LUKA 21

1Yesu hakenula meso na kona awagoli fowakuguma filafwa fyawo mwisanduku dyo kulafila, 2na hakamona mwigane yumwedu yakuguma mwisanduku sendi mbili. 3Hakawagamba, “Chawelu nikumutamilani, imwigane ayu mukiwa kalafa kujumha wose. 4Kosoko awa wose walafa sadaka isigafu ye isao yawo, ninga ayu mu ukiwa wakwe kalafa fyose foyenafyo hata chiya choyahuwile.” 5Na wamonga fowejawasimulilaga isoko ye dihekalu ifene fodihambigwe na mawe maswamu na finhu fiswamu fowalafile wanhu kumwingha Mulungu, hakagamba, 6“Amba kosoko ye finhu fino fomukona amajuwa gokwija disilekigwa diwe muchanhya ye diwe ambadyo disimoligwa.” 7Hawamusa, “Mwalimu, agano gokuwa milaki, na chitangilo chokuwa choni ugele wa gano gehabehi kwija?” 8Hakawagamba, “Kilangisiseni mungheje mudanhilisigwa, kosoko wengi wokwija kwa disina dyangu, wakugamba, ‘Aniye no mwene, Ugele usegelela!’ Munghawandamile. 9Na munghahulika imbuli ye inghondo na chiyunguyungu, munghogohe; kosoko ago gakuhananga galawanise kunghonga, amba indumo isikwija chimwande.” 10Kahi hakawagamba, “Wanhu we isi ayi wokitowa na wanhu we isi aiya, na undewa wokitowa na uundewa. 11Kokuwa na musingisiko mukulu, na hanhu hengi hokuwa na njala na matamu, na kokuwa na chogoho kikulu na fitangilo fingi. 12Ninga ugele ago gose gasinati galawanise wowakola na kuwasambasa, wowegala kumasinagogi na kuchifungo, na wowegala kumwande ya wandewa na Majumbe, kosoko ye disina dyangu. 13Achino chokuwa chigele ukwenu cha kutamilisa dihuwi dyenu. 14Mumadoga genu muwe na mbuli ayi munghadoge ugele usinati wije mobidula nhani, 15kosoko aniye nomweghani misungu, hechaka munghondo yedaha kuwasuma ama kuwahilula. 16Waweleke, wandugu senu, wewahabehi nanye na wambwiya senu wowasongesa na wamonga wenu wokomigwa; 17Mosuligwa na wanhu wose kosoko ye disina dyangu. 18Musikwagilisa hata ulujwili lumwedu lwa matwi genu. 19Kwa kugugumila kwenu mouhokela uumi we chawelu.” 20“Ninga munghona ikaya ya Yelusalemu ikusungulutigwa na wasilikali, baho mutange fina ugele wo kutikimisa ikaya usegelela. 21Baho lekeni awowile Uyahudi watijile kumatunda, na awowile mukaya waleuke, na awowile kumigunda wanghengile mukaya, 22kosoko amajuwa gago ni ge Mulungu kuwatosa awanhu wakwe, kamemelesa gose agatulumigwe. 23Usungu wawo awanawake wakiyohe na wakonghesa mumajuwa gago! Kosoko mokuwa na magayo makulu muisi na nyono muchanhya ye wanhu. 24Wakomigwa kwa ukali we dipanga, na wogolosigwa mateka ku mataifa gose, na Yelusalemu yolwatigwa na wamataifa mpaka ugele wawo umemelekele.” 25“Fitangilo fokoneka mwijuwa, mumwesi na musinyelesi, na muchilunga mokuwa na magayo kosoko ya ichowe che bahali ne inghundali ya mawimbi gakwe. 26Wanhu wosimia kwa chogoho, fina fowakugoja agekwija muchilunga, kosoko ifinhu fyo kulanga fyosingisika. 27Baho wakiyawomona imwana we Munhu yakwija mumafunde kwa ludole na itunyo ikulu. 28Na baho simbuli so singhakonga kulawanisa, sangalaleni na kwinula matwi genu, kosoko uhonya wenu ufulusa kwija.” 29Na hakawatamila kwa mbasi: “Langeni umutini na mabiki gose; 30chimwande fogakukonga kutuguta mukona muweecho na kumanya fina ichilangasi chahabehi. 31No nheifo munghona simbuli aso sikulawanisa, mumanye undewa we Mulungu wa habehi: 32Cawelu, nikumutamilani, icheleko chino chisiloka mpaka gose gagoloseke. 33Ulanga ne iisi foloka, amba si mbuli sangu sisikuloka ng'o. 34Ninga kilangisiseni, imimoyo yenu ingheje isumigwa na anasa na unywaji na magayo ga ugima uno, na dijuwa diya hodiwajila kwa kusinhukisa fina umutego foukugwisa. 35kosoko yowejila wose wakwikala muchilunga chose. 36Ninga muwe meso na mutase majuwa gose, soko muwe na ludole lwa kuhona na ago gose gelawanisa, na kwima kumwande ye Mwana wa Munhu.” 37Chila ijuwa yendeyofusa mwihekalu, nina hechilo yendeyoluta kwitunda dye miseituni na kwikala uko. 38Na nhousikusiku wanhu wengi hawamwijila mwihekalu na kumutegelesa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\