MATAYO 15

1Baho Mafalisayo na Watulumi kulawa Yelusalemu howomulutila Yesu na kugamba, 2“Nhani awefusa wako wakubana ijadi? Kosoko wasikunawa imikono nghona wakudiya chakudiya.” 3Hoyowabidula yakuwagamba, “Nhani anye nanye mukubana imisigililo ye Mulungu kosoko ya ijadi yenu? 4kosoko Mulungu yagamba, ‘Mogohe iBabako, ne ing'inako, na Iyakuliga iBabakwe, ama ing'ina, yakomigwe chelu.’ 5Ninga anyeye mukugamba, ‘Iyakwenda yamulonge iBabakwe ama ing'ina, Chochose chiwagile kutasigwa kulawa ukwangu niye ni cha Mulungu. Kechaka soko ya kumogoha iBabakwe.’ 6Kamei mukuibesa imbuli ye Mulungu kosoko ye ijadi yenu. 7Anye mwina ichimwefe, ni fiswanu foyalongile mugonesi Isaya kosoko yenu, yekugamba, 8‘Awanhu wano wakunyogoha kwa milomo; Ninga imimoyo yawo ya hatali naniye. 9Nawo wakufuga chaka, Wakufusa amafuso ge misigililo ya Wanhu.’” 10Hoyowenanga matewa hoyowagamba, 11“Hulikiseni, mumanye! Siyo ichikwingila kumulomo ichikumuguma imunhu uwafu; nanga ichikumulawa kumulomo nochikumuguma imunhu uwafu.” 12Noho awefusa wakwe wamulutile wakugamba, “Kumanya fina Mafalisayo fowahulike imbuli iya hawasuha?” 13Hakabidula, “Chila mbeyu iisihandigwe ne Babangu wa kulanga ikung'oligwa. 14Walekeni! Awene ni filongosi mudula, wa mudula; na mudula yanghamulongosa imudula miyagwe, wakwenda wahubugile mwikolongo wose foniweli.” 15Kamei Petulo hakabidula yakugamba, “Chitamile, imbasi iyo.” 16Yesu hoyowagamba, “Hata nyeye nanye mwikali mwechaka misungu? 17Munghati mumanye fina chila chikwingila kumulomo chikuloka kunda, na kuluta kutagigwa kucholo? 18Ninga ifikulawa kumulomo fikulawa kumoyo; nofikumuguma imunhu uwafu. 19Kosoko kumoyo kukulawa magelegela gehile, kukoma, dihabwa, uhiji, uhomelesi wa udasi, na maligo; 20ago nanga gekumwingha imunhu uwafu, ninga kukudiya na mikono isinawigwe kusikumwingha imunhu uwafu.” 21Yesu yakaleuke uko hoyoluta ulwandi lwa Tilo na Sidoni. 22Langa mwanamuke yumonga Mukananayo we simhaka sa kuya hoyomwijila, hoyokwinula dijwi, na kugamba, “Unyonele ubasi, Mundewa mwana wa Daudi. Mwanangu we chike, kekaliligwa lugano na simhepo.” 23Kahi Yesu nghamubidule mbuli. Awefusa wakwe howomulutila, howomutasa, wakugamba, “Muleke yaleuke, kosoko yakuchijojela kunyuma yetu.” 24Hakabidula, yekugamba, “Nhumigwa kusingholo sagilile du, se nyumba ya Isilaeli.” 25Naye hoyokwija hoyomufugamila hoyogamba, “Mundewa nitase!” 26Hakabidula yekugamba, “Siyo fiswanu kulonda ichakudiya cha wana na kugakubitila amabwa.” 27Hoyogamba, “Heye, Mundewa, ninga hata amabwa gakudiya chakudiya che sigafu ichikulagala musimesa se wandewa wawo.” 28Kamei Yesu hoyobidula yekugamba, “Mayi, dihuwi dyako ikulu.” Na yuwe ukwako fina fo ukuhananga. Imwanagwe we chike hoyohona kulawa ugele uwo. 29Yesu hakaleuka uko, na kufika ulwandi lwa bahali ya Galilaya; hoyokwila kwitunda, hoyokwikala hasi uko. 30Hawamulutila matewa wakumwigalila fiwete, fidula, fibubu, filema, na wamonga itewa hawaweka hamigulu yakwe; hoyowahonya; 31Kamei amatewa howajuma, wakone fibubu wakulonga, filema wakuhona, fiwete wakugenda; na fidula wakona; howomutunya Mulungu wa Isilaeli. 32Yesu hakawenanga wefusa wakwe hoyogamba, “Nikuwonela ubasi amatewa, kosoko gafika majuwa madatu wekala hamwedu na niye, kahi wechaka chinhu cho kudiya; kuwelaga wafungile sikwenda, wangheje wosilika munjila.” 33Awefusa wakwe howogamba, “Chopata hoki mikate ahano hanyika, yo kudigutisa ditewa dikulu fina dino?” 34Yesu hoyowosa, Mwina mikate mingahe? Howogamba, “Mufungate, Na fisomba fikefu.” 35Hoyowalagisa amatewa wekale hasi; 36hoyoilonda iya imikate mufungate ne fisomba fiya, hoyolumba, hoyoibendula, hoyowengha awefusa wakwe, awene nawo howowengha amatewa. 37Howodiya wose, howokwiguta, howodondola ifibendu fisigale fye mikate fisege mufungate, fimemile. 38Nawo awadiile hawowa wagosi figulu fine, leka wanawake na wana. 39Hoyowelaga amatewa, hoyokwila mu chiya, hoyoluta ulwandi lwa Magadani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\