UGUBULO 3

1“Na kwa malaika we dikanisa dya Salidi wandika: Imbuli ya yuya yena imimuhe mufungate ye Mulungu ne sinyelesi mufungate, nimanya imilimo yako kwina isina dya uwumi, ninga gweye kufa. 2Inuka kulafa mudifa, guma ludole mumilimo ihabehi kufa, kosoko sonile fina imilimo yako imemelekela hameso ge Mulungu wangu. 3Gelegela sowahulike na sowahokele sikole na ulambe, unghaleka kwinuka nikukwijila kifana muhiji, na nghukwenda umanye chigele chinikwija. 4Ninga kwinawo wanhu wakefu ako Salidi, awasichuchise sisuke sawo na wagenda hamwedu na niye, wafala suse sinjelu, kosoko wagiligwa. 5Ayuya yakusuma yakwenda yafasigwe suke njelu, na sikuleusa disina dyakwe muchitabu cho uwumi, nikwenda nihomelele disina dyakwe kwa Baba na malaika wakwe. 6Ayuya yena singhutwi yahulike iMuhe choyakulonga.” 7“Na kwa malaika we dikanisa dyuwile ako Filedefiya wandika: Simbuli se Imusunhile iyena ifunguwo ya Daudi yekukumula na hechaka yakudaha kuhinda, na yakuhinda kahi hechaka yakudaha kukumula. 8Nimanya imilimo yako, langa nikwingha mulango ukumuligwe, na hechaka munhu yakudaha kuhinda, nimanya fina kwina ludole ludodogi, hata nheifo kukola imbuli yangu na nghukanile disina dyangu. 9Langa nikwenda niwagolose awaya we disinagogi dya Shetani awakigamba fina Wayahudi, kumbe si chawelu ninga wekudanha, langa nikwenda niwegale na wafugame hamigulu yako, na wakifuse fina nikukwenda gweye. 10Kosoko kuikola imbuli yangu kwa kufinyilisa, ani nani nikwenda nikukolelese ugele wa magayo agakwija muisi, kuwagesa awaya awekale muchilunga. 11Nikwija chimwande, chikolelese chowinacho uleke munhu wowose yangheje yalonde inghofiya yako ye chindewa yo kusuma. 12Ayuya yekusuma, nikumugolosa sumbi mdihekalu dye Mulungu wangu, nghakulawa, kahi nghakulawa umo ugele wose na niwandika umwakwe disina dye Mulungu wangu na dye ikaya ye Mulungu, Yelusalemu Nyisha, ikulawa kuchanhya kwe Mulungu wangu na disina dyangu disha nimwecho. 13Ayuya yena singhutwi na yahulike ifene Muhe foyakulonga kumakanisa.” 14“Na kwa malaika we dikanisa dyuwile ako Laodikiya wandika: Simbuli sa Hano, imuchawelu na muhomelesi iyakuhuwilika, inghonga ye kumba kwe Mulungu. 15Nimanya imilimo yako, nghwi mheho, kahi nghwi moto, ibeka hegu we mheho ama wi moto. 16Hambiya kosoko, kwa lufufunghonde, nghwi mheho kahi nghwi moto nikwenda nikudeke kulawa kumulomo wangu. 17Kosoko ukugamba aniye na mugoli, nichaka chinhu chonikuhananga; nghumanyile fina kwichaka chochose, kwa munhu wakoneligwa ubasi kwa mukiwa, kahi kwa mudula n akwa mwasi. 18Ani nikukusugula ugule ukwangu, shabu isunhigwe ne moto uleke uwe mugoli na ufale suke njelu na kukuleusila chinyala chokuwa mwasi kwako koneka na kukubaka miti mumeso gako udahe kona. 19Awaya wonikuwenda nikuwagombela na kuwatosa kosoko iyo upiligale na kulamba. 20Langa nikwima hamulango na kugong'onda, imunhu wowose yakuhulika dijwi dyangu na kukumula umulango nikwingila ukwakwe na kudiya hamwedu naye imwene naye hamwedu na niye 21Ayuya yakusuma, nikwikala naye mwigoda dyangu dya undewa, fina aniye fonasumile na kwikala hamwedu ne Baba mwigoda dyakwe dya undewa. 22Ayuya yena singhutwi so kuhulika na yahulike iMuhe choyakulong kumakanisa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\