LUKA 8

1Kulawa baho hoyoleuka kugendela mumakaya ne fijiji, yekuhubili na kwigala mbuli swanu ya undewa we Mulungu. Na waya ikumi na weli hawowa hamwedu naye. 2Kahi wanawake wamonga awahonyigwe kwa kulafigwa simhepo na sinhamu. Maliamu yanangigwe Magidalena, yalafigwe simhepo mufungate, 3na Yoane imuke wa Chusa mutumwa wa Helode, na Susana, na wamonga wengi wawatogomele kwa isawo yawo. 4Amatewa wakeje hamwedu na wanhu kulawa kaya kwa kaya, hakalonga kwa mbasi. 5“I muhandi hakaleuka kuhanda imbeyu, kamei foyahandage, simonga hasilagala munjila, na wagendanjila hawasijata, na fidege hofisidiya. 6Na simonga hosilagala mwikangalawe, na fosakulile, hasinyala kosoko hasiswela ujolo. 7Na simonga hasilagala mumiwa, na imiwa haikulanaso na kusikanhamisa. 8Na kamei simonga hasilagala muulongo muswamu na kukula na kweleka kocho! Iyena singhutwi sa kuhulika na yahulike.” 9Kamei wefusa wakwe wakamuse difuso dye imbasi, 10hakawagamba, “Anyeye mwinghigwa udaha wa kumanya ififiso fye undewa we Mulungu, ninga kwa wamonga ukutamiligwa kwa mbasi, kosoko wanghalanga wanghone na wanghahulika wanghamanye.” 11“Difuso dye imbasi nodi: Imbeyu no imbuli ye Mulungu. 12Awaya we habehi ne injila no waya waihulike imbuli, ninga Iluhoma yakwija na kuilonda imbuli kulawa mumimoyo yawo, kosoko wangheje wehuwila na kuhona. 13Awaya wowile mwikangalawe no waya wene fowakuhulika imbuli, wakuihokela kwa chinyemi, ninga wano wechaka misisi, wakuhuwila kwa chigele chiguhi na ugele wa magesa wakugwa. 14Asiya salagale mumiwa, no waya wakuihulika imbuli, ninga fowakugendelela wakukanhamisigwa na ugoli we chilunga, na mamudyo gawo gasikukangala. 15Na kwa siya silagale muulongo muswamu, awo no waya waihulike imbuli, na kuikola mumimoyo yawo miswamu na kweleka mamudyo kwa ufinyilisi wawo.” 16“Hechaka munhu yekwasa taa na kuigubika ama kuigubika na idebe, ninga yakuika muchigwaso, kosoko awekwingila wadahe kona ujelu wakwe. 17Hechaka mbuli ifisigwe uleke ikakiyonese, kahi chinhu che chifiso chisimanyika na koneka hajelu. 18Mulangisise gomukuhulika, kosoko iyenacho kokwinghigwa, na iyechaka hata chiya choyekudoga kenacho kohokigwa.” 19Kahi ing'inakwe Yesu ne wanduguse howomwijila, ninga wasafikile ukwakwe kosoko ye ditewa. 20Hakatamiligwa, “Ing'inako ne wanduguso wema kunje, wakuhananga kukona.” 21Hoyowabidula, “Ing'inangu na wandugu sangu no waya awakuhulika mbuli ye Mulungu na kuigolosa.” 22Ijuwa dimonga Yesu na wefusa wakwe hawakwila mumunhumbwi, hakawagamba, “Lekeni chiloke umwambu ye dilamba.” Howoleuka. 23Na ifene fowalutage Yesu hakakoligwa na nhongo na kugona. Na imheho yo luputa hoitowa mwilamba, ameji hagakonga kumema mumunhumbwi, na hawowa habehi kudidimila. 24Hawaluta na kumwinusa wakugamba, “Mundewa, Mundewa! Chikufa!” Kamei hakenuka na kuigombela imheho na mawingo gajojage, hofinyamala na kuposika posi. 25Hoyowagamba, “Dihuwi dyenu dyuwahi?” Hawogoha, na kisina wekulonga chila munhu na miyagwe, ninga yuno munhu waki? Iyakugombela hata imheho na meji, nafyo fikumuhulika! 26Kahi howofika muisi ya Wagelasi yuwile umwambu wa Galilaya. 27Foyajatile hasi kulawa mumumhumbwi, hakatang'anyila na munhu kulawa kwikaya yowile na mhepo, kwa chigele chitali nghafalile suke, nghekalage munyumba ninga mufilalo. 