UGUBULO 19

1Gakaloke gano, honihulika chinhu, chowile kifana ijwi, matewa ga wanhu kulanga wakugamba, “Haleluya! uhonya na ditunyo na udaha wina Mulungu wetu, 2kosoko uliganisi wakwe ni wa chawelu na uliganila, kumuliganisa iwe dihabwa dikulu, iyabanile iisi yose ne dihabwa dyakwe, na kumulamula imwene kuligana ne isakame ya watumigwa wakwe.” 3Kahi hawajija wakugamba, “Haleluya! Umosi kulawa umwakwe ukufililika majuwa gose.” 4Na wasehe makumi meli na ine na ifyumbigwe fine ifyumi hawogwa hasi kumufuga Mulungu, yekale mwigoda dye undewa wakugamba, “Hano. Haleluya!” 5Na kulawa kudigoda dyo undewa hodihulikika dijwi dikugamba, “Yatunyigwe Mulungu wetu, anye moose muwatogomi wakwe, anye mukumogoha, wadodo na wakulu.” 6Kamei hanihulika chinhu chowile kifana chowe cha itewa ikulu, kifana ijwi dya meji mengi, na kifana ijwi na madidimo ga ludole, gakugamba, “Haleluya! Kosoko iMundewa wetu Mulungu Imukulu no yakudima. 7Haya chisekelele na kumwinula na kumwingha ditunyo, kosoko utole we Mwana we nholo ufika, na ibibi halusi wakwe kafulusa kitandila 8hoyokwinghigwa kufala suke swanu sa bafuta njelu sikwakaika kahi swanu” kosoko sisuke siswanu se bafuta no sinhenda siswanu sa wasunhile. 9Kamei imalaika hoyonigamba, “Wandika dino: Wamoteswe no waya awegonekwe kuchakudiya che halusi cha Mwana ngholo.” Hakanigamba, “Asino ni mbuli sa chawelu se Mulungu.” 10Kamei hanugwa hamigulu kumufuga, ninga hakanigamba, “Unghagolose nheifo aniye namutogomi miyago hamwedu nagwe, na wanduguso wose awena uhomelesi wa Yesu mufuge iMulungu! Kosoko uhomelesi wa Yesu ni muhe wa ugonesi.” 11Kamei hanyona ulanga ugubuke na langa falasi njelu na yuya iyakwilile muchanhya yakwe, yakwinangwa Muhuwiliki na Wachawelu, na kwa chawelu na uliganiso na yakulewa nghondo. 12Ameso gakwe kakifana ililimba dya moto na mwitwi dyakwe mwina kofiya nyingi sa chindewa na kena isina diwandikwe, idyene hechaka yakudaha kudimanya ninga imwene imwenyecho du. 13Kafasigwa isuke dilowekigwe musakame na disina dyoyakwinangwa ni Imbuli ya Mulungu. 14Na matewa ga wasilikali wa kulanga wafalile suke sa bafuta njelu na swanu, wakumwandamila woile musifalasi sinjelu. 15Mulomo wakwe ukulawa ipanga ikali dyokusuma mataifa, na yakwenda yawatawale kwa mhando ya chuma, yakwenda yawakome muchiya cha kukamila difayi che inyono ye Mulungu yo udaha wose. 16Mwikasu dyakwe na mwihaja dyakwe kena isina diwandikwe, “Mundewa wa wandewa Mukulu wa wakulu.” 17Kahi hanyona malaika yemile mwijuwa, hoyokwinanga kwa ijwi ikulu kumadege goose agekupululuka mugatigati yo ulanga, “Mwije mukilunde kosoko ye chakudiya che Mulungu, 18kudiya sinyama sa wandewa na se fitung'ati nyama sa wanhu wo ludole, nyama se sifalasi na waya awakukwila sifalasi na sinyama sa wanhu wose awetumwa na awasiwetumwa, wakulu na wadodo.” 19Honikona dikala na wandewa wa muchilunga, na wasilikali wawo, wakikonghola uleke wakitowe nghondo na yuya yekale mufalasi na ditewa dya wasilikali wakwe. 20Na dikala hodikoligwa hamwedu nadyo ayuya imugonesi wa udasi, imwene kumwande yakwe hakagolosa majumo goyawadanhilise awaya woile ne chitangilo, cha dikala diya na waya awafugile isanamu yakwe. Awano aweli howokundugisigwa awomi mwibwawa dyo umoto ukwaka ne chibiliti. 21Awasigale howochinjigwa ne dipanga dya yuya yekale mufalasi, dipanga dikulawa kumulomo wakwe na madege gose hogokwiguta inyama yakwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\