WAFILIPI 1

1Aniye Paulo na Timoseyo, watogomi wa Kilisito Yesu, Kuwasunhile wose mugati ya Kilisito Yesu awowile Filipi, hamwedu na maasikofu na mashemasi: 2Dihewa dyuwe hamwedu nanye ne digoya dikulawa kwe Mulungu iBaba yetu ne Mundewa wetu Yesu Kilisito. 3Nikumulumba iMulungu wangu chila fonikumugelegelani; 4majuwa gose fonikumutasilani anyeye mose na kulonga sisala sangu kwa chinyemi, 5nikulumba kosoko ya ulugota lwenu mung'endelesa imbuli swanu kulawa dijuwa dya bosi mpaka hambiya. 6Na dyonihuwile fina chawelu nodino, iyakongese umulimo umuswamu mumimoyo yenu kowigala ku ndumiliso hata mwijuwa dya Yesu Kilisito. 7Nhafo nofo nikwendigwa nimudogeni anyeye mose, kosoko muwa mumoyo wangu, kosoko chose chihangila imboto ino, iyokohigwa kwangu na umulimo wo kuimilisa na kuimilila imbuli ye Mulungu. 8Kosoko iMulungu no muhomelesi wangu, ifene fonikumonelani nghwina anyeye mose muwendo wakwe Kilisito Yesu. 9Diwombi dyangu nodino, uwendo wenu wongesekele kahi lugano, muumanyi ne misungu yose, 10uleke mugafumile amaswanu lugano, kahi muwe na fidoga fiswanu mwijuwa dya Kilisito, 11mumemesigwe mamudyo ge chelu, agekwija kwa njila ya Yesu Kilisito, kwa kutogolwa na kutunyigwa kwe Mulungu. 12Nikuhananga anyeye wandugusangu mumanye fina gose aganipatile ganipata chawelu kosoko ya kuigendelesa mbuli swanu, 13hata awasilikali na wamonga matewa wamanya fina inyohigwa yangu ni kosoko ya Kilisito; 14na wengi wa wandugusangu wasindamikwa mugati ye Mundewa kosoko ye nyohigwa yangu na kugendelela kuwa wakangasi mu imbuli ye Mulungu wechaka chogoho. 15Awamonga wekumuhubili Kilisito kwa chimwefe na nyisuma, ninga awamonga kwa fidoga fiswamu. 16Awakeli wekumuhubili kwa wendo, wamanyile fina nyikigwa kosoko niimilile injili; 17awenghonga wekumuhubili Kilisito kwa chimwefe, ng'o si kwa mimoyo mijelu, wamanyile fina wokongesa amagayo ge nyohigwa yangu. 18Kahi choni? Amba kwa sinjila sose, yuwe kwa kiigilisa ama ye chawelu, Kilisito yakuhubiligwa; naniye nina chinyemi. 19Heye, nobwedelela. Kosoko nimanya fina kwa njila ya mawombi genu ne utasi wa Muhe wa Yesu Kilisito agano gogaluka kulekeleligwa nyihulwa yangu, 20ifene fonigojele na kuhuwila lugano fina sidaha kupata chinyala ng'o, amba kwa usindamiki mukulu fina majuwa gose Kilisito yakutunyigwa mumutufi wangu, inghowa kwa uwumi kahi kwa difa. 21Kosoko ukwangu aniye kuwa mumi ni Kilisito, na kufa ni nyongesa. 22Inghowa kuwa mumi chimutufi, ago no mamudyo go umulimo ukwangu. Nikali mumanhonge dyonikwendigwa nisagule sikutanga. 23Nikanhamiswa hagati ya mabuli meli. Nikusulumila kuleuka nghekale na Kilisito, ayo no iswanu lugano. 24Ninga kusigala chimutufi kukuhanangigwa lugano kosoko ya nyeye. 25Nihuwile nheifo, nimanya fina nosigala na kugendelela nanyeye mose, ya magendelelo genu ne chinyemi mwihuwi, 26uleke mudahe kongeseka kuwa ne itunyo mugati ya Kilisito Yesu, kosoko ye nyija yangu ukwenu kahi. 27Ninga sinhenda senu suwe kifana Imbuli swanu ya Kilisito foikulagisa, uleke ningheja na kumonani anyeye, kahi nghona sijile, nihulike sinhenda senu, fina mwima ngwingwingwi mu Muhe yumwedu, na chidoga chimwedu kosoko ye dihuwi dye imbuli swanu, 28munghogohe mbuli yoyose ya wanghondo wenu. Achino no chitangilo cha hajelu cho kwagilila kwawo, ninga uhonyi wenu uwukulawa kwe Mulungu. 29Kosoko mwinghigwa anyeye kosoko ya Kilisito si kumuhuwila du, ninga na kudumangiswa kosoko yakwe, 30mwingisigwa munghondo iya yomuyonile ukwangu, na hambiya mukuhulika fina ninayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\