MALUKO 9

1Hakawagamba, “Chawelu, nikuwatamilani, mu wanhu wemile hano hena wanhu awene wasikwenda wafe ugele wanghali kuwona undewa we Mulungu ukwija kwa ludole.” 2Gakaloke majuwa mutandatu, Yesu hakawalonda Petulo, na Yakobo, na Yohana, yawegala kuditunda ditali wemwene, hakahiluka ifuta yakwe, kumwande yao, 3sisuke sakwe hasikonga kwakaika, njelu swe, kwechaka munhu mu iisi yakudaha kusigolosa suwe njelu nheifo. 4Kamei hawalawanisila Eliya, hamwedu na Musa, awene wawo wakusimulila na Yesu. 5Petulo hakabidula, yakumugamba: “Mukulu, ni fiswamu aseye chuwe hano. Chijenge fibanda fidatu, chimwedu chako gweye, chimwedu cha Musa, na chimwedu cha Eliya.” 6Kosoko, nghamanyile choyakulonga, kosoko hawengiligwa na itisi ikulu. 7Hadilawanisa ifunde, hadiwagubika, dijwi hadilawa umuya mwifunde, “Ayuno no Mwanangu mwendigwa, mumuhulike imwene.” 8Ugele uwo wakalange kuno na kuno wasonile munhu hamwedu nawo; ninga Yesu du yemwene. 9Ugele fowadulikage kulawa kwitunda, hakawalemesa wanghamutamile munhu wowose gowonile, mpaka iMwana we Munhu ugele woyakuwa kafulusa kwinuka kulawa kuwanhu wafile. 10Hawaikola imbuli iya, wakiyusa awecho kwa wecho, “Akuno kukwinuka kulawa kuwafile no choni?” 11Hawamusa wakugamba, “Awatulumi wakugamba fina iwagila Eliya yakonge kwija?” 12Hakawabidula, yawagamba, “Chawelu, Eliya yakulongola kwija, na kugolosa usha finhu fyose, ninga, hamwedu na gago, foyatulumigwe nhani Mwana we Munhu fina yakwende yadumangisigwe madumangiso mengi na kubesigwa? 13Ninga nikumutamilani, fina Eliya kafulusa kwija, nawo wamugolosela gose gowendile fina foitulumigwe.” 14Ugele fowejile kuwefusa wamonga hawona itewa ikulu diwasunguluta na watulumi wena lukani nawo. 15Chimwande ditewa dyose wakamone hawakisina, hawamubilimila, kumulamusa. 16Hakawosa, “Mwina lukani lwa choni nawano?” 17Imunhu yumonga kulawa muditewa hakabidula, “Mwalimu nimwigala imwanangu ukwako, kena igini kahi chimumu.” 18Chila ugele foikumwijila ikumukinya hasi, yakulawa ifulo kumulomo na kugwegwejula meno kahi yakugagamala. Nilonga na wefusa wako wadilafe digini, waduga. 19Hakabidula yakuwagamba, “Anyeye cheleko chichaka dihuwi! Nikale nanyeye mpaka milaki? Nimulondeni fomuwile mpaka milaki? Mwigaleni ukwangu!” 20Hawamwigala imujelelo ukwakwe. Kamei digini dikamone hadimuguma chisilisi na kugwa mpaka hasi, hakasambalagata na kulawa ifulo kumulomo. 21Yesu hakamusa iBabakwe, “Kakongigwa milaki?” Hakagamba, “Kulawa udodo.” 22Ugele mwingi dimuguma mumoto na mumeji uleke dimukome, ninga unghadaha mbuli yoyose, uchonele ubasi na uchitase! 23Yesu yamugamba, “Unghadaha! Gose gakudahika ukwakwe yena dihuwi.” 24Chimwande iBabakwe we mujelelo yuya yenula dijwi, yakugamba, “Nikuhuwila, nitase kusumigwa kuhuwila kwangu!” 25Yesu yakone ditewa dikubilima dikwija, hakadigombela digini diya dihile, yakugamba, “Agwe go digini, chimumu na chihuli,” nikukugamba, “Mulawe yuno, kahi unghamuwile!” 