UGUBULO 21

1Kamei hanyona ulanga musha na chilunga chisha; kosoko ulanga we ngonga na chilunga che inghonga hachileuka na hakuwa chaka bahali. 2Honikona ikaya isunhile Yelusalemu nyisha ikudulika kulawa kulanga kwe Mulungu, ikigwa kifana bibi halusi yahambigwe kosoko ye mulume. 3Honihulika ijwi ikulu kulawa kudogoda dye undewa dikugamba, “Langeni ulwikasi lwe Mulungu ni hamwedu na wanhu, yekwikala nawo wakuwa wanhu wakwe, na iMulungu imwecho yakuwa hamwedu nawo; 4yakwenda yahamuse masosi mumeso gawo, na difa dikuwa hechaka, kahi chililo na kuhongesa na usungu wowose, kosoko agekatali gafulusa kuloka.” 5Na yuya yekale mwigoda dyo undewa hoyogamba, “Langa nikugolosa finhu fyose fisha.” Kahi hoyogamba, “Wandika ino simbuli sino sakuhuwilika kahi sa chawelu.” 6Kamei hakanigamba, “Ifulusa kugoloseka! Aniye noni Alufa na Omega, we nghonga ne we indumo. Iyena inghilu nikumwingha ameji gekulawa munhyoko ya meji ga uwumi chaka. 7Iyekusuma yakupata uhasi uno aniye nikuwa Mulungu wakwe naye yakuwa mwanangu. 8Ninga kwa waya awawoga, na wechaka dihuwi, awasinhenda sihile fina wakukoma wanhu, na we dihabwa na wahayi, awakufuga sisanamu na wadasi woose ahanhu hawo hakuwa kudibwawa dikwaka moto na chibiliti idyene no difa dya keli.” 9Kamei hoyokwija yumwedu we malaika yowile ne mabakuli mufungate ga magayo ge ndumo, hoyolonga na niye yakuganba, “Wije nokonesa ibib halusi imuke we Mwanangholo.” 10Na kwa chimuhe hoyonilonda na kunigala kwitunda itali, na kunyonesa ikaya isunhile Yelusalemu ikudulika kulawa kwe Mulungu, 11ina ditunyo dye Mulungu, inyakaika yakwe ni kifana iwe dya iyombe ikulu lugano kahi dikoneka kifana chilole. 12Hayuwa isungulutigwe na lukasi, lukulu na milango ikumi na meli, na mumilango malaika ikumi na weli na mumilango iyo hamuwa na masina ga makabila ga wana wa Isilaeli ikumi na meli gawandikwa mumilango. 13Kwindawilo ye dijuwa milango midatu na ulwandi lwe kasikasini milango midatu na ulwandi lwe kwikulu milango midatu na kutwe milango midatu. 14Na ulukasi we ikaya hawuwa na misingi ikumi na mine na mumisingi masina makmi na meli ge wefusa we Mwanangholo. 15Naye yalongage na niye hakowa na chibiki cha sahabu cha kupimila ikaya ulukasi lwakwe. 16Ikaya iya ni mhembe ine utali wakwe na ugalamu wakwe uligana, hoyoipima ikaya ne chibiki chakwe, ukulu wakwe hayuwa kilometai kifana figulu fili na magana mane. 17Kahi hoyopima ulukasi wakwe, hoyopima kilometa makumi mutandatu kuchipimo cha wanhu no ng'amba cha malaika. 18Ulukasi ujengigwa na mawe madungu ga diyombe dikulu, ikaya yose hayuwa ya sahabu swanu kifana chilole. 19Umusingi we lukasi we ikaya iya hauhambigwa na chila mawe ge diyombe dikulu, dye inghonga hadyuwa iwe idunghu kahi dya keli dya safilo na dya kadatu kalikedoni dya kane samaladi, 20na dya shano salidoniki, dya mutandatu kaneliani, dya mufungate kilisolito, dya munana ni belulo, dya ikenda topasi, dya ikumi kulusopulaso na dye dikumi na imwedu jasindo, dya ikumi na keli amasesito. 21Na imilango ikumi na mbili hayuwa lulu ikumi na mbili, chila mulango umwedu ugolosigwa kwa lulu imwedu, na chila ibalabala hadyuwa sahabu swanu, ikoneka kifana chilole. 22Sonile ihekalu mukaya iyo, kosoko dihekalu dyakwe ni Mulungu imwecho we udaha wose ne Mwanangholo. 23Ikaya yo isikuhananga ijuwa hegu mwesi kwalika umo, kosoko ditunyo dye Mulungu no ujelu wakwe no itaa yakwe ne Mwana we ngholo. 24Amataifa gakwanga gagende muujelu na wandewa we chilunga wakwigala ditunyo umo. 25Na imilango yakwe isikuhindigwa ne misi na uko kukuwa kwechaka chilo. 26Wanhu wakwenda wegale umo ditunyo na chogoho cha mataifa. 27Ninga kwachaka chinhu chochose chihile ichikudaha kwingila umo, hegu munhu wowose yakulonga udasi ninga awaya du awawandikigwe muchitabu cha Mwanangholo cha uwumi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\