MATAYO 23

1Kamei Yesu hakawagamba amatewa na wefusa wakwe, fina, 2“Awatulumi na Mafalisayo wekala mwigoda dya Musa, 3ninga, gose gawakumutamilani mugakole na kugagolosa, ninga kusinhenda sawo munghagolose; kosoko awene wakulonga ninga wasikugolosa. 4Awene wakoha makanda masito na kuwatwika awanhu mu mayega gawo; awene awecho wasikwenda kugasegesa makanda gaya ne fidole fyawo. 5Kahi sinhenda sawo sose wakugolosa uleke wonigwe na wanhu, wakufala mikanda mikulu ina simbuli sa Mulungu siandikigwe, wakugalamula amapindo ga makasu gawo. 6Wakwenda amagoda ga kumwande mumajuwa ge sikukuu na kwikala kumwande mumasinagogi; 7na kulamusigwa mumagulilo, na kwinangigwa na wanhu, ‘Labi’. 8Ninga anyeye munghenangigwe ‘Labi’, kosoko iMwalimu wenu yumwedu anye wose mwa ndugu. 9Munghamwinange munhu ‘Baba’, muchilunga, kosoko mwina Baba yenu yumwedu, iyowile kulanga. 10Kahi munghenangigwe Filongosi, kosoko ichilongosi wenu yumwedu, imwene no Kilisito. 11Mukulu wenu yakuwa mutumwa wenu. 12Na wowose iyakiinula yakudulisigwa, na wowose iyekidulisa, yekukwisigwa.” 13“Usungu wenu, watulumi na Mafalisayo! Mwine chimwefe! Kosoko mukuwa hindila awanhu undewa wa kulanga, anye muwecho musikwingila, na awaya awakuhananga kwingila musikuwaleka wengile! 14Usungu wenu watulumi na Mafalisayo, mwine chimwefe! Kosoko mukudiya musinyumba sa wegane na kwa chimwefe mukutasa nhasa nhali; kosoko iyo mukupata uliganiso mukulu lugano. 15Usungu wenu watulumi na Mafalisayo! Mwine chimwefe! Kosoko mukusunguluta kuisi na kubahali kumugolosa munhu yabiduke na kumwandamilani, kamei nomoyabiduke yakuwa mwana wa jehanumu mikangha mili kusuma anyeye muwecho. 16“Usungu wenu mufilongosi mudula, anyeye mukugamba, imunhu yekilaha kwa dihekalu, siyo chinhu; ninga iyakilaha kwa sahabu ya kwi hekalu, kakiyoha. 17Mubwalata nyeye! Kahi mwa mudula inghulu no ihoki, aiya hefugilo, ama adiya dihekalu idikuisunha hefugilo? 18Kahi anyeye mukugamba imunhu yakilaha kwa mumasabahu si chinhu; ninga yanghakilaha kwa digelo duwile mu masabahu, yakiyoha. 19Mwafidula nyeye! Kosoko inghulu no ihoki, adiya digelo, ama amafugilo agakusunha digelo? 20Basi ayuya yakilaha kwa mafugilo, yakilaha kwa iyo na kwa ifinhu fyose fuwile muchanhya yakwe; 21naye iyakilaha kwa dihekalu, yakilaha kwa didyo, na kwa yuya iyakwikala mugati yakwe; 22na iyakilaha kwa ulanga, yakilaha kudigoda dyo undewa we Mulungu, na kwa imwene iyakudikalila. 23“Usungu wenu watulumi na Mafalisayo! Mwine chimwefe! Kosoko mulafa filafywa fya munanaa, bisali na jila, ninga muleka simbuli singhulu se malagiso naso no usindamafu, ubasi, na dihuwi; ago iwagila kugagolosa, ninga gaya gamonga munghagaleke. 24Filongosi mudula mukuchuja ujuguni mukumesa ingamia! 25Usungu wenu watulumi na Mafalisayo! Mwine chimwefe! Kosoko mukusunha kunje ye fikombe na mabakuli kugati yakwe fimema uhiji na upujili. 26Agwe Gomufalisayo chidula! Yenda kusunha, kugati ye chikombe, ne sahani uleke kunje yakwe nako kuwe kuswanu! 27“Usungu wenu, watulumi na Mafalisayo, mwine chimwefe! Kosoko mukifana filalo fibakigwe swakaya, nafyo kunje fikoneka fiswanu, ninga kugati fimema maguha ga wanhu wafile na uwafu wose. 28No nheifo anye nanye, kwa kunje mukoneka fina wanhu waswanu, ninga kugati mumema chimwefe na wihi.” 29“Usungu wenu watulumi na Mafalisayo! Mwine chimwefe! Kosoko mukujengela ifilalo fya wagonesi na kuhamba ifilalo fya wanhu waswamu; 30mukugamba, ‘Nhanga aseye chowile uko ugele wa waBaba setu, chisowile chikihasa nawo musakame ya wagonesi.’ 31Mukihomelela muwecho fina anyeye mwa wana wawo awawakomile awagonesi! 32Chimemeleseni ichipimo cha wababasenu! 33Anyeye mumajoka, cheleko cha majoka! Moitija nhani iliganiswa kwa jehanumu? 34Kosoko iyo, mulangisise, aniye nikwigala ukwenu awagonesi na wena imisungu na watulumi; wamonga mukwende muwakome na kuwatungika, na wamonga mukwenda muwatowe mumasinagogi genu, na kuwawinga kulawa kaya mpaka kaya; 35kwa nheifo ikwija muchanhya yenu isakame yose ya wanhu waswanu iitike mu iisi, kukongela sakame ya Habili, ayuya iwechawelu mpaka isakame ya Sakalia imwanagwe wa Balakia, yomwakomile hagati gati ya ahasunhile na masabahu. 36Chawelu, nikumutamilani: Simbuli siso sose sikwenda sije muchanhya ye cheleko chino!” 37“Agwe Yelusalemu, Yelusalemu! Go ukukoma awagonesi, na kuwatowa na mawe awaya awatumigwe ukwako! Ni mikangha mingahi nihananga kukunyatila hamwedu awanago fina inghuku foikukunyagisa hamwedu ifyanagwe hasi ye mabawa gakwe, ninga musendile! 38Mulangisise, Inyumba yenu ikusimiligwa na kulekigwa. 39Kosoko nikumutamilani, Musikwenda munyone kahi kulawa hambiya, mpaka fomukwija mugamba, ‘Kamotesigwa iyakwija kwe disina dye Mundewa.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\