26Hakalapa, hadimuguma chisilisi lugano na kulawa. Naye hakowa kifana kafa, hata wengi hawagamba, “Kofa!” 27Ninga Yesu hakamukola mukono na kumwinula, naye hakemanyima. 28Yakengile munyumba, awefusa wakwe hawamusa wemwene, “Nhani seye chisadahile kuilafa?” 29Hoyawagamba, “Digini difanile dino disikulawa kwa njila yoyose iya, ninga kwa mawombi du.” 30Hawaleuka uko hawalokela mugatigati ya Galilaya. Nghahanange munhu wowose yamanye, 31kosoko yendeyowafusa awefusa wakwe: Yakuwagamba, “Mwana we Munhu yakuluta kugumigwa mumikono ya wanhu. Nawo wakumukoma, yanghafulusa kukomigwa, ganghaloka majuwa madatu yakwinuka muchilalo.” 32Ninga wasaimanyile imbuli iyo, hawogoha kumusa. 33Hawaje Kapelinaumu, yakowe munyumba hakawosa, “Mwende mutowa lukani lwaki munjila?” 34hawanyamala, kosoko munjila wendewotowa lukani awecho kwa wecho, imukulusi no nani. 35Hoyokwikala hasi, na kuwenanga awaya ikumi na weli na kuwagamba, “I munhu yakuhananga kulongola yakuwa wa kunyuma kusuma wose, mutogomi wa wose.” 36Hakalonda chana chidodogi, na kuchika muchiligati chawo. Hakachidinghula, na kukawagamba, 37“I munhu yanghachihokela chana chimwedu fina chino kwi sina dyangu, kanihokela niye; na imunhu yanghanihokela niye, yakumuhokela, si niye du, ninga ayuya imwene yanitumile.” 38Yohana kamubidula, yakugamba, “Mwalimu, chimona munhu yakulafa simhepo kwa disina dyako, hachimulemesa kosoko nghakiyandamila naseye.” 39Yesu hakagamba, “Munghamulemese. Kosoko kwachaka munhu yakudaha kugolosa ijumo kwa disina dyangu kahi ugele uwo na kunilonga mbuli sihile. 40Kosoko inghowile chinyume chetu ka ulwandi ulwetu. 41Kosoko wowose iyakumwinghani ichikombe cha meji, kosoko nyeye mwina disina dya Kilisito, chawelu; nikumutamilani, nghakuswela digelo dyakwe.” 42“Ne munhu yakwenda yamugolose yumwedu wa wadodogi wano awanihuwile yagolose wihi, kagiligwa yohigwe ulwala musingo yakwe na kukubitigwa mubahali. 43Na umukono wako unghakugolosa ugolose wihi, udumule! Ibeka kwingila kuumi kwina mukono umwedu, kusuma kuwa na mikono yose mili na kuluta Jehanumu. 44Namo umo sinhende sakwe sisikufa ninga umoto wakwe uusikusima 45Na umugulu wako unghakugolosa ugolose wihi, udumule! Ibeka kwingila kuumi na kwina mugulu umwedu, kusuma kuwa na migulu mili na kutagigwa kwi jehanumu. 46Namo sinhende sakwe sisikufa kahiumoto usikusima 47Na digiso dyako dinghakutenda ugolose wihi, ding'ole uditage! Ibeka kwingila kuundewa wa Mulungu kwina igiso dimwedu, kusuma kuwa na meso meli na kutagigwa kwi jehanumu. 48Amo umo Sinhende sakwe sisikufa, kahiumoto wakwe usikusima. 49Kosoko chila munhu kokwikigwa digoya kwa munyu na kusunhigwa kwa moto. 50“Umunyu muswanu; ninga umunyu unghasusuka, si munyu kahi wogumigwa choni ukolele? Muwe munyu mugati yenu, mukekale kwa digoya muwecho kwa wecho.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\