MATAYO 25

1“Noho undewa wa kulanga ukwija uliganiswa na wali ikumi, awalonda sitaa sawo, howolawa kuluta kumuhokela bwana halusi. 2Washano wawo howokuwa wabwalasi, na washano wena misungu. 3Awaya awabwalasi howolonda sitaa sawo, howoleka kulonda na mafuta; 4ninga awaya awene misungu howolonda sitaa sawo na mafuta gasigafu mufiya fyawo. 5Kamei ibwana halusi yakachelewe kwija, wose howasisila howogona. 6Ninga muchilo gati, hokuwa na chowe, ‘Handikoni, ibwana halusi keja mumuhokele!’ 7“Chimwande, hawaleuka, awali waya wose na kugolosa sitaa sawo. 8Awaya awabwalasi howowalonga awene misungu, ‘Chingheni amafuta genu makefu du, kosoko sitaa setu sikusima.’ 9Ninga waya wene misungu hawawabidula wakugamba, ‘Kaa, gasikuchenela aseye na nyeye; ibeka mulute kumaduka, mukagule.’ 10Ugele awaya wakalute kukugula; ibwana halusi keja. Awaya awowile baho howokwingila hamwedu naye kuhalusi, umulango howuhindigwa. 11“Howokwija awamonga waya, wakugamba, ‘Mundewa, Mundewa! Chikumulile!’ 12Hakawabidula, yakuwagamba, ‘Chawelu, nikumutamilani, siwamanyileni nyeye.’ 13Mwikale meso, kosoko musimanyile dijuwa kahi ugele.” 14“Kosoko ikifana imunhu yakuluta kunhambo, hakawenanga awatumwa wakwe, hakeka isawo yakwe ukwawo. 15Hakamwingha yumonga talanda shano, yumonga talanda mbili, yumonga talanda imwedu; chila yumwedu kaliganiswa ifene fyo yakudaha, kamei hakaluta. 16Chimwande ayuya yenghigwe talanda shano, hakaluta kwambasa na si talanda siya, na kupata talanda singi shano. 17Nheifo ayuya naye we simbili, naye hakapata talanda singi mbili. 18Ninga ayuya yahokele talanda imwedu, hakaluta na kufukula hasi, na kufisa italanda ye Mundewa wakwe. 19“Gakaloke majuwa mengi hakeja, iMundewa wa watumwa waya, hakatala ifesa iya hamwedu nawo. 20Yakeje ayuya yahokele talanda shano, na kwigala talanda singi shano, hakagamba, ‘Mundewa hakwika ukwangu talanda shano, Langa nipata talanda singi shano.’ 21iMundewa wakwe hakamugamba, ‘Fiswamu, mutumwa muswamu, na wakuhuwilwa! Hakuhuwiligwa kwa makefu, nikwenda nikwike muchanhya ya mengi. Ingila mu chinyemi che Mundewa wako!’ 22“Hakeja ayuya iyahokela sitalanda mbili, hakagamba, ‘Mundewa, hakwika ukwangu talanda mbili. Langa nipata talanda singi mbili.’ 23iMundewa wakwe hakamugamba, ‘Fiswamu, mutumwa muswamu na wakuhuwilwa! Hakuhuwiligwa kwa makefu, nikukwika muchanhya ya mengi. Ingila mu chinyemi che Mundewa wako!’ 24“Kamei hakeja na ayuya iyahokele italanda imwedu, hakagamba, ‘Mundewa, hanimanya agweye kwa munhu mukugutu; ukugola honghuhandile, ukulunda honghwanjase. 25Kamei hanyogoha, haniluta na kufisa italanda yako musanga. Langa! Aino no iiya iyako.’ 26“Mundewa wakwe yabidula, yakumugamba, ‘Agwe kwa mutumwa wihile na mudoba! Hakumanya fina nikugola hosihandile, nikulunda, hosanjase; 27Haikwagila kwikisa isawo yangu ku wakwambasa na kulafa nyongesa, nani fonikwija nipate iyangu ne nyongesa yakwe. 28Muhokeni italanda iyo, mwingheni ayuya iyenaso ikumi. 29Kosoko chila iyena chinhu yekwinghigwa, na kongesigwa telele; ninga iyechaka, hata achiya cho yenacho yakuhokigwa. 30Na imutumwa yuya yehile, mumutage kutali ku chisa cha kunje, no kukuwa chililo na kugwegwejula meno.’” 31“Nghona yakwija iMwana we Munhu mu ditunyo dyakwe, hamwedu na malaika wasunhile wose, noho yekwikala mwigoda dyakwe dya ditunyo dya undewa wakwe; 32kumwande yakwe wakwenda wakitang'anyile awanhu wa mataifa gose, naye yakwenda yawabagule fina imudimi foyakubagula singholo na simhene; 33yakusika singholo umukono wakwe wo kulume na simhene umukono wakwe wo kumoso. 34Kamei Mundewa yakuwagamba awaya awowile kumukono wakwe wokulume; ‘Wijeni, anyeye mulugutiswe ne Babangu! Muhale undewa womwikiligwe kulawa kukumbigwa kwe chilunga; 35kosoko hanuwa na njala, homuningha chakudiya, hanuwa na nghilu homunigha meji go kunywa; hanuwa mugeni, hamunihokela. 36Hanuwa mwasi; hamunifasa, hanuwa mutamu; hamwija munilanga, hanuwa kuchifungo; homunijila.’ 37“Noho awanhu waswamu, womubidula, ‘Mundewa, milaki fochakonile kwina njala, hochikwingha chakudiya, ama kwina nghilu hochikwingha meji? 38Kahi milaki fochakonile kwa mugeni, hochikukalibisha, ama kwa mwasi hochikufasa? 39na kahi milaki chakonile umutamu, kahi kwa muchifungo, hochikwijila?’ 40iMundewa yakuwabidula yekuwagamba, ‘Chawelu, nikumutamilani, ifyene fyomumugolosele yumwedu wa wano awandugusangu awadodogi, munigolosela niye.’ 41“Kamei yakuwalonga awaya awowile umukono wakwe wo kumoso, ‘Leukeni ukwangu, muligitiswe, mulute ku umoto wa majuwa gose! Woyafuluse kwikiligwa iLuhoma na malaika wakwe; 42kosoko hanuwa na njala, musaninghile chakudiya; hanuwa na nghilu; musaninghile meji; 43hanuwa mugeni; musanihokele, hanuwa mwasi; musanifasile, hanuwa mutamu na muchifungo; musejile kunilanga.’ 44“Kamei nawo wakubidula, wakugamba, ‘Mundewa milaki, fochakonile agweye kwina njala kahe kwina nghilu, kahe kwa mugeni, kahe kwa mwasi, kahe kwa mutamu, kahe kwa muchifungo, hochileka kukutogomela?’ 45Yakwenda yawabidule, yekugamba, ‘Chawelu nikuwatamilani, ifyene fo musimugolosele yumwedu wa awa awadodogi, musinigolosele niye.’ 46Kamei awo nawo wakwenda walute kwingila mu usungu wa majuwa gose; ninga awanhu waswamu wakuluta ku wumi wa majuwa gose.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\