UGUBULO 22

1Kamei hoyanyonesa ulwanda wa meji ga uwumi lukwakaika kifana chilole, gakudulika kulawa kudigoda dya undewa wa Mulungu na dya Mwanagholo. 2Ulwanda lukugenda mugatigati ye kaya. Kahi munghanda ya ulwanda kosekose, dibiki dya uwumi, na mamudyo gakwe ga milijo ikumi na meli gakweleka mamudyo chila mwesi, na amanyagala ge dibiki gakuhonya amataifa. 3Kusikuwa na chochose chiligitigwa, ninga kukuwa na digoda dya undewa wa Mulungu na dye Mwanangholo na gawaumo, na awatumigwa wakwe womufuga. 4Wakwenda wachone ichihanga chakwe na disina dyakwe dyokuwa diwandikigwe mufihanaga fyawo. 5Kusikuwa na chilo, wasikuhanga ujelu wa taa hegu dijuwa kosoko Mulungu wawo no ujelu nawo wakwenda watawale ugele wose. 6Hoyonigamba, “Simbuli sino ni sa kuhuwilika na sa chawelu. Na Imukulu, iMulungu we mimuhe ya wagonesi katuma amalaika sakwe konesa awatumigwa wakwe agakwenda galawanise muchigele chidodogi. 7Na langa nikwija chimwande, kamoteswa ayuya iyakolile simbuli sa ugonesi we chitabu chino.” 8Aniye, Yohana inahulike na kona simbuli sino, honikugwa hamigulu ya malaika yuya iyanyonese ifinhu afi. 9Ninga hakanigamba, “Unghagolose nheifo! Aniye namutumigwa miyago fina gweye na wanduguso awagonesi na waya wakolile simbuli se chitabu chino, mufuge Mulungu!” 10Hoyonigamba, “Simbuli sino so ugonesi unghasigume chikanhamso kosoko ugele wa habei. 11Ayuya yakugolosa wihi yagendelele kuwa muswanu, na imusunhile yowe musunhile.” 12“Langa na habehi kwija, nikwija na maliho gangu kumuliha chila munhu fina foyagolose. 13Aniye no Alufa na Omega we ghonga ne we ndumo we kukongela na kumalagisila.” 14Wamotesigwa awaya wakufuwa sisuke saww uleke wowe na luneka wa kulutila dibiki dyo uwumi na kudaha kwingila dikaya kulokela milango yakwe. 15Kunje kwina mabwa na wahayi na wedihabwa, na awakukoma wanhu, awaya wakufuga sisanamu na chila munhu iyakwenda udasi na kudanha. 16“Aniye Yesu nimutuma malaika wangu ukwako na uhomelesi uno kumakanisa, Aniye nonimusisi wo lukolo lwa Daudi inyelesi ikwakaika iyenhousikusiku.” 17Imuhe ne bibi halusi yakugamba, “Wije.” Na yuya iyekuhulika na yagamba, “Wije.” Na yuya yene inghilu yeje. Iyakwenda yalonde meji go uwumi chaka. 18Nikumujama chila munhu iyakuhulika simbuli sa ugonesi wa chitabu chino, munhu wowose yanghongesela, simbuli so ugonesi we chitabu chino, Mulungu naye yakwenda yamongesele amagayo gawandikigwe muchitabu chino. 19Na imunhu wowose yanghahungula simbuli se chitabu chino so ugonesi iMulungu yakumuleusile umugawo wakwe mudibiki dya uwumi na mukaya isunhile, iwandikigwe muchitabu chino. 20Iyekuhomelesa kusimbuli sino yakugamba, “Chawelu nikwija chimwande.” Hano. Wije Mundewa Yesu! 21Dihewa dye Mundewa wetu Yesu dyuwe na wasunhile wose. Hano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\