LUKA 6

1Mwijuwa dye Sabato Yesu foyendayogenda mumigunda ye ngano, awefusa wakwe wadudula masamhu, wafigisa mumikono yawo wa kudiya. 2Ninga awamonga wa Mafalisayo wagamba, “Nhani mukugolosa chinhu chene chilemesigwe mwijuwa dye Sabato?” 3Yesu hoyobidula, “Musisomile adiya dyo yagolose Daudi foyowile na njala, imwene hamwedu na waya awowile naye. 4Foyengile munyuma ye Mulungu hoyolonda imikate ya konesa na kudiya, yene si fiswamu kudiigwa na wowose ninga Makuhani, kahi hoyowengha awaya woyowile nawo.” 5Hoyowagamba, “Imwana we munhu no Mundewa we Sabato.” 6Mwijuwa dingi dye Sabato, foyendae kwingila Mwisinagogi na kufusa, heja howa na munhu yaholole umukono wakwe wo kulume. 7Na Watulumi na Mafalisayo weja wamunyembela, kona fina komuhonya mwijuwa dye Sabato, kosoko wapate mbuli ya kumusongesa. 8Ninga hoyotanga madoga gawo, hakamugamba ayuya iyena umukono uholole, “Wije wime hano.” Hakenuka na kwima haya. 9Na Yesu hakawagamba, “Nikuwosani togoleni! Ikuhanangigwa dijuwa dye Sabato kugolosa maswamu ama gehile? Kuhonya ugima ama kuubana?” 10Hakawakongholela meso wose, na kumugamba ayuya imunhu, “Golola umukono wako. Hakagolosa nheifiya na umukono wakwe hauhona.” 11Ninga weja wamemwa na nyono na kiyusa wene kwa wene wamugolose nhani Yesu. 12Mumajuwa gago hakakwila kufitunda kutasa; hakatasa kwe Mulungu chilo chose. 13Hosiku yakwe hakawenanga wefusa wakwe, na kuwasagula ikumi na weli kulawa mwiwefusa wawo, hakawenanga watumigwa; 14Simoni, yamwinanga disina dya keli Petulo, na Andelea imunduguse, na Yakobo na Yohana, na Filipo na Batolomayo, 15na Matayo, na Tomasi na Yakobo imwana wa Alufayo, na Simoni yenangigwe Selote, 16Na Yuda mwana wa Yakobo, na Yuda Isikalioti yabiduke kuwa musongesi. 17Hoyohulumuka nawo na kwima hanhu hatindimale, hamwedu na itewa dya wefusa wakwe na matewa ga wanhu walawile Yudea yose na Yelusalemu na mhwani ya Tilo na Sidoni, awejile kumutegelesa na kuhonyigwa sinhamu sawo, 18na wose wedasigwagwe na simhepo sihile weja wahonyigwa. 19Na amatewa wose hawahananga kumukwafa, kosoko uludole wenda umulawa kuwahonya wose. 20Yesu hakenula meso gakwe hoyowalanga awefusa wakwe na kugamba, “Ibeka nyeye muwakiwa; kosoko undewa wa Mulungu ni wenu! 21Ibeka nyeye mufungile hambiya; kosoko mokigutisigwa! Ibeka nyeye gomukulila hambiya; kosoko moseka! 22Ibeka nyeye awanhu wanghawasula, kahi wanghawabagula, na kuwaliga na kuwabanila disina dyenu fina mbuli ihile kosoko ye Mwana we Munhu! 23Sekeleleni dijuwa diya na kujumhajumha kosoko digelo dyenu ikulu kulanga, kosoko awaBaba sawo weja wawagolosa nhaifo awagonesi. 24Ninga usungu wenu anyeye muwagoli; kosoko mufulusa kupata imhoso yenu! 25Usungu wenu gomwigute hambiya; kosoko mokona njala! Usungu wenu anyeye gomukuseka hambiya; kosoko molombola na kulila! 26Usungu wenu awanhu wose wanghawatogola; kosoko awaBaba sawo hawawagolosela nhaifo awagonesi wa udasi.” 27“Ninga nikumutamilani anyeye mukunitegelesa, wendeni wanghondo wenu, muwagolosele maswamu awaya wakumusulani, 28muwamotese awaya wakuwaligita, mutase kosoko ya waya wakuwabesa. 