MALUKO 1

1Inghonga ya Imbuli swanu ya Yesu Kilisito Mwana we Mulungu, 2fina yofoitulumwe ne mugonesi Isaya: “Langa nikumutuma imutumigwa wangu kumwande yako Iyakwenda yaigolose injila yako. 3Dijwi dye imunhu yekujoja munyika Igoloseni injila ye Mundewa; Sigoloseni si njila sakwe!” 4Yohana mubatisaji yasololoka munyika, yakuhubili ubatiso wo Kulamba uwukwigala kuleusiligwa uwihi. 5Iyisi yose ya Uyahudi wejawamulutila na wanhu wose wa Yelusalemu; na kuwabatisa mulwanda lwa Yolodani, wakulamba uwihi wawo. 6Yohana hakafala singa se ngamia na mukanda we nghingo muchuno chakwe, chakudiya chakwe sige na uki wa filambo. 7Yawahubiliya awanhu, yakugamba, “Hanyuma yangu yakwija yena udaha kusuma niye, aniye sagiligwe kufunama na kudohola sisigi se filwatu fyakwe. 8Aniye nikumubatisani kwa meji, ninga imwene yakwenda yamubatiseni kwa Muhe Musunhile.” 9Amajuwa gago Yesu yeja kulawa Nasaleti ya Galilaya, hoyabatisigwa na Yohana mu ulwanda lwa Yolodani. 10Kamei yakalawe kunje ya meji, chimwande yeja yona ulanga ugubuka na Muhe yakudulika muchanhya yakwe kifana huwa; 11dijwi dyalawa kulanga, “Agweye no mwanangu mwendigwa; nyendesigwa nagweye.” 12Chimwande Muhe Musunhile kamulongosa kunyika. 13Naye yowa uko kunyika kwa majuwa makumi mane; yakugesigwa na Luhoma, yowaga na makewe ga kumbago, na malaika wende womutogomela. 14Hambiya, Yohana yakohigwe, Yesu yeja Galilaya, yakuhubili imbuli swanu ye Mulungu 15yakugamba, “Ugele wija, undewa we Mulungu usegelela, Mulambe, na kuihuwila imbuli swanu.” 16Ugele foyagendage munghingi ye bahali ya Galilaya, yamona Simoni ne munduguse Andelea, wakuguma ulwafu lwawo mubahali, kosoko hawowa walowaji wa somba. 17Yesu yawagamba, “Nyandamileni, nani nowagolosa muwe walowa wanhu.” 18Kamei chimwande wejawaleka si nyafu sawo na kumwandamila. 19Hawaluta hamwande habehibehi, hawamona Yakobo wa Sebedayo, na Yohana imunduguse, nawo nheifiya hawowa mu chiya, wakusigolosa si nyafu sawo, 20Kamei chimwande, yeja yawenanga; howomuleka iBaba yawo Sebedayo mu chiya hamwedu na wanhu we maliho, na kumwandamila. 21Wejawaluta Kapelinaumu, chimwande dijuwa dye sabato yejayengila mwisinagogi na kufusa. 22Wejawajuma lugano kosoko ya mafuso gakwe, kosoko yendeyofusa fina munhu yena udaha, kahi si fina watulumi. 23Kamei chimwande, hamuwa na munhu yena digini dihile umo mwisinagogi dyawo; 24kamei hakajoja China choni nagweye, “Yesu wa Nasaleti? Togola kwija uchimalagise? Nikumanya gwegwe no Imusunhile we Mulungu.” 25Ninga Yesu yaigombela yakugamba, “Nyamala na umulawe!” 26Kamei dyamuguma chisilisi, na kujoja kwa ijwi ikulu na kumulawa. 27Wose wejawajuma, wakiyusa, wakugamba, “Choni chino? Ifuso isha! Kwa udaha yakulagisa hata magini gehile nago gakumuhulika.” 28Simbuli sakwe hosikwenela chimwande ku si iisi sose sikusunguluta Galilaya. 29Kamei chimwande wakalawe mwisinagogi, wejawengila ukaya kwa cha Simoni na Andelea, hamwedu na Yakobo na Yohana. 30Imukwewe wa Simoni, ing'ina we imuke, hakowa mwisasi, kena mhungo; kamei chimwande wejawamutamila simbuli sakwe. 31Hoyamusegelela, na kumwinula kwa kumukola umukono, imhungo haimuleka, na kuwatogomela. 32Hegulo iya dijuwa dikoswe, wejawamwigalila wose awowile na sinhamu na wowile na magini. 33Awanhu wose we ikaya iya howokwija howomema hamulango. 34Hakawahonya matewa na matamu ga hayo hayo, na kulafa magini itewa, nghagalekile magini galonge, kosoko hagamumanya. 35Nhosikusiku, kwikali malisalisa, yejayenuka na kuluta kunhu kwichaka wanhu, uko yowa na mawombi. 36iSimoni na wayagwe hawamwandamila, 37na kumona hawamugamba, “Awanhu wose wakukuhananga.” 38Yawagamba, “Chigendeni kwingi, kufikaya fihamwande, uleke nihubili uko nako kosoko iyo nochileka nejile.” 39Yaluta kuhubili, iisi yose ya Galilaya mumasinagogi gawo na kulafa magini. 40Yamwijila munhu yena ukoma, yakumugongelesa kwa kumufugamila, yakugamba, “Unghenda ukudaha kunihonya.” 41Naye yamonele ubasi, na kugolola umukono wakwe, na kumukwafa, yakugamba, “Nikwenda, uhone.” 42Kamei chimwande ukoma wamuleuka hakahonyigwa. 43kamei Yesu yamugamba yalute chimwande 44na kumugamba, “Langa, unghamutamile munhu mbuli yoyose; nanga ulute ukakiyonese ku watambiki, go mwenyecho ukalafe isadaka foyalagisa iMusa, kosoko ya kuhona kwako; chuwe chitangilo ukwawo.” 45Ninga, hakalawa na kukonga kuibwambwasa na kuyenesa imbuli iya mpaka isidahike kahi kwa Yesu kwingila mukaya yakoneke na wanhu. Ninga hakasigala kunje ahanhu hasowile na wanhu, hawamulutila kulawa chila ulwandi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\