MALUKO 8

1Mumajuwa gago, itewa dya wanhu wengi fowakitanganyile. Na hawowa wechaka chakudiya, yawenanga awefusa wakwe, yakuwagamba, 2“Nikuwonela ubasi amatewa kosoko wekala hamwedu na niye, gafika majuwa madatu, na wechaka chinhu cha kudiya. 3Ninghawelaga walute kusikwawo, wafungile, wakusilika munjila, na wamonga walawa kutali.” 4Awefusa wakwe wamusa, wakugamba, “Togola kwina munhu yakudaha kuwegusa mikate awanhu ahano hanyika?” 5Kawosa, “Mwina mikate mingahi?” Hawagamba, “Mufungate.” 6Yawalonga wanhu wekale hasi, na kulonda imikate iya mufungate, yamulumba Mulungu, na kwibendula, na kuwengha awefusa wakwe wawagawile wanhu ditewa. 7Hawowa na fisomba fikefu hakafilungutisa na kuwagamba wawagawile afyo nafyo. 8Weja wadiya na kwiguta na kudondola ifibedu fye mikate fisigale, fisege mufungate fimemile. 9Awanhu awadiyile wakufika figulu fine. Hakawelaga. 10Chimwande hakakwila muchiya, hamwedu na wefusa wakwe, na kuluta ulwandi lwa Dalumanusa. 11Howalawanisa Mafalisayo, na hawakonga kuwa na lukani naye, wakuhananga kulawa ukwakwe ijumo dikulawa kulanga, wakumugesa. 12Hakona usungu muchidoga chakwe, “Nhani icheleko chino chikuhananga ijumo? Chawelu nikumutamilani! Chisikwinghigwa chitangilo icheleko chino!” 13Hakawaleka, na kwingila kahi muchiya, hakaluta mpaka umwambu; 14Hawasimilwa kulonda mikate, kahi muchiya hawowa chaka ninga mukate umwedu du. 15Hakawajama, yakugamba, “Muwe meso ne inungo ya Mafalisayo na ya Helode.” 16Hawowa na lukani wene kwa wene yagamba Chichaka mikate. 17Yesu hakamanya, hoyowagamba, “Nhani mwina lukani kosoko mwechaka mukate? Musinati mumanye, kahi musikutanga? Togoleni! Fidoga fyenu fisito? 18Mwina meso musikona. Mwina nghutwi musikuhulika; kahi musikugelegela. 19Fonabendule haya imikate mishano na kuwengha awaya wanhu figulu fishano hamulonda fisege fingahi fimemile ifibendu?” Wamugamba, “Ikumi na fili.” 20Na iya mufungate na kuwengha wanhu figulu fine, Hamulonda fisege fingahi fimemile fibesu? Howomugamba, “Mufungate.” 21Yawagamba, “Musinati mumanye, mukali?” 22Hawafika Betisaida, wamwigalila munhu nghakona, wamutasa yamukwafe. 23Hakamukola mukono, hakamusegesa kunje ye chikaya na kumutwila mate kumeso, yamwikila mikono yakwe, yamusa, “Ukona chinhu?” 24Hakalanga kuchanhya hoyogamba, “Nikona wanhu kifana mabiki gakugenda.” 25Hakeka kahi mikono yakwe mumeso gakwe, na kulanga lugano; na kuwa mumi, hakona ifinhu fyose fiswanu. 26Yesu hakamugamba yalute ukaya ukwakwe, na kumugamba, “Unghengile kahe mufijiji fya munjila.” 27Yesu hakaleuke na wefusa wakwe, na kuluta ku fikaya fya Kaisalia, Filipi, munjila yawosa awefusa wakwe, yakugamba, “Awanhu wakunigamba niye nene nani?” 28Hawamubidula wakugamba, “Yohana Mubatisaji, wamonga Eliya, wamonga, yumwedu wa wagonesi.” 29Yawosa: “Anyeye mukugamba niye nene nani?” Petulo hakamubidula, yekumugamba, “Agweye no Kilisito.” 30Hakawalemesa wanghamutamile munhu wowose simbuli sakwe. 31Hakakonga kuwafusa fina: Imwagila iMwana we munhu yapate magayo mengi, na kulemigwa na wasehe, na wakulu wa watambiki, na watulumi. Na kukomigwa, na fogakuloka majuwa madatu yakwinuka muchilalo. 32Yendeyolonga imbuli iyo bila chifiso. iPetulo hakamulonda na kukonga kumugombela. 33Hakabiduka, yakuwalanga awefusa wakwe na kumugombela Petulo, yakugamba, “Luta kunyuma yangu Luhoma, Kosoko nghukudoga simbuli se Mulungu ninga sa wanhu!” 34Hakawenanga ditewa hamwedu na wefusa wakwe, hakawagamba, “I munhu wowose iyekuhananga kunyandamila yakileme imwecho na yalonde umusalaba wakwe, yanyandamile.” 35Kosoko imunhu iyakuhananga kuhonya ichidoga chakwe, yakuchagilisa, imunhu yakwagilisa chidoga chakwe kosoko yangu na kosoko ya imbuli iswanu, ayo yakuchihonya. 36Kosoko ikwenda imutase nhani imunhu yanghapata ichilunga chose na kwagilisa ichidoga chakwe? 37Kahe imunhu yalafe choni ahanhu hokulafa ichidoga chakwe. 38Kosoko chila munhu yakunyonela chinyala, aniye na simbuli sangu mucheleko chino ichisikumuhuwila Mulungu na wihi, iMwana we Munhu yakwija yomonela chinyala imunhu yuyo nghona yakiyokwija mu ditunyo dye Babakwe, hamwedu na malaika wasunhile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\