29Kwa yuya yakukutowa munjeje mubidulile na ya keli, na yuya iyakulonda dikoti dyako unghamulemese inghasu nhaifiya. 30Mwinghe chila munhu iyakukutasa, na iyakupokola finhu fyako unghahanange yakuwisile. 31Na fina fomukuhananga wanhu wawagolosele anyeye, muwagolosele nhaifo. 32“Nghona mukuwenda awaya awakuwenda nyeye, mukonesa uswamu waki? Kosoko hata awena uwihi wakugolosa nhaifo. 33Na nghona mukuwagolosela uswamu awaya wakuwagolosela maswamu, mukupata igelo dyaki? Kosoko hata awena uwihi wakugolosa nhaifo. 34Na nghona mukuwakopesha awaya wene womumanyile fina mohokela, mukugolosa uswamu waki? Hata awena uwihi wakuwakopesha awena uwihi kuhokela kahi. 35Ninga wendeni awanghondo wenu, goloseleni fiswamu, kopesheni bila kugojela chochose kulawa ukwawo, na digelo dyenu dyokuwa ikulu na mokuwa wana wa ye kuchanhyasi, kosoko imwene muswanu kwa awasikumulumba na awakiyenda wenyecho. 36Muwe na ubasi, ninga fina iBaba yenu foyena ubasi.” 37Munghalamule; nanye musilamuligwa, munghatofule; nanye musitofuligwa, mulekelele; nanye molekeleligwa. 38Wengheni; nanye mokwinghigwa chipimo chiswamu cha kumema na kukandisa na kusingisigwa hata kwitika chokwikigwa muchifa chenu. Kosoko ichipimo chomukulafa no chicho chomukupimiligwa. 39Kahi hoyowatamila mbasi, “Togoleni! Imudula kodaha kumulongosa Mudula? Wasihubugila wose mwikolongo? 40Imwifusa nghakumusuma imwalimu wakwe, ninga kila munhu yanghafusigwa fiswanu yakuwa fina imwalimu wakwe. 41Nhani ukuchona ichibasi chuwile mwigiso dye munduguso, ninga nghukutanga dibiki dyuwile mwigiso dyako gomwecho? 42Ama kodahaje kumugamba imunduguso, sekulu, leka nileuse ichibasi chuwile mwigiso dyako, nagwe gomwenecho nghukudyona dibiki duwile mwigiso dyako? Agwe wechimwefe! Konga kuleusa dibiki mwigiso dyako, baho kokona fiswamu kuleusa ichibasi chuwile mwigiso dye imunduguso.” 43“Kosoko hechaka ibiki iswamu dikweleka mamudyo gehile, kahi kwichaka ibiki dihile dikweleka mamudyo maswamu. 44Kosoko chila ibiki dikumanyika kwa mamudyo gakwe, kosoko amasada sigakubawigwa mumiwa, kahi sisabibu sisikubawigwa kulawa mumisega. 45Imunhu muswamu kulawa musigafu ya umoyo wakwe yakulafa maswamu, na imunhu yehile kulawa musigafu ya uwihi wakwe yakulafa gehile; kosoko kulawa gaya agemile mumoyo wakwe umulomo wakwe ukulonga.” 46“Nhani mukuninanga, ‘Mundewa,’ Mundewa, na musikugolosa agaya gonikumutamilani? 47Chila munhu yekwija ukwangu na kuhulika simbuli sangu na kusigolosa nomutamilani foyakuliganiswa: 48Yakuliganiswa na munhu yakujenga nyumba, iyakukata mpaka kusi, na kwika inghindiso mwiwe. Amafaluko gangheja, ameji gakutowa munyumba na gasikudaha kuisingisa kosoko ijengigwa fiswanu. 49Ninga ayuya yakuhulika na kuleka kusigolosa kakifana munhu yakujenga nyumba mwisanga bila nghindiso, ameji gakuitowa na kuibena, na baho ni baho ikugwa, na inyugwa yakwe ikuwa nghulu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\