UGUBULO 12

1Kahi chitangilo chikulu hachoneka, langa mwanamuke yafalile idijuwa na umwesi hasi ye migulu yakwe na mwitwi dyakwe nghofiya ina nyelesi ikumi na na mbili, 2hakowa na inda na kosoko ya usungu umukali wo kidohola hakalila lugano. 3Na chitangilo chingi hochikoneka kulanga, langa hakuwa na ijoka ikulu idunghu dina matwi mufungate na mahembe ikumi gena kofiya sa chindewa mufungate mwitwi dyakwe, 4umukila wakwe houkwelegeta kalibu sinyelesi sose sa kulanga na kusilagasa hasi, na dijoka diya hadima habehi ne mwanamuke yuya yowile habehi na kweleka uleke dichimese ichali. 5Mwanamuke yuya hakakidohola mwana wa chigosi, imwene iyakwenda yadime na kulongosa amataifa gose ne mhando ye chuma, kamei imwanagwe yuya hoyokwinuligwa mpaka kulanga kudigoda dye Mulungu. 6Mwanamuke hakatijila kunyika kuwile na hanhu hekigwe ne Mulungu, nghakwinghigwa chakudiya kwa majuwa chigulu chimwedu na magana meli na makumi mutandatu. 7Hambiya, inghondo haikonga kulanga, Mikaeli na malaika wakwe, wakulewa ne dijoka, nadyo dijoka nadyo na malaika sakwe hodilewa nawo nghondo. Ninga dijoka na wayagwe howotoigwa lugano, 8kahi hawasumwa, na hakuwa kwichaka luneka kwa wene kahi kwikala kulanga. 9Idijoka diya dikulu haditagigwa hasi, dijoka dya katali, dikwinagwa Luhoma na Shetani, imudasi we chilunga chose, hoyotagwa hasi kuchilunga, na malaika sakwe hamwedu naye. 10Kamei hanihulika ijwi ikulu kulanga, dikugamba, “Hambiya uhonya ne ludole fija ne undewa we Mulungu wetu na udaha we Masihi wakwe, kosoko imusongesi we wandugu setu katagigwa hasi, iyendeyawasongesa misi na chilo hamwande ye Mulungu wetu. 11Ninga howomusuma kwa sakame ye Mwanangholo na kwa mbuli ya uhomelesi wawo, kosoko hawendile nyikala yawo mpaka kufa. 12Bwedeleleni hambiya, anyeye ulanga na waya wakwikala umo! Ninga usungu kwichilunga ne mubahali, kosoko luhoma katagigwa ukwenu kena nyono ikufungha, kosoko kamanya fina ugele wakwe mukefu!” 13Hambiya ugele dijoka dikamanye fina ditagigwa hasi ye chilunga, hodikonga kumwidasa mwanamuke yuya yeleke imwana we chigosi. 14Ninga mwanamuke yuya hakenghigwa mabawa meli ge dinumba dikulu uleke yapululuke kulawa hedijoka mpaka kunyika ku a hanhu hoyekiligwe yekale na kwinghigwa chakudiya kwa minyaka midatu na minyesi mutandatu. 15Kamei dijoka hodilafa kulawa mumulomo wakwe meji kunyuma ye mwanamuke yuya, meji gaya hagowa kifana lwanda uleke gamukome kwa kunywa munghabu. 16Ninga iisi hoikwija na kumutasa imwanamuke iisi hagubula mulomo wakwe na kuyonywa ameji gose dijoka godyalafile kumulomo wakwe. 17Dijoka hadisuha ne mwanamuke yuya hadiluta na kulewa nghondo ne wanagwe kuwaya awakukola amalagiso ge Mulungu na kuhomelela muchanhya ya Yesu. 18Kamei dijoka hodikwima munghingi, kusanga ye bahali.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\