LUKA 9

1Yesu hakawenanga awefusa ikumi na weli na kuwengha ludole na udaha muchanhya ya simhepo na kuhonya sinhamu. 2Hakawatuma awefusa kuhubili undewa we Mulungu na kuhonya. 3Hakawagamba, “Munghalonde chochose kosoko ya inhambo yenu, si mhando kahimukoba kahimukate kahidipesa,” na munghowe na makasu meli. 4Munyumba yoyose yomukwingila, mwikale baho, na kulawa baho mugendelele ne inhambo. 5Na ikaya yoyose yene ina wanhu wasikuwahokela, fomukuleuka mukaya iyo kunghunheni amanghundi gowile mumigulu yenu chuwe chitangilo ukwawo. 6Howoleuka na kugendela mufijiji, wakutamilisa mbuli swamu na kuhonya chila hanhu howagendile. 7Kahi iMundewa Helode hakahulika gose gagoloseke, hakedasika kosoko hailongigwa na wamonga fina, “Yohana kenuligwa kulawa mudifa.” 8na wamonga, “Eliya hakeyonesa, na wamonga yumwedu wa Wagonesi wakatali kenuka.” 9Helode hoyagamba, “I Yohana hanimudumula ditwi, ninga ayuno nani yene ifinhu fya itisi?” Hoyohananga kumona. 10Munyuya yawo awatumigwa hawamutamila gowagolose. Yesu hoyowalonda awefusa ikumi na weli na kuluta kukaya yenangigwe Betisaida. 11Amatewa wakahulike howomwandamila, hoyowahokela na kulonga nawo simbuli sa undewa we Mulungu, na kuwahonya awaya wendage kuhonyigwa. 12Ninga dijuwa hadikonga kuswa, na waya ikumi na weli howokwija na kulonga naye, “Uwelage amatewa walute kufijiji na sikaya sa munghanda, wakagone na kupata chakudiya kosoko ayi nyika isikwikaligwa na wanhu.” 13Hawagamba, “Wengheni nyeye chakudiya.” Howogamba, “Chichaka chinhu kujumha ino mikate mishano na somba mbili, nghona chisilutile na kugula chakudiya kosoko ye ditewa dino!” 14Kosoko hahowa na wanhu fina figulu fishano nhafi. Hoyowatamila awefusa wakwe, “Wagambeni wanhu wekale hasi mufilundolundo fya wanhu makumi mashano nhafi.” 15Awefusa hawagolosa nhaifo, awanhu wose hawekwikala hasi. 16Hakailonda aiya imikate mishano na siya sisomba simbili, hakenula meso kuchanhya kulanga, na kulumba. Hakaibendula aiya imikate na sisomba na kuwengha awefusa wawagawile wanhu. 17Na wanhu wose hawadiya na kwiguta. Na kudondola ifyasigale, fisege ikumi na fili fya fibendu. 18Ugele foyejayowa yakutasa ye imwene, awefusa wakwe hawowa hamwedu naye, hakawosa, “Awanhu wakunigamba niye nene nani?” 19Hawamubidula, “Yohana Mubatisaji, wamonga Eliya, Wamonga Yumwedu wa Wagonesi.” 20Hakamosa yakugamba, “Anyeye nanye mukugamba niye nene nani?” Petulo hakamubidula yakugamba, “Agweye no Kilisito we Mulungu.” 21Hakawalemesa wanghamutamile munhu wowose imbuli iyo; 22yakugamba, “Imwagila Mwana we Munhu kitang'anyila na magayo mengi na kulemigwa ne wasehe na wakulu wa watambiki na Watulumi na kukomigwa, na mwijuwa dya kadatu kwinuka.” 23Kamei hoyowatamila wose Nghona munhu wowose yakuhananga kunyandamila, yakileme imwenyecho na kulonda umusalaba wakwe chila ijuwa na kunyandamila. 24Kosoko wowose yakuhananga kuhonya uumi wakwe yakuwagilisa, na ulomo yakuhananga kwagilisa uumi wakwe kosoko yangu, kouhonya. 25Kosoko imunhu kopata chambusi chaki yanghapata ichilunga chose na kiyagilisa imwenecho? 26Kosoko chila yakunyonela chinyala aniye na imbuli yangu, imwana we imunhu naye komonela chinyala ugele wayakwija mwitunyo dyakwe, mwitunyo dye Babakwe na dya Malaika Wasunhile. 27Ninga chawelu nikumutamilani, wabaha wamonga wemile hano awene wasidyona difa mpaka wawone undewa we Mulungu. 28Gakaloke majuwa munana, kufulusa kulonga gago, hoyowalonda Petulo na Yohana na Yakobo hamwedu naye na kuluta kwitunda kutasa. 29Ugele woyatasage inyoneka ye chihanga chakwe haibiduka na sisuke sakwe hosikwakaika swee! 30Langa wanhu weli wendewolonga naye, hawowa awagonesi Musa na Eliya. 