UGUBULO 11

1Kamei honikwinghigwa chibiki cha kupimila chikifana mhando, honigambigwa, “Wije na upime dihekalu dye Mulungu ne difugilo na wose awakufuga umo, 2ninga unghapime dikumbo kunje ye dihekalu kosoko dyo dinghigwa awamataifa wakwenda waijate ikaya isunhile kwa minyesi makumi na mane na meli. 3Nikwenda niwenghe wahomelesi weli udaha wo kutamila, chigele cha minyaka chigulu chimwedu magana meli naminyesi mutandatu wafalile maguniya.” 4Agano no mabiki meli ge miseituni na figwaso fili fye sitaa fimile kumwande ye Mundewa we isi. 5Na munhu wowose yanghenda kuwabulaga, moto kulawa mumilomo yawo ukuwalakasa awanghondo wawo; na wowose iyewakoma nhafo nofoyakwenda yatendigwe. 6Wena udaha kuhinda ulanga, ifula inghatonye, uleke kunghowe na fula nomowakugonesa, kahi wena udaha muchanhya ya meji, kugabidula gowe sakame, na kuibulaga dunia na matamu fina fowakwenda. 7Fowakumala uhomelesi wawo, dikala dkwenda dije kulawa kwikolongo dya kusimu na kulewa nghondo na kuwasuma na hata kuwakoma, 8na mitufi yawo ikutagigwa munje mudikaya diya dikulu idifane Sodoma na Misili kwa chimuhe, ahanhu Mundewa wawo hoyasambasigwe. 9Kwa chigele cha majuwa madatu na nusu, wandugu we wawo wafile, na makabila na chila nonga na mataifa wolanga mifimba yawo na kulema kuwasika; 10na wakaya we chilunga wobwedelela kosoko yawo kwa chinyemi na kiingha fipengwa kosoko awaya wagonesi wawagaisa wanhu we chilunga. 11Ninga gakaloke majuwa madatu, muhe wa Mulungu wija uwengila, na howokwima kwa migulu yawo, wanhu wawonile hawakolwa na itisi lugano. 12Kamei hawahulika ijwi ikulu kulawa kulanga dikugamba, “Kwileni kuno!” Howokwila kulanga mwifunde chigele cho awanghondo wawo wakuwalanga. 13Muchigele chicho hakuwa na isingisi dya chilunga, iisi na wasigale howokogoha na kumwingha itunyo Mulungu wa kulanga. 14Usungu wa keli uloka. Usungu wa kadatu ukwija chimwande. 15Kamei malaika wa mufungate katowa naye digunda dyakwe, hakuwa na ijwi ikulu kulanga, dikugamba, “Undewa we chilunga ungaluka ndewa wa Mundewa wetu ne Masihi wakwe, naye kulongosa minyaka kwa minyaka.” 16Kamei wasehe waya makumi meli na wane awakwima hegoda dye undewa hamwande ye Mulungu wogwa wose hasi na kumufuga Mulungu, 17wakwimba nhafi, “Chikukwingha malumbo, Mundewa Mulungu Mukulu, uwowile uko kahi ukwija kosoko kuulonda udaha wako mukulu kahi hakukonga kudima. 18Amataifa hagadeseka, ninga nyono yako ija, na chigele cha kuwaliganisa wafile, kwa kuwaliha awatogomi wako na wagonesi na wasunhile na wose wendewogoha disina dyako, wose wakulu kwa wadodogi, na kuwabulaga waya awabulage ichilunga.” 19Kamei dihekalu dye Mulungu kulanga hodikumuka kumu! Kamei disafina dye dilagano dyakwe hadyoneka mugati ye dihekalu; kahi hakuwa na fimuli fikumulika, na majwi kudidima, ne dimasingisa, na fula nghulu ya mawe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\