MALUKO 15

1Chimwande nhosikusiku awakulu wa watambiki hawekala hebalasa hamwedu na wasehe wa watulumi na dibalasa dyose, hawamoha Yesu, hawamulonda, hawamwigala kwa Pilato. 2Pilato yamusa, “Agweye no gwegwe go, Mundewa wa Wayahudi?” Yabidula yakumugamba, “Agwe kuilonga.” 3Awakulu wa watambiki wende womuhomelela mbuli nyingi. 4Pilato kamusa kahi yakugamba, “Nghukubidula? Langa ni mbuli nyingahi sowakukuhomelesa.” 5Ninga Yesu nghabidule mbuli kahi, Pilato hakakisina! 6Ugele we sikukuu yakowadoholela mufungwa yumwedu, wowakumutasa. 7Hahowa na munhu yakwinangigwa Balaba, kohigwa hamwedu na wanhu awagolose finju na kukoma mufinju iyo. 8Amatewa howokwija hawakonga kutasa yawatendele fina foyasowele, 9Pilato yawabidula, yakugamba, “Togoleni mukuhanaga niwadoholeleni iMundewa wa Wayahudi?” 10Kosoko hakamanya fina awakulu wa watambiki hawamulafa kwa chimwefe. 11Ninga awakulu wa watambiki howowasonghesa amatewa fina ibeka yawadoholele Balaba. 12Pilato yawabidula kahi yakuwagamba, “Nimutende nhani ayuno yo mukumugamba Mundewa wa Wayahudi?” 13Hawatula chowe kahi wakugamba, “Mudumangise!” 14Pilato yawagamba, “Kwina wihi waki woyagolose?” Weja wagendelele kutula chowe, “Musambase!” 15Pilato yakende kuwendesa matewa, hakewadoholela Balaba; yakafuluse kumujola ne mikotya hakemulafa Yesu yadumangiswe. 16Awasilikali hawamulonda hawamwigala kwi kumbo dikwinangwa Plaitolia. hawawalonda chitewa chose. 17Hawamufasa isuke idunghundunghu, hawaluka nghofia ya miwa, hawamufasa mwitwi dyakwe. 18Hawakonga kumulamusa: “Baho hako Go Mundewa wa Wayahudi!” 19Hawamutowa ne chigwami mwitwi, hawamutwila mate, hawafugama, wakumufunamila. 20Wakamale kumuseyigila, hawamuhambula dikasu diya didunghudunghu, hawamufasa sisuke sakwe imwecho. Hawamulafa kunje uleke wamudumangise. 21Kamei hawamudindilisa imunhu yalokage kulawa kumugunda, Simoni Mukilene, Baba yawo cha Isikanda na Lufo, uleke yaudinghule musalaba wakwe. 22Hawamwigala ahanhu hakwinangigwa Goligota, nong'amba, Ahanhu he diguha dye ditwi. 23Hawamwingha difai ihanganisigwe manemane, ninga ghayunywile. 24Hawamutungika, na kugawa si suke sakwe, hawatowa kula chila munhu yapate choni. 25Hayuwa chipisi cha saa ya kadatu, hawamutungika mumusalaba. 26Hahowa na anuwani muchanhya yakwe, “MUNDEWA WA WAYAHUDI.” 27Hamwedu naye hawatungikigwa wahiji weli, yumonga kumukono wakwe wokulume, na yumonga kumukono wakwe wokumoso. 28Uleke diwandiko dimemelekele idikugamba, “Yasambaswa hamwedu na wehi.” 29Wagendage munjila howomuliga, hawafumila kwa kusingisasingisa amatwi gawo wakugamba, “Ahaa! Agweye ukudaha kudimola dihekalu na kudijenga kwa majuwa madatu! 30Kihonye gomwecho, uhumuluke mumusalaba!” 31Awakulu wa Watambiki nawo hawamuseyigila awecho kwa wecho, hamwedu na watulumi wakugamba, “Hakahonya wamonga,” nghakudaha kihonya imwecho! 32Kilisito iMundewa wa Isilaeli na hayahulumuka hambiya mumusalaba uleke chone, chimuhuwile! Awaya nawo awatungikigwe hamwedu naye howomuliga. 33Ikowe saa ya mutandatu hokukuwa chisa, iisi yose mpaka saa ya dikenda, 34Ikafike saa ya dikenda, Yesu yekwinula dijwi dyakwe kwa ludole, “Eloi, Eloi, lama sabakitani?” No kugamba, “Mulungu wangu Mulungu wangu nhani unilekile?” 35Awamonga awemile baho awahulika na kugamba, “Langa, yakumwinanga Eliya!” 36Yumonga hayabilima lumangho, na kutubwisa didodoki na kudifabika musiki. Hakamwingha yonywe, yakugamba, “Lekeni! Chilange nghonaga Eliya kokwija kumuhulumusa!” 37Naye Yesu yalafa ijwi ikulu, kamei na kufa. 38Dipasiya dya hekalu dyadegeka fibemhe fili, kulawa kuchanya mpaka hasi. 39Yuya iyakida, iyemile baho yakumulanga, yakone kafa kwanjila iyo. Hoyagamba, “Chawelu ayuno hakowa Mwana wa Mulungu!” 40Hahowa na wanawake wakulanga kwa hatali. Mugati yawo hakowa Maliamu Magidalene, na Maliam ing'ina yawo cha Yakobo imudodo na Yose, na Salome. 41Awo nowakiyandamile naye ako Galilaya, na kumutogomela. Na wamonga wengi awejile naye mpaka Yelusalemu. 42Ikowe hegulo, kosoko ni Matandilo, nadyo ijuwa dikulongolela isabato. 43Hakaluta Yusufu munhu wa Alimataya, munhu mukulu, munhu wa dibalasa dya mahonge. Imwene imwecho yakugojela undewa we Mulungu, yagolosa chigosi, yekwingila kwa Pilato, na kumutasa umutufi wakwe Yesu. 44Pilato yekisina lugano kosoko fina kafulusa kufa. Hakamwinanga iyakida yuya, na kumusa fina kufa kafulusa katali. 45Yakafuluse kupata ichawelu kwi Akida yuya, na kumwingha Yusufu umutufi wa Yesu. 46Naye hakagula sanda ya bafuta, hakamuhulumusa, na kumufasa isanda iya, yamwika muchilalo chisongoligwe mudiwe. Hakafingilisa diwe kumulango we chilalo. 47Naye Maliamu Magidalene na Maliamu ng'inakwe wa Yose, hawalanga ahaya hoyekigwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\