MALUKO 6

1Yaleuka uko na kuluta kuiisi ya ukwawo, awefusa wakwe wejawamwandamila. 2Ikowe sabato, yakonga kufusa mwisinagogi. Matewa wakahulike wejawakisina, hawagamba, “Ayuno kapata hoki agano? Na misungu yaki ino yoyenghigwe yuno? Kahi yakugolosa amajumo gano goyakugolosa kwe mikono yakwe? 3Ayuno si yuya muselemala imwana wa Maliamu na, mundugu sawo wa cha Yakobo, na Yose, na Yuda na Simoni na walumbuse wasibaha ahetu?” Hawamulema. 4Yesu yagamba, “Imugonesi yakwinghigwa chogoho chila hanhu ninga kuisi yakwe ka imwecho na kuwanhu wo lukolo lwakwe na inyumba iyakwe.” 5Nghagolose ijumo dyodyose uko, ninga hakeka imikono yakwe muwatamu wakefu, hakawahonya. 6Hakajuma kosoko yo kuleka kuhuwila kwawo. Yesu yasunguluta mufikaya fiya na kufusa. 7Yawenanga awaya ikumi na weli, na kukonga kuwatuma weli weli, na kuwengha udaha muchanhya ya magini gehile. 8Yawalemesa wanghalonde chinhu chochose cha munjila, ninga mhandodu; kefana mikate, mufuko wa nghingo, mapesa ga mumifuko. 9Ninga wafale filwatu, kahi wanghalonde nghasu ya sigafu ninga mhando du. 10Hakawagamba, “Kunyumba yomukwingila mwikale baho mpaka fomukuleuka. 11Na hanhu hohose wanghaleka kumuhokelani ama kuwategelesa hona mukuleuka uko, mukung'unhe dinghundi dyuwile mumigulu yenu, yuwe chitangilo chokumulemani.” 12Hawalawa kuhubili fina awanhu walambe. 13Hawalafa magini mengi, na kuwabaka mafuta wanhu wengi na kuwahonya. 14Mundewa Helode yakahulike simbuli so, kosoko disina dya Yesu hadimanyika kosekose, awamonga hawagamba, “Yohana Mubatisaji kenuligwa mu wanhu wafile; nochanghone uludole lwakwe lukiyonesa mumilimo yakwe.” 15Wamonga weja wagamba, “Ayuno Eliya.” Na wamonga hawagamba, “Ayuno ni mugonesi fina yumwedu wa wagonesi wa katali.” 16Ninga Helode yakahulike, yagamba, “Yohana, wonadumule ditwi, kenuka.” 17Kosoko Helode imwecho yatuma wanhu, hawamukola Yohana, na kumoha mwigelesa, kosoko ya Helodia, imuke wa Filipo imunduguse, kosoko hakamutola. 18Kosoko Yohana hakamulonga Helode fina, “Si fiswanu agweye kuwa ne muke we mukuluwo.” 19Ihelodiya hakowa na finju na Yohana, na hakahananga kumukoma. Ninga nghapatile luneka, 20kosoko Helode yendeyomwogoha Yohana; hakamanya fina ni munhu we chawelu na musunhile, na hakamwika hanhu haswanu. Foyamuhuwile hakakisina lugano, kahi hakenda kumuhulikisa kwa chinyemi. 21Ichigele hachifika, ugele Helode yakagolose sikukuu ya dijuwa dyo kwelekigwa kwakwe, yawagolosela madiya, wakulu wa wasilikali ne filongosi, na wanhu awena undewa wa Galilaya. 22Noho imwanagwe we chike wa Helodia, yengila na kufina, yamwendesa Helode na wose wowile naye hachakudiya chiya. iMundewa yamugamba imundele yuya, “Nitase chochose cho ukuhananga ani nikukwingha.” 23Yamwilahila, “Chochose choukutasa nikukwingha, hata ulwandi lyo undewa wangu!” 24Kamei hakaluta na kumusa ing'ina, “Nitase choni?” Naye yamugamba, “Ditwi dya Yohana Mubatisaji.” 25Kamei yengila chimwandemwande kumwande ye Mundewa, hoyotasa, yakugamba, “Nikuhananga uninghe hambiya hano ditwi dya Yohana Mubatisaji mwisahani.” 26iMundewa yona usungu lugano, ninga kosoko ye nyilaha yakwe na kosoko ya waya awowile hechakudiya, yasumwa kulema. 