LUKA 7

1Foyafuluse kuwatamila gaya goyendage wanhu wahulike, hakengila Kapelinaumu. 2Ninga Chilongosi wa wasilikali igana hakowa na mutumwa yowile mwendigwa wakwe, hakowa mutamu habehi na kufa. 3Foyahulike simbuli sa Yesu, hakawatamila wasehe we Chiyahudi kumutasa yeje na kumuhonya imutogomi. 4Nawo fowejile kwa Yesu howokidedela wakugamba, “Yendesigwa umugolosele dino. 5Kosoko yakuwenda wanhu wetu na kachijengela disinagogi dyetu.” 6Na Yesu hakaluta nawo. Foyowile habehi ne inyumba, “Ichilongosi wa wasilikali igana hakatuma wambwiya ukwakwe wakugamba Mundewa unghakiidase, kosoko aniye sagiligwe agweye wingile hasi he ikano yangu, 7kosoko iyo hanikiyona sagiligwe nimwenecho kwija ukwako. Ninga longa mbuli du na imutumwa wangu yakuhananga yahone. 8Kosoko ani nani na munhu mukulu nina wasilikali hasi yangu, na nighamulonga yumwedu, ‘Luta na yakuluta,’ na kwa yumonga, ‘Nyagula na yakwija,’ na kwa mutumwa wangu, ‘Golosa dino na yakugolosa.’” 9Foyahulike nhaifo, Yesu hoyekisina lugano kosoko yakwe, hoyobiduka na kuwatamila matewa wamwandamilage, “Nikumutamilani hata Muisilaeli singhati nyone ihuwi fina dino.” 10Na waya watumigwe fowowile ukaya, hawamufika imutumwa yuya mumi togi. 11Chigele chiguhi hakaluta mukaya imonga ikwinangigwa Naini, hamwedu na wefusa wakwe na itewa ikulu hadikilongosa naye. 12Foyeja yasegelela mumulango umukulu we ikaya iya, langa munhu yafile yenda yelafigwa kunje, ni mwana ye imwene we ing'inakwe yowile mwigane, na itewa ikulu kulawa kukaya iya hawowa naye. 13Na iMundewa yakamone, hoyomonela ubasi hakamugamba, “Unghalile.” 14Hoyokwija na kudikwafa dijenesa na waya wadipikile howokwima, hoyogamba, “Gomujelelo nikulonga na gweye, inuka.” 15Na yuya yofile hoyekwinuka na kukonga kulonga, Yesu hoyomwingha ing'ina we imujelelo. 16Itisi hadiwengila wose, na hawamutunya Mulungu wakugamba, “Mugonesi mukulu kalawanisa mugati yetu na Mulungu kawejila wanhu wakwe.” 17Imbuli ayo hoyikwenela muisi yose ya Uyahudi na muisi sose sa munghanda yakwe. 18Awefusa wa Yohana hawamutamila gose gano. 19Yohana hakawenanga wefusa wakwe weli, hakawatuma kwa Mundewa wamuse, “Agweye no yuya iyekwija hegu chimugoje yungi?” 20Kamei awanhu waya fowejile ukwakwe hawagamba, “Yohana Mubatisaji kachituma ukwako yakugamba, ‘Agweye noyuya yakwija hegu chimugoje yungi?’” 21Muugele uya hoyowahonya wanhu matewa na sinhamu sawo, na sinhato sawo, na magini gehile, na wengi wowile wasikona hakawowisila kona kwawo. 22Yesu hakagamba, “Luteni mukamutamile Yohana agene gomukona na kuhulika: Mudula wakona, fiwete wakugenda, wakoma wakusunhigwa, na fihuli wakuhulika, wafile wakwinuligwa, awakiwa wahubiligwa mbuli swamu. 23Ibeka imunhu iyechaka manhonge kosoko yangu.” 24Awatumigwe na Yohana wakaleuke, hakakonga kulonga na amatewa muchanhya ya Yohana. “Hamulawa kuluta kunyika kulanga choni?” Chibwade chikusingiswa ne imheho? 25Ninga hamuluta kulanga choni? Munhu yafasigwe suke swamu? Langa, awaya wakufala sisuke se ditunyo na kwikala kwa kubwedelela wowa musinyumba sa undewa. 