UGUBULO 13

1Kamei hanyona ikala dyenuke kulawa mubahali dine mahembe ikumi na matwi mufungate, chila ihembe dina kofiya ya chindewa na isina dya kutofula muchanhya yakwe. 2Na dikala diya dyonyonile dikifana duma, migulu yakwe kifana migulu ya idubu, na dilomo dyakwe dikifana ilomo dya simba, kamei idijoka hodidingha dikala diya udaha ana nghofiya yakwe ye chidewa na ludole mukulu. 3Ditwi dyakwe dimonga dyoneka kifana dina ilonda ikulu dya kukoma, ninga dilonda dyakwe diya hadihona, na ichilunga chose hochidyandamila dikala diya kwa majumo. 4Hawadifugamila dijoka diya, kosoko hadingigwa udaha wakwe kulawa kwe dikala, howodifuga dikala wakugamba, “Nonani yafanile gweye go dikala kahi nani yakudaha kitowa na gweye?” 5Dikala hodikwinghigwa mulomo na kubwata mbuli sa kitogola na kutofula, hadilekeligwa konesa udaha wakwe kwa minyesi makumi mane na mili. 6Hadigubula mulomo wakwe na kulonga matofulo kwe Mulungu, nqa kutofula disina dyakwe na wikalo wakwe na waya wakwikala kulanga. 7Hodikwinghigwa udaha kulewa nghondo na wasunhile kahi hodiwasuma, kahi hadinghigwa udaha kuchila ikabila, chila wanhu, na chila nonga na chila itaifa, 8na wose woile muchilunga wakwija wadifuga, chila munhu imwene disina dyakwe disiwandikigwe muchitabu che Mwana ngholo iyachinjigwe. 9Munhu wowose yena singhutwi yahulike. 10Munhu wowose yanghalondigwa kuwa mutumwa yakuluta kuutumwa; unghakoma kwa ipanga nagwe kuwagila ukomigwe kwa ipanga. Alono no lwinango lwo kufinyilisa ne dihuwi dya wasunhile. 11Kahi hanyona ikala dingi dyasololoka muchilunga; haduwa na mhembe mbili sakifana mhembe sa ngholo na dilonga kifana ijoka. 12Dikugolosa udaha wose wa diya dikala dye nghonga kumwande yakwe, na kuwagolosa we chilunga chose wafuge kwi kala diya dye nghonga, dyahonile dilonda dyakwe dyo kufa. 13Dikugolosa majumo hata kwigala umoto kulawa kulanga kwija kuisi kumwande ya meso ga wanhu. 14Na majumo gaya godyagolosage kumwande ye dikala, dikudanhilisa awekwikala muchilunga, diwalonga wagolosa sisanamu sa diya dikala dyowile na dilonda dyo kukoma dyabulagigwe ne dipanga ninga dikali dyumi, 15hodikwinghigwa udaha kuguma muhe kudisanamu diya dye dikala mpaka kudaha kulonga na kuwagolosa waya awakulema kufuga wachijigwe. 16Na kuwagolosa wanhu wose wadodogi na wakulu, awagoli na wakiwa awaya awatumwa na awasiwetumwa kugumigwa chitangilo mumukono wo kulume ama muchihanga, 17uleke munhu wowose yanghadahe kugula hegu kwambasa, ninga ayuya du yene ichitangilo chicho che dikala diya ama ihesabu ye disina dyakwe. 18Ayino ikuhananga ubala: Ayuya yena misungu yamanye ihesabu ye dikala, kosoko ni hesabu ya chimunhumunhu. Ihesabu yakwe ni magana mutandatu na makumi mutandatu na mutandatu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\