UGUBULO 20

1Kame hanyona malaika yakudulika kulawa kulanga, yakolile mumukono wakwe ifunguo ye dikolongo idichaka ndumo na dinyolo dikulu. 2Hakadisuma diya dijoka dya katali idikwinangwa, yehile na Shetani, hakadifunga na kudiguma mwikolongo kwa minyaka figulu fidatu, 3hakadihinda na kudihiliwa muchanhya yakwe uleke dinhagendelele kuwadanhilisa awamataifa keli, mpaka iminyaka chigulu chimwedu iloke. Inghaloka dikudoholeligwa kwa chigele chidodogi. 4Kamei hanyona magoda ga undewa na wekale umo no waya aweli wenghigwe mulimo wo ulamusi, kahi haniwona waya wadumuligwe amatwi gawo kosoko yo uhomelesi wawo muchanhya ya Yesu na kuimbuli ye Mulungu, na awene wo wasadifugile dikala diya ne isanamu yakwe kahi wasagumigwe ichitangilo chakwe muchihanga chawo hegu mumikono yawo. Howokwinuka kulawa mudifa, na kutawala hamwedu na Kilisito minyaka chigulu chimwedu. 5Awamonga awafile hawenuke kulawa mudifa mpaka minyaka chigulu chimwedu ikahele, akuno no kwinuka kwa wafile kwe nghonga. 6Kamoteswa na Musunhile ayuya yowile hamwedu na waya mu kwinuka kwa wafile kwe nghonga kosoko ukwawo difa dya keli dichaka udaha, ninga wakuwa makuhani we Mulungu na wa Kilisito, na wakweda watawale hamwedu naye kwa minyaka chigulu chimwedu. 7Ne minyaka chigulu chimwedu inghahela, Shetani yakudoholigwa kulawa kukohigwa kwakwe 8na yakwenda yalawe kugadanhilisa mataifa agowile kusisandi ine che chilunga. Gogi, na Magogi, uleke kuwahinda hamwedu walewe nghondo; hawowa matewa kifana disanga dye bahali. 9Hawagenda chilunga chose na kusunguluta inghambi ya wasunhile ne ikaya ye Mulungu yoyakwenda, ninga umoto houkwija kulawa kulanga na kuwalakasa. 10Na iluhoma iyawadanhilise hoyogumigwa mudibwawa dyo umoto ne chibiliti, ukowile ne dikala duya ne mugonesi wa udasi, nawo wakwenda wagaye no usungu chilo ne misi majuwa gose. 11Hanyona igoda dye chindewa ijelu na yuya yekale umo, ichilunga na ulanga hofitija na hafyoneke kahi hohose haya. 12Na hanyona awafile wakulu na wadodo kumwande ye digoda dyo undewa na fitabu figubuligwe. Kahi na chitabu chingi hochigubuligwa ichene no chitabu cho uwumi. Na wafile hawalamuligwa kwandamila foiwandikwe mufitabu kwa gaya gowagolose. 13Ibahali hoiwalafa wafile woile umo, difa na kusimu hofiwalafa wafile woile uko, na wose howolamuligwa kwa gaya gowagolose. 14Kamei Difa na Kusimu hofikugumigwa kudibwawa dye umoto adino no difa dya keli, dibwawa dyo umoto; 15na nghona disina dya munhu disoneke muchitabu cho wumi hakagumigwa kumoto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\