26Ninga hamuluta kwija langa choni? Mugonesi? Heye! Nikumutamilani mukulu kusuma mugonesi. 27Ayo yoyaandikiligwa gano, langa nikumwigala mutumigwa wangu kumwande yako yakugolosele injila. 28Nikumutamilani mu wanhu wose welekigwe na wanawake hechaka mukulu kusuma Yohana, hata nheifo ayuya imudodogi mu undewa wa Mulungu ni mukulu kujumha Yohana. 29(Fowahulike gago awanhu wose na wakonghosa kodi hawamufumila Mulungu, na kutunya kubatisigwa ubatiso wa Yohana; 30Ninga Mafalisayo na walamusi we malagiso weja walema inyenda ye Mulungu ukwawo, kosoko wasabatisigwe na Yohana.) 31“Nowaliganisa na choni awanhu wa cheleko chino? Nawo wakifana choni? 32Wakifana wana awekale kwigulilo na kiinanga, ‘Hachiwatowela filimbi, nanye musafinile! Chiwembila nyimbo sa usungu, nanye musililile!’ 33Kosoko Yohana Mubatisaji keja nghakudiya mukate na kunywa difai, hamugamba, ‘Kena magini!’ 34Mwana we munhu keja yakudiya na kunywa, na mukugamba Langeni muhongho yuno na mulefi! Mbwiya yawo wakonghosa kodi na wena uwihi! 35Ninga imisungu ikufumiligwa na wanagwe wose.” 36Mufalisayo yumonga hoyomugoneka kudiya hamwedu naye, hoyoluta kunyumba ye Mufalisayo, na kwikala hamesa. 37Kahi imwanamuke we ikaya iya iyeja yowa na uwihi, foyahulike fina hakekala mumesa munyumba ye Mufalisayo, hoyokwigala chichupa cha mafuta ge imhungile. 38Kamei foyemile hanyuma yakwe hamigulu ya Yesu, hakalila, hakakonga kumutwinhesela imigulu yakwe na masosi, na kuihamusa na sinjwili sa muditwi dyakwe, na kuinonela migulu yakwe na kuibaka agaya mafuta ge mhungile swanu. 39Hambiya Imufalisayo yuya yamugoneke yakone nhaifo, yalonga mumoyo wakwe, “Imunhu ayu mhali ni Mugonesi hakowa yakutanga fina imwanamuke yuno no nani kahi kanhani! Ayuya yakumukwafa, fina ni munhu wa uwihi.” 40Kamei iYesu kamubidula kamugamba, “Simoni, nina chinhu cha kulonga na gweye.” Naye hoyomubidula, “Chinhu chaki Mwalimu?” 41Yesu hakawagamba, “Mukopeshaji wa mapesa yumwedu yeja yowa na wanghokwa wakwe weli, yumwedu yakopa magana mashano, na wakeli makumi mashano. 42Fowadugile kuliha hoyowalekelela wose. Hambiya yehoki yemwendesa yuya imukopeshaji?” 43Simoni kamugamba, “Nikudoga fina ayuya yalekeleligwe inghokwa inghulu.” Hoyomugamba, “Kulamula fiswamnu.” 44Baho hakamubidukila imwanamuke, yakumugamba, “Simoni ukumona imwanamuke yono? Ningila munyumba yako, nghuninghile meji ga kunawa migulu yangu, ninga yuno kanidonhesa migulu yangu na masosi na kuihamusa na sinjwili sakwe. 45Nghuninonele, ninga ayuno kulawa fonengile nghalekile kuninonela migulu yangu. 46Nghunibakile mafuta ditwi dyangu, ninga imwene kanibaka migulu yangu na mafuta ge mhungile swanu. 47Kosoko iyo nikumutamilani, kalekeleligwa uwihi wakwe wowile mwingi, kosoko hakenda lugano, ninga iyakulekeleligwa chidodogi yakwenda chidodogi.” 48Hoyomugamba, “Uwihi wako ulekeleligwa.” 49Kahi awaya wowile naye hamesa hawakonga kihwesa, “Ayuno no nani yakulekelela hata uwihi?” 50Na hakamugamba imwanamuke, “Dihuwi dyako dikuhonya. Genda mheho.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\