31Woneka mwitunyo ikulu na kulonga soko ye difa dyakwe dikuhananga dilawanise Yelusalemu. 32Petulo na wayagwe wowile naye hawowa na nhongo, ninga howokwinuka na kona ditunyo dyakwe na wanhu weli wemile hamwedu naye. 33Na wanhu waya fowamulekage Yesu, Petulo hoyomugamba Yesu, Mundewa, ni fiswamu fina cha hano, leka chigolose fibanda fidatu, chimwedu chako, chimwedu cha Musa, chimwedu cha Eliya. Nghamanyile choyalongage. 34Foyalongage nhaifo, ifunde hodikwija na kuwagubika, nawo hawogoha fowengile mwifunde. 35Na dijwi hadilawa mwifunde dikugamba, “Ayuno no mwanangu wonimusagule; mutegeleseni!” 36Na dijwi diya dikahulikike, Yesu hoyokoneka yemwene. Nawo howonyamala na wasamutamile yoyose gowonile mumajuwa gago. 37Mwijuwa dya keli, fowadulike kulawa kwitunda, itewa ikulu hodikitang'anyila naye. 38Langa munhu kulawa mwitewa yenula dijwi yakugamba, “Mwalimu nikukutasa umulange imwanangu, kosoko no yuyuno yumwedu. 39Langa imhepo imukinya, na baho ni baho hoyotowa chowe, dimuguma chisilisi mpaka kalawa ifulo, na disikumulekela chimwande. 40Haniwatasa wefusa wako wadilafe, ninga hawaduga.” 41Yesu hoyobidula, “Anye icheleko kichaka dihuwi, chagilile nokikala na nyeye, na kuwafinyilisa mpaka milaki? Mwigale imwanago ahano.” 42Kamai foyendeyokwija dipepo hodimukinya na kumuguma chisilisi. Ninga iYesu hoyodigombela dipepo dihile na kumuhonya imujelelo na kumwingha keli iBabakwe. 43Na wose howokisina kosoko ya udaha ukulu we Mulungu. Ninga wose fowesinage soko ya kila chinhu choyagolose, hoyolonga na wefusa wakwe, 44“Lekeni simbuli sino singile musinghutwi senu, kosoko imwana we munhu kolafigwa kumikono ya wanhu.” 45Ninga wasaimanyile inonga iyo, na hoifisigwa ukwawo, wanghaitange, nawo wende wokogoha kumusa Yesu soko ye inonga iyo. 46Na howokwingila mumawango mugati yawo, nani imukulu kusuma wose? 47Ninga iYesu foyatanga amadoga ge mimoyo yawo, hoyolonda mwana mudodogi na kumwika habehi naye, 48na hoyowagamba, “Wowose yakumuhokela imwana yuno kwisina dyangu, yakunihokela niye, na wowose yakunihokela niye, yakumuhokela ayuya yanitumile, kosoko ayuya imudodogi mugati yenu wose ayo no mukulu.” 49Yohana hakabidula, “Mundewa hachona munhu yakuwinga magini kwa disina dyako, na hachimulemesa kosoko nghakiyandamila na seye.” 50Ninga Yesu hoyomugamba, “Munghamulemese, kosoko inghowile chinyume chetu kaulwandi lwetu.” 51Amajuwa gakasegelele kwe imwene kwinuligwa kulawa muchilunga, hoyohananga kuluta Yelusalemu. 52Na hoyotuma watumigwa kumulongolela, awo hawaluta na kwingila muchijiji cha Wasamalia kosoko wamugolosele hanhu. 53Ninga awakaya wasamuhokela kosoko hakalongosa injila kuluta Yelusalemu. 54Kamei awefusa wakwe Yakobo na Yohana fowonile imbuli iyo hawagamba, “Mundewa ukuhananga chilagise moto kulawa kulanga uwalakase?” 55Ninga iYesu hakabiduka na kuwagombela. 56Kamei hakawagombela na kugamba, “Musimanyile mwina chidoga chaki chihile kosoko imwana we Munhu nghejile kukoma uumi wa wanhu ninga kuwahonya. Kamei hawaluta mukaya ingi.” 57Ninga fowendowogenda munjila, munhu yumwedu hoyomugamba, “Nokwandamila hohose howukuluta.” 58Na iYesu hoyomugamba, “Amabwasiko gena makolongo na fidege fya mulanga fina mafulu, ninga imwana we munhu kechaka hanhu hokugona.” 59Kwa yumonga kagamba, “Nyandamile,” ninga imwene kagamba, “Mundewa leka nghonge kumusika iBabangu.” 60Ninga Yesu hoyomugamba, “Waleke wofile wawasike wayawo wofile; amba gweye leuka ukatamilise undewa we Mulungu.” 61Yumonga kamugamba, “Mundewa nokwandamila, ninga leka nghonge kuwelaga awanhu wa ukaya ukwangu.” 62Yesu hoyomugamba, “Munhu iyagumile umukono wakwe kulima, kayi yekulanga kunyuma, nghagiligwe kuundewa we Mulungu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\