28Foyamonile Yesu, hakatula chowe na kugwa kumwande yakwe, na kutowa lwangi, “Choni choukuhananga unigolose, Yesu Mwana we Mulungu iyekuchanhyasi? Nikukutasa unghanisambase.” 29Kosoko Yesu yasidindilisa si mhepo kumulawa imunhu yuya. Ugele mwingi hasimukola, hakemilisigwa, na kohigwa kwa minyolo na simhingu, ninga hakedumula minyolo ne simhingu na kulongoswa na magini. 30“Ninga Yesu hayamusa Disina dyako nani?” Hoyogamba, “Itewa,” kosoko mhepo itewa hasimwingila. 31Kahi hasikinenela yanghasilafe na kuluta kwikolongo. 32Baho heja howa na itewa dya nguluwe dikudima muluduli, simhepo hasikinenela yasileke singile musinguluwe. Hoyofumila. 33Simhepo hosilawa kwe imunhu na kwingila kusinguluwe, kamei ditewa hodikulumhuka kuluduli lwe inghingi ye dilamba na kunywa munghabu. 34Awadimi wakone dyalawanise, hawatija, na kutamilisa mwikaya na mufijiji. 35Awanhu watamiligwe hawaleuka kulanga dyalawanise, na kwija kwa Yesu, howomufika ayuya yalafigwe simhepo yekale mumigulu ya Yesu, kafala suke na mahala gakwe maswamu, na howokogoha. 36Awaya wonile hawawatamila foyowile ayuya yakoligwe ne simhepo na fene foyahonyigwe. 37Na wanhu wose wa si isi sa munghanda ya Genesaleti hawamutasa yaleuke ukwawo kosoko hawengiligwa na itisi ikulu, baho hakengile mumunhumbwi na kuya. 38Imunhu yalafigwe simhepo hakakinenela fina yamwandamile Yesu, ninga Yesu nghamufumise ila kamugamba, 39“Yuya ukaya ukwako, ukatamilise fina Imulungu foyakugolosele.” Hoyoluta na kwanjasa mwikaya dyose fina foyagoloseligwe na Yesu. 40Ninga iYesu yakoye, awanhu wose hawamuhokela kosoko wose wenda womugojela. 41Baho hakeja munhu disina dyakwe Yailo, yowile mukulu we disinagogi, hoyofugama hamigulu ya Yesu, hoyomutasa kwija ukaya ukwakwe, 42kosoko hakowa na mwanagwe yemwene we chike, yena minyaka ikumi na mili nhafi, naye hakowa mutamusi. Foyaluta awanhu hawelunda kumusunguluta. 43Na imwanamuke yowile na utamu wo kulawa sakame kwa minyaka ikumi na mili na hechaka munhu yadahile kumuhonya. 44Hoyokwija kulawa kunyuma ya Yesu na kukwafa dihepu dye isuke yakwe, na baho ni baho inhamu yakwe hoihona. 45Yesu hoyogamba, “Nani yanikwafile?” Wose fowakanile Petulo hakagamba, “Mundewa, amatewa wakusunguluta na kukuumbilila.” 46Ninga Yesu hoyogamba, “Yumonga kanikwafa, kosoko nyona fina ludole lunilawa.” 47Na imwanamuke yakone fina nghodaha kifisa hakeja yakutetema na kugwa kumwande yakwe na kumutamila mumeso ga wanhu wose ichilekile yomukwafa na ifyene fyoyahonile baho ni baho. 48Yesu hoyomugamba, “Mudala dihuwi dyako dikuhonya, genda mhepo.” 49Foyalongage gago, munhu kulawa kwe mukulu we disinagogi keja na kugamba, “Imundele wako kafulusa kufa, unghamwidase Mwalimu.” 50Ninga Yesu foyahulike gago hakamubidula, “Unghogohe, huwila du, naye kokuwa muswamu.” 51Foyafika ukaya nghamufumile munhu wowose kwingila naye kugati, ninga Petulo na Yohana na Yakobo na iBabakwe ne ing'ina we imwana. 52Na wose wendewolila na kuhongesa, ninga hoyogamba, “Munghalile; kosoko nghafile ila kagona.” 53Howomuseka, kosoko hawamanya fina kofa. 54Ninga hakamukola na umukono wakwe, na kumwinanga yakugamba, “Gomwana inuka.” 55Umuhe wakwe howumuwila, na kwimanyima chimwande, Yesu hakalagisa yenghigwe chakudiya. 56iBabakwe ne ing'ina hawakisina lugano; ninga hakawalemesa wanghamutamile munhu wowose agalawanise.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\