UGUBULO 2

1“Kwimalaika wa Efeso wandika: Asino no simbuli sa yuya iyakolile sinyelesi mufungate mumukono wakwe wo kulume iyakugendagenda muchiligati che figwaso mufungate fye sitaa se sahabu: 2Nimanya imilimo yako, kupiligala kwako na kufinyilisa kwako, na ninga nghukudaha kugendelela na wanhu wehile, ninga kuwagesa awaya wakiinanga watumigwa, ninga sichawelu na kuwatanga fina wadasi. 3Kahi nimanya fina kwamufinyilisi kosoko ye disina dyangu na nghusokile. 4Ninga nina nonga muchanhya yako gweye, kuleka wendo wowowile nawo kunghonga. 5Gelegela ichikugwise, lamba na ugolose imilimo iya yowagolosage kunghonga, nghona sinheifo, nikukwijila na kuleusa ichigwaso che taa yako ahanhu hakwe unghaleka kulamba. 6Achino chiswanu chowinacho ni fina nghukwenda imilimo ya Wanikolai, yene aniye nani sikuyenda. 7Ayuya yene singhutwi yahulike, Imuhe foyakulonga kumakanisa. Kwayuya yakusuma nikumwingha kudiya kulawa mwibiki dyo uumi dyuwile kulanga kuswanu kwe Mulungu.” 8“Na kwe malaika we dikanisa dyuwile Similina wandika: Asino ni nonga sakwe ye we bosi na we ndumo, iyafile na yenuke: 9Nimanya amagayo gako na ukiwa wako, ninga kwa mugoli. Na nimanya amateto gawo waya wakigamba wene Wayahudi ninga siyo, ninga ni isinagogi dya Shetani. 10Unghogohe amagayo agakukwijila chimwande, langa diluhoma dikwenda dimugumeni wamonga wenu mwigelesa na kwa majuwa ikumi mukuwa mumagayo, muwe wanhu we dihuwi mpaka kufa, nani nomwinghani ikofiya ye chindewa ye wumi, ya usumi wenhu. 11Ayuya yena singhutwi yahulike iMuhe choyakulonga kumakanisa, ayuya yakusuma nghakwenda yabulagigwe ne difa dya keli.” 12“Na kwamalaika we dikanisa dyuwile ako Peligamo wandika: Asino no simbuli sakwe imwene yene dipanga dikali dikutema akuno na kuno. 13Nimanya houkwikala hedigoda dya Shetani. Nagwe kukolelela disina dyangu nghukanile dihuwi dyako ukwangu hata ugele wa Antipasi muhomelesi wangu, imuhuwilika wangu, yakomigwe mugati yenu, ahanhu hoyakwikala Shetani. 14Ninga nina finhu fikefu fya kulonga muchanhya yako: Kwina wanhu baho awakolile mafuso ga Balaamu, iyamufusile Balaki kwigala chikwakwaliso kumwande ya waisilaeli, uleke wadiye fyakudiya filafigwe nhambiko kumasikimunhu, na kugolosa dihabwa. 15Agwe nagwe kwinawo wamonga awakolile mafuuso ga wanikolao 16Hambiya ulambe, amba unghaleka kulamba nikukwijila chimwande na kulewa nghondo nawo ne dipanga dye mulomo wangu. 17Yene singhutwi yahulike Muhe foyakulonga nonga ino kumakanisa. Kwayuya iyakusuma nikumwingha imana ifisigwe, na nomwingha iwe ijelu, na isina disha diwandikigwe mudiwe na hechaka yadimanyile ninga imwene iyakudihokela.” 18“Ku malaika we dikanisa dyuwile ako Siwatila wandika: Asino no simbuli se Mwana we Mulungu, iyena meso kifana ililimba dya moto, yena migulu kifana shaba isunhigwe, ikwakaika. 19Nimanya imilimo yako ne migendelele yako na kufinyilisa kwako na fina milimo yako ye nyuma isuma iya ilongole.” 20Ninga nina nonga muchanhya yako: “Ukugendelela kifinyilisa ne mwanamuke Yesebeli, iyekiinanga mugonesi iyakufusa na kuwagilisa watogomi wangu uleke wagolose dihabwa na kudiya fyakudiya fye nhambiko kufisikimunhu. 21Hanimwingha chipisi uleke nghegela kolamba, ninga hoyolema kulamba dihabwa dyakwe. 22Langa, nikwenda nimutage mwisasi, na wose awakugolosa dihabwa hamwedu naye nowaguma magayo makulu lugano, inghowa wasikulamba sinhenda sakwe. 23Na nikwenda niwatowe na kuwakoma awanangwe. Na makanisa gose gomanya fina aniye noniimanyile imisungu kahi nonikumulika mbuli se mimoyo ya wanhu, na kumuliha chila munhu foifane milimo yakwe.” 24Ninga kwa nyenye musigale ako Siwatila, anyeye musikolile amafuso gago, musikifusile wamonga gowakugamba, “Nni mafuso ga kugati lugano ga Shetani,” ukwenu nyeye nikugamba sikumwikilani musigo wingi. 25mukolelese chomwinacho hata ugele fonikwija. 26Ayuya yakusuma na yakolile milimo yangu, mpaka kukumalagisa, nikwenda nimwinghi udaha muchanhya ya mataifa; 27kulongosa kwa mhando ya chuma, fina sinyungu sa ulongo fosikutulika. 28Fina niye fonihokele udaha kulawa kwa Baba. Ayuya yakusuma nomwingha Inyelesi ya nhousikusiku. 29Ayuya yena singhutwi yahulike iMuhe foyakulonga kumakanisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\