UGUBULO 18

1Gakaloke gag, hanyona malaika yungi yakulawa kulanga kena udaha lugano, ichilunga hochikwakaika kosoko ye ditunyo dyakwe. 2Hakenanga kwa ijwi ikulu lugano kugamba, “Dyugwa, dyugwa dya, dikaya dikulu dya Babeli! digaluka lwikalo lwa simhepo, njila ya kugenda chila mamuhe gehile, njila ya kugendela chila idege dihile, njila ya kugenda chila ikewe dihile. 3Kosoko amataifa gose galewesigwa idifayi yakwe we dihabwa na wandewa we chilunga wagendile naye, na wachulusi we chilunga wagaluka wagoli kosoko ye inyikala yakwe ye kibwedesa.” 4Kahi hanihulika ijwi dingi kulawa kulanga dikugamba, “Laweni kunje yakwe, wanhu wangu, uleke munghahangile wihi wakwe, hegu kuwa na umwedu naye mufililo fyakwe; 5kosoko uwihi wakwe ulundigwa chilundo chifikile kulanga, na Mulungu kagelegela uwihi wakwe wose. 6Muliheni nheifiya fina foyamuliheni nyenye, kahi muliheni mikangha mili ifanile sinhenda sakwe; mumuhasile mikangha mili muchikombe choyahasile. 7Ifene foyakitogole imwecho na kugolosa dihabwa mwinghe ichipimo chiliganile na kona usungu na kulila, kosoko ku moyo wakwe yakugamba, ‘Aniye namundewa fina malikiya; aniye si na mwigane hata, kahi sikwija nikona chililo.’ 8Hambiya malilo gakwe gomwijila ijuwa dimwedu utamu, ndilo ne njala naye kosomigwa mumoto; kosoko imukulu ni Mundewa Mulungu iyakwija yamulamula.” 9Na awandewa we chilunga, wagolose dihabwa na kwikala mubwedelela hamwedu anye, wolila na kuhongesa lugano muchinhya yakwe nomowakwija wakona umosi wo kulakala kwakwe; 10wokwima kutali kosoko ya usungu na magayo ge mwanamuke yuyo, nawo wogamba, “Usungu, usungu agweye go dikaya dikulu dyoludole dya Babeli, ni chipisi cha disaa dimwedu ulamusi ukwija.” 11Na wachulusi we chilunga wakulila kosoko yakwe, kosoko hechaka munhu kahi yakukugula ifinhu fyakwe, 12ikanda dye sahabu, fesa ne mawe ge maliho makulu, suke sa bafuta, samawi, halili na suke ndunghu, na chila fiswanu na finhu figolosigwe na simbali sa simhembe, finhu fya diyombe dikulu, fya mabiki, shaba, chuma, na masambalawe, 13mudalasini, filungo, ubani, manemane, wudi, difayi, mafuta, usage wa ngano, ng'ombe na ngholo, falasi na mikokoteni, na watumwa, nong'amba ifidoga fya wanhu. 14“Isigafu sahuwiligwe ne moyo wako siluta kutali na gweye, na ugoli wose ne ditunyo dyako fifulusa kuleuka ukwako, hafikuya keli!” 15Awachulusi wawo wapatile finhu fyo ugoli kosoko ye imwene wokawakwima kutali kosoko yo kogoha amagayo gakwe wakulila na kuhongesa wakujoja wakugamba, 16“Usungu, usungu, ikaya iya inghulu, ifasigwe suke swanu, sowile ne udunghudunghu, ihambigwe ne sahabu, hamwedu ne masambaluwe gakwakaika! 17Kosoko kwa chipisi chiguhi ugoli wose uya wagilila!” Na awena simeli, na wose wakugenda mumeji na awachulusi wakwe wose wokwima kutali 18ma kulila kwa usungu fowakona umosi ukumusoma, “Hena kaya yaki ifanile ikaya ino inghulu?” 19Howokitilila diluli mumatwi gawo, fowakulila na kuhongesa, na kugamba, Usungu mukulu, usungu mukulu ikaya iya inghulu, umo nomowanhu wose wapatile ugoli kwa ugoli wakwe! Kosoko kwa chipisi chimwedu kahi chiguhi fyose fyagilila. 20Bwedelela gweye Go ulanga kosoko yakwe, anyenye muwasunhile na muwatumigwa na wagonesi! 21Kamei malaika yumonga we ludole kenula iwe difanile iwe dya lwala lukulu na kudikubita mubahali na kugamba, “Nheifo nofonikwenda nikukubite agweye go dikaya dikulu dya Babeli na nghukwija ukoneka keli; 22kamei ijwi dye wakutowa ifibwalimbwa ne figoma, awekutowa sifuluti na magunda gasikwenda gahulikike kahi ukwako; 23ujelu we itaa usikwenda woneke ukwako kahi, ninga dijwi dya bwana halusi au bibi halusi disikwenda dihulikike ukwako; awachulusi wako na wowile wakulu we chilunga na wanhu wose hawadanhilisigwa na uganga wako.” 24Umwakwe umo hayoneka sakame ya wagonesi na ya wasunhile na wose wakomigwe muchilunga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\