LUKA 24

1Ninga dijuwa dye inghonga ye dijuma, hawaluta kuchilalo, na kulonda amafuta ge imhungile swamu gowagolose. 2Hawona idewe dyo kuhindila difingilisigwa kulawa muchilalo. 3Ninga fowengile kugati, wasawonile umutufi wa Yesu. 4Fowedasikage kosoko ye imbuli ayo, langa! Wanhu weli wema habehi nawo wena suke njelu swee; 5na fowowile na chogoho na kukinya ameso gawo hasi, awanhu waya hawawagamba, “Nhani mukumulangisa imumi kuwanhu wafile? 6Kahechaka hano, ninga kenuka. Gelegeleni fina foyawatamile foyowile yekali Galilaya, 7fina, Imwana we munhu, kolafigwa mumikono ye wanhu wena uwihi, nawo womusambasa, na mwijuwa dya kadatu kokwinuka.” 8Baho hawagelegela simbuli sakwe, 9na wakoye kulawa kuchilalo, hawawatamila gose go awaya ikumi na yumwedu na wose wasigale. 10Awanawake wo, hawowa Maliamu Magidalene na Yoane na Maliamu ing'ina wa Yakobo na wanawake wamonga wowowile nawo, hawawatamila awatumigwa; 11ninga simbuli asi hasoneka ni sa ubwalasi ukwawo na wasasihuwile. 12Ninga Petulo hakenuka na kubilima ku chilalo, hakenama na kulanga kugati hakona isanda iimwene, na hakoya ukaya yakwisina kwa soko ya dilawanise. 13Mwijuwa didyo weli wa wefusawakwe wenda weluta muchijiji chikwinangigwa Emau, utali wa isaa dimwedu nhafi kwa migulu kulawa Yelusalemu, 14na wenda wesimulila awecho soko ye simbuli sose silawanise. 15Fowasimulilage na kuwanga hamwedu, Yesu imwecho hakawejila na kwilongosa nawo. 16Ninga ameso gawo hagahindigwa wanghamutange. 17Hakawagamba, “Mbuli saki sino somukugenda mulonga?” Hawema, wakunyahala ifihanga fyawo. 18Yumwedu wawo yekinangigwa Kileopa, hoyomubidula, “Agweye kwa mugeni we mwene ku Yelusalemu nghumanyile imbuli ilawanise kuya mumajuwa gano?” 19Kawagamba, “Mbuli yaki?” Hawamugamba, “Imbuli ikumuhusu Yesu wa Nasaleti, yowile mugonesi yena udaha mu go yakulonga na kugolosa kumwande ye Mulungu na wanhu, 20na ifyene wakulu wa Makuhani na wakulu wetu fowamulafile yahokele indamulwa ye difa, kahi yasambasigwe. 21Ninga hachihuwila fina imwene hakowa yakuwakombola Isilaeli. Heye, na kuleka gago gose, diyelo ni ijuwa dija kadatu kulawa gano galawanise. 22Hamwedu na gago, awanawake wamonga wamwandamilage fina seye, wachitinhusa; hawaluta kuchilalo nhousikusiku. 23Na wasawonile umutufi wakwe, na woya wakugamba fina hawalawiligwa na malaika, wawatamile fina ni mumi. 24Awamonga wowile na seye hawaluta kuchilalo na kona fina awanawake fowalongile, ninga imwene wasamonile.” 25Hakawagamba, “Anye mu wanhu muwabwalasi! Na wakugutu wa kuhuwila gose galongigwe na wagonesi? 26Togoleni, isamwagile imubakigwa, yapate magayo gano na kwingila ku undewa wakwe?” 27Yakonga kulawa Musa na wagonesi wose, kawagubulila mumatulumo masunhile simbuli sose simwagile imwene. 28Kahi hawachisegelela ichijiji chowalutage. Imwene hakakigolosa fina yakuhananga kugendelela kumwande; 29ninga hawamulemesa wakugamba, “Ikala na seye, kosoko dijuwa diswa.” Baho hakaluta na kwikala nawo. 30Foyowile muchakudiya hamwedu nawo, hakalonda umukate kuumotesa, na kaubendula na kuwengha. 31Na ameso gawo hagagubuka na hawamutanga; naye hakaleuka mumeso gawo. 32Hawakiyusa, Imimoyo yetu isakile mugati yetu foyalongage na seye munjila, foyachigubulilage amatulumo masunhile? 33Kamei hawenuka muchigele chichiya na kuya Yelusalemu; na hawawafika awaya ikumi na weli wetang'anyile hamwedu na waya wose wowile nawo, 34wagambile, iMundewa kenuka chawelu na keyonesa kwa Simoni! 35Baho, awatumigwa aweli hawawatamila galawanise munjila na fyene fowamutangile mu kuubendula umukate. 36Fowalongage gago, Yesu imwecho hakema mugati yawo na kuwagamba, “Digoya dyuwe ukwenu.” 37Ninga hawatinhuka na kwingilwa na manhonge, na hawamanya fina wona isoki. 38Na hakawagamba, “Nhani mukiidasika, na nhani mukiyusa mumimoyo yenu? 39Langeni imikono ne migulu yangu, fina no niye nimwenecho, nyalabaseni munilange, kosoko umusikule wechaka nyama na maguha fina fomukona ninafo.” 40Na yakalonge gago, hakawonesa imikono ne imigulu. 41Na fowowile wenghali kuhuwila kosoko ye inyemo na kukisina, hakawagamba, “Mwina chochose hano chakudiya?” 42Hawamwingha chibendu cha somba ibanikigwe, 43na hakakilonda na kudiya mumeso gawo. 44Kahi hakawagamba, “Asi no simbuli sonalongile na nyeye, fonowile nikali na nyeye, fina chila chinhu chitulumigwe muchanhya yangu mutolati ya Musa na wagonesi na Musabuli ikuhanangigwa chimemelekele.” 45Noho yawagubulila imisungu yawo wadahe kugatanga amatulumo, 46hakawagamba, “Nofo itulumigwe fina iKilisito kogaligwa, na mwijuwa dya kadatu kokwinuka kulawa kuwanhu wafile, 47na fina kulamba na kulekeleligwa uwihi fikuhanangigwa fihubiliigwe mudisina dyakwe kuMataifa gose kukongela Yelusalemu. 48Anyeye mwa wahomelesi wa simbuli asi. 49Langeni, nomwigalilani ayuya iBaba woyalongile; ninga mwikale mukaya mpaka mufasigwe uludole kulawa kuchanhya.” 50Kahi hakawalongosa kuluta mpaka Betania, hakenula mikono yakwe na kuwamotesa. 51Foyeja yowa mukuwamotesa, hoyokwitemanula nawo na hakenuligwa kulanga kuchanhya. 52Awene hawamufugamila na hawoya Yelusalemu kwa chinyemi chikulu, 53Hawekala chigele chose mwihekalu wakumutunya Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\