UGUBULO 10

1Kahi hanyona malaika yungi wa ludole yakwija kulawa kulanga kafala difunde; ne diwuta dye ifula muchanhya ye ditwi dyakwe, na ichihanga chakwe hachuwa kifana ijuwa ne imigulu yakwe kifana sumbi sa moto. 2Na mumukono wakwe hakowa na chitabu chidodogi, na hakajata umugulu wakwe wo kulume mubahali na umugulu wakwe wo kumoso muulongo kunje ye bahali, 3hoyokwinanga kwa ijwi ikulu kifana disimba dikubuluma, yakenange imibumo mufungate hoihulikika. 4kamei ikahulikike iya mibumo mufungate, nendenihananga niwandike, kamei hanihulika kahi ijwi kulwa kulanga dikugamba, “Kanhamisa ifikanhamiso fyako, isimbuli silongigwe ne mibumo unghawandike.” 5Na imalaika yuya wonyonile yajatile mugulu umonga mubahali umonga muulongo kunje ye bahali, hakenula umukono wakwe wo kulume kulanga 6na kilaha kwa yuya imumi wa majuwa gose yombile ulanga na fyose fyuwile muchilungana mubahali na fyose kahi fuwile umo, yakugamba, “Kunghowe na kusululuka, 7ninga ugele wa majuwa go kutoigwa digunda na malaika mufungate, ichifiso che Mulungu chomemelekela, fina foyalongile kuwagonesi wakwe.” 8Kahi ijwi, hanidihulika kulawa kulanga, dikunigamba, keli, gamba, “Luta londa ichitabu chigubuligwe mumukono we Malaika yuya yemile mugulu umonga mubahali na umonga kunje ye bahali.” 9Kamei hanimulutila imalaika na kumugamba yaninghe chitabu chiya; naye hoyonigamba, “Chilonde na uchidiye, chokuwa chausungu kunda, ninga chamulile kifana uki mumulomo wako.” 10Kamei honilonda kulawa mumukono we malaika ichitabu chiya, na kuchidiya, chawelu hachuwa chamulile hamulomo kifana uki, ninga nikamale kudiya kunda hakuwa kwausungu kifana sungwi. 11Kamei hawanigamba, “Hambiya ukonge kugonesa lwa keli, muchanhya ye wanhu matewa na mataifa, ne sinonga kahi na wandewa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\