LUKA 23

1Kahi ditewa dyose hodikwinuka na kumwigala Yesu kwa Pilato. 2Hawakonga kumusongesela wakugamba, “Chimona imunhu ayu yakukubuganisa ditaifa dyetu na kuwalemesa wanhu kuliha kodi kwa Kaisali na kugamba imwene no Mundewa Kilisito.” 3Pilato hakamusa, “Agweye no Mundewa wa Wayahudi?” Na hakamubidula, “Agwe kuilonga.” 4Ne Pilato hakalonga na Makohani wakulu na matewa, “Sonile uwihi we munhu yuno.” 5Ninga awene wadindilisa wakugamba, “Yakuwasongesa wanhu kwa kufusa ku Yudea yose, kulawa Galilaya mpaka kuno.” 6Pilato yakahulike gago, hakosa nghona Yesu ni Mugalilaya. 7Foyamanyile fina kowa mu undewa wa Helode, hakamwigala kwa Helode, yowile Yelusalemu muchigele chicho. 8Foyamonile Yesu iHelode hakonele lugano kosoko hakahanangaga kumona, kosoko hakahulika mbuli nyingi muchanhya yakwe, na hakahuwila kona majumo gamonga gekugolosigwa ne mwene. 9Naye Helode hakamusa mbuli nyingi; ninga Yesu nghamubidula. 10Amakohani wakulu na watulumi hawalawa kumwande na kulafa uhomelesi wawo kwa ludole. 11Na Helode ne wasilikali wakwe hawamugolosela kwa chinyala na kumogelela, kahi hawamufasa ikasu iswamu lugano, hakamuwisa kwa Pilato. 12Helode na Pilato hawowa mbuya kulawa dijuwa diya, kosoko weseyendage ugele adino disinati dilawanise. 13Kahi Pilato hakenanga hamwedu Amakohani wakulu na filongosi wa wanhu, 14na hakawagamba, “Mumwigala ukwangu imunhu ayu fina kabuganisa wanhu, nani langa nilamula simbuli sakwe mumeso genu, kahi sonile dyodyose dihile muuhomelesi wenu wose ukwakwe; 15nheifiya Helode naye kosoko kamuwisa ukwetu. Langa! Nghagolose chochose chimwagilile yakomigwe; 16kosoko yo nomutowa na kumudohola.” 17Pilato hakahanangigwa yawadoholele munhu yumwedu mwijuwa dikulu. 18Ninga awanhu wose howojoja hamwedu, Chileusile imunhu ayu na uchidoholele Balaba. 19Munhu yagumigwe kugati kosoko ye finju yalawanise mwikaya, na kwa ukomaji. 20Pilato hakahananga kumohola Yesu, hakalonga nawo keli; 21ninga hawatowa chowe Yasambasigwe, musambase! 22Kahi lwakadatu hoyolonga nawo, “Nhani, kagolosa choni chihile? Sonile umwakwe mbuli yoyose ihile imwagile kufa; kosoko yiyo nomujola na kumudohola.” 23Ninga hawakonya kuhananga kwa majwi makulu fina yasambasigwe. Na majwi gawo hagasuma. 24Pilato yalamula fina ingwina yawo igoloseka. 25Hakamoholela imunhu yagumigwe kugati kosoko ye ulefi na ukomaji, wowamuhanange, ninga iYesu hakamulafa yakomigwe fina fowendile. 26Fene fowamulongose kulawa kwa Pilato, hawamukola munhu disina dyakwe Simoni wa Kilene yalawage kumugunda, na kumutwika umusalaba yaupike kunyuma ya Yesu. 27Na baho hadimwandamila itewa ikulu dya wanhu, hamwedu na wanawake walilage na kuhongesa. 28Ninga Yesu yayabidukila na kuwagamba, “Muwanawake wa Yelusalemu, munghanililile niye ninga mukililile muweecho na mulile kosoko ye iwana wenu. 29Kosoko langeni! Amajuwa gekwija nawo wekwija welonga, Ibeka awechaka cheleko, na sinda siseleke, na matombo gasonghese! 