UGUBULO 1

1Ugubulo waYesu Kilisito wo yenghigwe ne Mulungu konesa watogomi wakwe akakuhanangigwe gowe uko chimwande; hakagagolosa goneka kwa kumutuma malaika wakwe kwe mutumigwa wakwe Yohana, 2imwene yahomelele imbuli ye Mulungu na kuuhomelesi wa Yesu Kilisito, na kwawaya wose woyonile. 3Ibeka imunhu yuya iyakusoma simbuli so ugonesi wuno, kahi ibeka awakuhulika, na kukola agakuwandikigwa umo. Kosoko ugele wa habehi. 4Yohana kumakanisa mufungate agowile ako Asia: Dihewa ukwenu ne digoya kulawa ukwakwe iyebaho, iyowile baho na iyekwija kahi kulawa kumimuhe mufungate wowile kumwande ye digoda dyakwe dye undewa, 5na kulawa kwa Yesu Kilisito imuhomelesi we chawelu, imwelekigwa we inghonga wa wafile na mutawala wa wandewa wose we iisi. Ukwakwe imwene iyachendile na kuchilekelela na kuchisunha wihi wetu kwa sakame yakwe, 6na kuchigolosa chuwe wandewa na makuhani watogomi we Mulungu wakwe na Baba, ukwakwe dyuwe itunyo na udaha majuwa gose. Hano. 7Langa! Yakwija na mafunde; chila igiso dikwija dimona, hata awaya awamudomile; na makabila gose ge chilunga gokwijagalila kosoko yakwe kosoko nofoikwija ikuwa. Hano. 8“Aniye no Alufa na Omega,” yakulonga Mundewa Mulungu, iyeuko na iyekwija, Iyene udaha wose. 9Aniye Yohana, Mundugu senu iyekuhangila magayo muKilisito hamwedu nanye muundewa na ufinyilisi, hanuwa muchisiwa chikwinangwa Patimo kosoko ya imbuli ye Mulungu na uhomelesi wa Yesu. 10Hanuwa mumuhe mwijuwa dye Mundewa, na hanihulika ijwi ikulu kunyuma yangu dikifana ijwi dya igunda 11dikugamba, “Andika muchitabu goukona kamei ugegale kumakanisa mufungate kuile Efeso, Similina, Peligamu, Tilatila, Salidi, Filedefiya, na Laodikiya.” 12Kamei honibiduka kulanga dijwi dilongile na niye, nikabiduke honikona figwaso fya kwikila taa mufungate fya sahabu, 13na muchiligati che figwaso yumonga kifana mwana wa munhu kafala ikasu ijelu na mukowa wa sahabu kusunguluta muchifa chakwe; 14Ditwi na sinjwili sakwe hasuwa njelu swee kifana pamba, na meso gakwe gakwakaika kifana ililimba dya moto 15imigulu yakwe kifana shaba isunhugwe mumoto swanu lugano na dijwi dyakwe kifana ibumo dya meji mengi; 16kakola nyelesi mufungate mumukono wakwe wo kulume, kumulomo wakwe kukulawa ipanga ikali dikutem kosekose, na ichihanga chakwe kifana dijuwa idikwakaika kwa singufu sakwe sose. 17Nikamone honikugwa hamigulu yakwe kifana nufa. Ninga hoyonikola no mukono wakwe wo kulume, yakugamba, “Unghogohe; Aniye no we nghonga na we ndumiliso, 18na ni mumu. Hanyufa, na langa, Namumi sakalakale, na nenaso sifunguo se Difa na se Kusimu. 19Hambiya yandika gowonile, agebahano, na agakwenda galawanise hanyuma. 20Agechifiso mu sinyelesi mufungate gowonile mumukono wangu wo kulume, na ifigwaso mufungate fye sitaa se sahabu, sinyelesi mufungate ni malaika na makanisa gaya mufungate na ifigwaso fiya mufungate ni makanisa gaya mufungate.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\