27Chimwande yamutuma musilikali iyowile mu samu na kumugamba yegale ditwi dya Yohana. Kamei yaluta na kumudumula ditwi amuya mwigelesa; 28Yegala ditwi dyakwe mwisahani na kumwingha imundele yuya, naye imundele hakamwingha ing'ina. 29Awefusa wakwe wakahulike imbuli iyo haweja na kulonda umutufi wakwe na kumusika. 30Awefusa hawoya kwa Yesu; na kumutamila agaya gose gowagolose, na kufusa. 31Kamei hakawagamba, “Mwije anyeye mwikale hanhu haposike mukabwihile hadodo.” Kosoko hahowa na wanhu wengi, wakwija na kuleuka, awene howoswela luneka lwa kudiya. 32Hawaluta awene muhala muchiya ahanhu howile chaka wanhu. 33Awanhu hawawona wakuluta, na wengi hawamanya hawaluta uko kwa lumangho kulawa sikaya sose na kuwalongolela. 34Yakahumuluke muchiya, hoyokona itewa ikulu, akawonela ubasi, kosoko hawowa kifana ngholo sichaka mudimi. Kamei hakakonga kuwafusa mbuli itewa. 35Chikaloke chipisi chitali cha nemisi, awefusa wakwe hawamulutila wakugamba, “Ahanhu hano nyika muhala, dijuwa nadyo duswa; 36uwelage awanhu wano, uleke walute kufikaya fya munghanda wakakigulile chakudiya.” 37Ninga hakawagamba, “Wengheni nyeye chakudiya.” Wamugamba, “Togola chilute chikagule mikate ya dinali magana meli uleke chiwenghe chakudiya?” 38Yawagamba, “Mwinayo mikate mingahi?” Luteni mukalange. Wakafuluse kumanya weja wagamba, “Mishano na somba mbili.” 39Yawatuma wawagambe awanhu wekale wose, fitewa tewa, mumbago injolo. 40Howokwikala kwa misitali ahano igana, ahano makumi mashano. 41Foyailondile aiya imikate mishano na siya sisomba si mbili, yenula meso kuchanya kulanga, na kuilugutisa na kuibendula imikate iya na kuwengha awefusa wakwe wawagawile wanhu na siya sisomba si mbili hawawagawila wose. 42Awanhu wose hawadiya na kwiguta. 43Hawalonda ifibendu fye mikate na sisomba sasigale na kumemesa fisege ikumi na fili. 44Wadiile imikate yiyo hawowa wagosi figulu fishano. 45Chimwande yawalonga awefusa wakwe wengile muchiya, wamulongelele kuluta Betisaida, umwambu we bahali, ugele imwene foyakilagage ditewa dya wanhu. 46Yakamale kilaga na wanhu, hakakwila kwitunda kutasa. 47Ikafike hegulo ichiya hachuwa muchiligati ye bahali, imwene hakowa yemwene kuiisi, kunje ye bahali. 48Hokawona awefusa wakwe wakugaya na kuyusigwa muchiya chawo kosoko imheho yendeitowa kwa ludole kulawa kowakuluta. Habehi na kucha, yawejila yakugenda mubahali, na kuhananga kuwaloka, 49Nawo wakamone yakugenda mumeji ge bahali; hawamanya nhagela ni isoki, hawatula chowe; 50kosoko wose hawamona hawogoha. Chimwande yalonga nawo, “Sangalaleni noniye, munghogohe.” 51Yengila muchiya chiya; imheho yanyamala na kisina; howokisina lugano mufidoga fyawo, 52kosoko wasatangile simbuli se mikate iya, ninga fidoga fyawo hafyuwa fikugutu. 53Wakafuluse kuloka, hawafika iisi ya Genesaleti, kamei hawemisa ichiya chawo baho. 54Wakafuluse kulawa mu chiya, chimwande wanhu hawamutanga. 55Hawabilima lumangho musikaya sose sihabehi na kukonga kuwegala awatamu mumasasi kuluta chila hanhu howahulike fina kauko. 56Chila koyalutile yengila kufikaya na kusikaya ama kumigunda, haweka watamu mumagulilo, wakumutasa fina wakwafe hata dihepu du dye suke yakwe; na wose wamukwafile howahona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\