30Nawo wakonga kulonga na matunda, Chugwileni na fitongo Chigubikeni. 31Nghona wagolose dino mwibiki dideke yokuwa nhani mwibiki dinyalile?” 32Kahi hawawalonda wanhu weli wowile wabanaji, hawawalongosa wawakome hamwedu na Yesu. 33Na fowejile ahanhu hekinangigwa Iguha dya ditwi, baho howomusambasa na waya wabanaji, yumwedu kulume na yumonga kumoso kwakwe. 34Na Yesu hakagamba, “Baba uwonele ubasi kosoko wasimanyile chowakugolosa. Na hawegawila sisuke sakwe kwa kutowa kula.” 35Na wanhu hawema baho na kulanga, ninga, ifilongosi hawamujowa wakugamba, “Hakahonya wamonga; lekeni yakihonye imwenecho, nghona imwene no mubakigwa we Mulungu yasaguligwe!” 36Wasilikali nawo hawamogelela, haweja na kumwingha siki, 37wakugamba, “Nghona gweye uMundewa wa Wayahudi kihonye gomwecho!” 38Muchanhya yo musalaba hahowa na matulumo AYUNO NO MUNDEWA WA WAYAHUDI. 39Yumwedu wa waya wabani watungikigwe hakamuliga yakugamba, “Agweye so Kilisito? Kihonye gomwecho na seye.” 40Ninga iyumonga hakamugombela yakugamba, “Nghukumogoha Imulungu, nagwe kuwa munamulwa iyo? 41Naseye ichagila, kosoko chikuhokela amaliho ge sinhenda setu, amba imunhu ayu nghagolose dyodyose dihile.” 42Na hakagamba, “Yesu unigelegele no maa ukwingila muundewa wako.” 43Na Yesu hakamugamba, “Chawelu, nikukutamila, diyelo ukuwa na niye kulanga.” 44Hachuwa chigele cha saa mutandatu, hakuwa na chisa muisi yose mpaka saa ikenda; 45dijuwa fyodyadugile kwalika; na dipasia dye dihekalu dyadegeka fipande fili. 46Baho Yesu hakalila kwa ijwi ikulu yakugamba, “Baba mumikono yako nikwika ichidoga changu! Na foyalongile nhaifo hakatajika.” 47Ayuya imukulu wa wasilikali yakone galwanise, hakamutunya Mulungu na kugamba, “Chawelu, imunhu ayu hakowa muswamu.” 48Na amatewa wose watang'anyile kosoko yo kona imbuli ayo yo usungu, fowonile chagoloseke, hawoya ukaya wakwitowatowa mumhambaga. 49Wengi wamumanyile, na awanawake wamwandamile kulawa Galilaya hawema hatali na kona fiswamu imbuli ayo. 50Hahowa na munhu disina dyakwe Yusufu kulawa mukaya ye Chiyahudi ya Alimataya. Hakowa yumwedu wa wasehe we dibalasa, munhu muswanu na muchawelu, 51imwene nghefumilise ne weyagwe soko ya diya dyowalamule na kugolosa, na yendeyongojela undewa we Mulungu. 52Imunhu ayu hakaluta kwa Pilato na kuutasa umutufi wa Yesu. 53Hoyouhumulusa na kuwoha musanda na kuwika muchilalo chowile mwiwe, nacho chisinghati chisikigwe munhu. 54Hadyuwa ijuwa dya maandaliwo, ne sabato hayuwa habehi na kukonga. 55Awanawake walawile Galilaya hamwedu naye hawamwandamila Yusufu na kuchona ichilalo na fowamusikile; 56kahi howokuya, na hawagolosa mafuta ge mhungileu. Mwijuwa dye sabato hawabwihila fina foyalagisigwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\