ye dideni, ikala chimwande na utulume makumi mashano.’ 7Kahi hakalonga ne yumonga, ‘Nagwe ukupigiligwa choni?’ Hakagamba, ‘Makanda igana ge ngano.’ Hakamugamba, ‘Londa ikalatasi ye dideni tuluma makumi munana.’ 8“iMundewa hakamutunya ikalani inghahuwilika kosoko ya ubala wakwe, kosoko awana we chilunga chino wena misungu mucheleko chawo kusuma awana wo ujelu. 9Yesu hakagamba Nani nikuwatamila kigoloseleni mbwiya kosoko ye ugoli wihile, kosoko foikwija ihela wodaha kuwahokela muwikalo wa majuwa gose. 10Imuchawelu muchidodogi lugano ni muchawelu kahi mudikulu; na yuya imupujili muchidodogi lugano ni mupujili kahi mudikulu. 11Ninga nghona musuwile wachawelu mu ugoli uwihile, no nani yewengha ugoli we chawelu? 12Na nghona musuwile wachawelu mufinhu fya wanhu wengi, no nani yewengha afiya ifyenu? 13“Hechaka mutogomi yedaha kuwatogomela wandewa weli; kosoko ama komusula yumwedu na kumwenda yumonga, ama komwandamila yumwedu na kumubesa yumonga. Musikudaha kumutogomela Mulungu na ugoli.” 14Amafalisayo wowile wendaji wa sendi, hawahulika ago gose, na weja wamubesa. 15Ninga hakawagamba, “Anye nomukiyonesa kumwande ya wanhu, amba Imulungu kamanya imimoyo yenu, kosoko ikwinuligwa mugati ya wanhu ni lubeso kwe Mulungu. 16“Itolati ne wagonesi hafyuwa baho mpaka ugele wa Yohana; kulawa ugele wuwo mbuli swamu yo undewa wa Mulungu ikuhubiliigwa, na chila munhu yakuwingila kwa ludole. 17Ninga ni fihufu ku ulanga ne iisi kwagilila, kusuma ichipisi chidodogi che itolati kuhunguka 18Chila munhu yakumuleka imuke na kutola yungi yakugolosa ugoni, na iyekutola imuke yalekigwe ne imulume wakwe yakugolosa ugoni.” 19“Hahowa na munhu mugoli, yafalage suke sa ibei inghulu na kudiya fina sikukuu chila ijuwa. 20Na hamulango wakwe ayuya imugoli yendeyetambalisigwa munhu mukiwa disina dyakwe Lasalo, yena filonda fingi, 21yenda yehosa injala yakwe na simhonamhona salagalage kulawa mumesa ye mugoli; kahi amabwa hageja na kumunamha ifilonda fyakwe. 22Imukiwa hakafa, malaika hawamwinula mpaka muchifa cha Ibulahimu. Imugoli naye hakafa na kusikigwa, 23imugoli foyowa ukusimu, foyowile mumagayo hoyokwinula meso gakwe na kumona Ibulahimu kwa kutali na Lasalo muchifa chakwe. 24“Hoyokwinanga kwa dijwi ikulu, ‘Baba Ibulahimu unyonele ubasi, umwigale Lasalo kuchanghisa ichidole chakwe mumeji na kuhosa dilimi dyangu, kusoko nikugaya mwililimba dino.’ 25“Ninga, Ibulahimu hakamugamba, ‘Mwanangu gelegela fina munyikala yako kuchilunga hakuhokela finhu fiswanu, na iLasalo nheifiya hakahokela finhu fihile; ninga hambiya imwene kowa hano yakuhosigwa, na gweye kwa mumagayo. 26Na hamwedu na gago gose, hagati yetu aseye na nyeye hena ikolongo ikulu, kosoko awaya wakwenda kuloka kulawa hano kwija ukwenu wanghadahe, na hechaka yeloka kulawa ko kwija ukwetu.’ 27“Iyowile mugoli hakagamba, ‘Ninga nikukutasa Baba, umwigale kunyumba ye Babangu, 28kosoko nina wandugu sangu washano, naye yawatamile wanghagolose fyene fyonigolose, wangheje nawo wokwija ahanhu hano ha magayo.’ 29“Ninga Ibulahimu hakagamba, ‘Wenawo Musa na Wagonesi, wawahulike awene.’ 30Imwene hakagamba, ‘Hata Baba Ibulahimu, amba yanghawalutila yumonga kulawa kwe wafile, wolamba.’ 31Hakamugamba, ‘Nghona wasiwahulike Musa ne wagonesi, kahi hechaka yewahuisa hata yanghenuka kulawa kwe wafile.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\