MALUKO 3

1Yengila kahi mwisinagogi; umo hamuwa munhu yena mukono uholole. 2Wende womutegela uleke wone nghona yomuhonya dijuwa dye sabato; uleke wamukole chikono. 3Kamei yamugamba ayuya yena umukono uholole nyagula 4Hakawagamba, “Ni fiswanu dijuwa dye sabato kugolosa maswanu ama gehile, Kuhonya chidoga ama kukoma?” Ninga hawanyamala. 5Hakawakumhulila meso kose kose kwa nyono, yena usungu kosoko yo ukugutu we fidoga fyawo. Yakumugamba ayuya imunhu, “Golola umukono wako. Naye hakaugolola, na umukono wakwe houhona.” 6Amafalisayo hawalawa na chimwande haweka njama hamwedu na Mahelodiya kosoko yakwe uleke wamukome. 7Yesu yaleuke hamwedu na wefusa wakwe, kuluta kunghingi ye bahali na wanhu itewa kulawa Galilaya weja wamwandamila; kahi kulawa Uyahudi, 8na Yelusalemu, na Idumaya, na umwambu wa Yolodani, na ulwandi lwa Tilo na Sidoni. Itewa ikulu, wakahulike simbuli sose soyagolose, hawamwijila. 9Hakawalonga awefusa wakwe fina wamwikile chiya habehi naye, kosoko ya ditewa dya wanhu, wangheje womukanhamisa; 10Kosoko hakahonya matewa, hata awaya awowile na sinhamu, weja wakisegesaga uleke wamukwafe. 11Na wena magini gehile chila fowakumona, wakugwa na kujoja, wakugamba, “Agweye no umwana we Mulungu.” 12Hakawalemesa lugano, wanghamubwambwase kuwanhu. 13Kahi hakakwila kwitunda na kuwenanga wose woyendile howomwijila.. 14Kamei yawasagula ikumi na weli, wowe hamwedu naye, uleke yawatume kuhubili. 15Kahi wowe na udaha wa kulafa magini: 16Simoni yamwingha disina dya Petulo; 17Yakobo imwana wa Sebedayo, na Yohana imunduguse wa Yakobo, yoyawengha disina dya Boanege, nong'amba, “Wana we ididimo;” 18Andilea na Filipo, na Batolomayo, na Matayo, na Tomaso, na Yakobo imwana wa Alufayo na Tadei na Simoni Mukananayo, 19na Yuda Isikalioti, iyamusongesa. Kamei hakaluta ukaya. 20Ditewa dya wanhu dyakitang'anyila kahi, hata awene wasapata luneka lwa kudiya. 21Awanduguse wakahulike simbuli so, hawamulutila uleke wamukole; kosoko hawagamba, “Ditwi dyakwe dijuguma.” 22Na Watulumi awadulike kulawa Yelusalemu, hawagamba, “Kena Belisebuli, na yakulafa simhepo kwa udaha we mukulu wa magini.” 23Hakawenanga, na kuwatamila kwa mbasi: “Iluhoma kodaha kumulafa Luhoma? 24Nghona Undewa unghakitemanula uwecho kwa wecho usikudaha kugendelela. 25Na inyumba inghakitemanula iyecho kwa iyecho, inyumba yo isikudaha kugendelela. 26Iluhoma yanghakisuhila imwecho na kigawa nghekudaha kugendelela, ninga indumo yakwe ija. 27Kwechaka munhu yekudaha kwingila kunyumba ye munhu yena ludole na kulonda ifinhu fyakwe, mpaka yakonge kumoha imunhu wo ludole; noho yakudaha kulonda inyumba yakwe. 28Chawelu, nikumutamilani, uwihi wose wa awanhu wakudaha kuleusiligwa, na matofulo gose gowekulonga; 29Ninga imunhu iyakwenda yamutofule Muhe Musunhile yakuwa na wihi wa majuwa gose.” 30Kosoko wagambile fina Kena magini gehile. 31Haweja ing'ina ne wanduguse: Wema kunje, walagisa munhu yamwinange. 32Amatewa hawowa wekale, wamusunguluta, wamugamba, “Langa, ing'inako na wanduguso, wowa kunje wakukuhananga.” 33Yawabidula, yekugamba, “Imayi na wandugu sangu no chenani?” 34Yawalanga awaya awekale na kumusunguluta kose kose na kuwagamba, “Langa! Imayi na wandugu sangu! 35Kosoko imunhu wowose iyakugolosa foyakuhananga iMulungu, ayo no mundugusangu, no lumbu dyangu no ng'inangu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\