UGUBULO 4

1Sikaloke sino hanilanga, kumbe umulango wa kulanga hougubuka, idijwi dye nghonga dyonahulike dikulonga na niye dikifana igunda, dikugamba, “Wije kuno nikwenda nikonese agakwenda galawanise kulawa agano” 2Chimwande hanuwa Mumuhe, kumbe kulanga kwikigwa igoda dye chindewa, na yumonga yekale umo. 3Ayuya yekale umo koneka kifana alimasi, na diwe didunghu diswanu, na digoda dye undewa disungulutigwa na diwuta dye ifula difanile diwe dya alimasi dikwakaika. 4Kusunguluta digoda dye undewa kwina magoda ge undewa makumi meli na mane na wekale mumagoda gago wasehe makumi meli na wane, wafasigwa makasu majelu na nghofiya sa chindewa sa sahabu mumatwi gawo. 5Kulawa kwigoda dye undewa kwina fimuli fya ujelu na majwi na dibumo ikulu na kumwande ye digoda dye chindewa kwina fimuli mufungate fikumulikamulika moto imumuhe mufungate ye Mulungu, 6kahi kumwande ye digoda dye undewa kwina chinhu chifanile bahali ya chikombe cha chiyoo, hameso ikoneka kifana meji gagandile na kusunguluta digoda dyo undewa chila ulwandi kwina fiyumbe fyumi fina meso kumwande na kunyuma: 7chiyumbe che nghonga chakifana simba, ichiyumbe cha keli ichumi chakifana nghambaku ya ng'ombe, ichuyumbe cha kadatu china chihanga cha munhu ne chiyumbe cha kane chikifana numba ikupululuka. 8Na ifyumbe fiya fine chila chimwedu china mabawa mutandatu fimema meso kunje na kugati na fisikuleka kwimba misi na chilo, kugamba, “Musunhile, musunhile, musunhile, ni Mundewa Mulungu wetu yena udaha wose, yowile baho, iyebaho na yekwija.” 9Na chila ugele ifyumbe ifyumi fiya fikulafa ditunyo na chogoho kugamba, kwimange kwa ayuya yekale mwigoda dya undewa iyakwikala majuwa gose, 10awaya wasehe makumi meli na wane wakugwa kumwande yakwe ayuya yekale mwigoda na kumufuga ayuya iyakwikala majuwa gose, aku wakutaga singhofiya sawo kumwande ye digoda dyo undewa na kwimba, 11“Kwagiligwa gweye Mundewa na Mulungu wetu, kuhokela ditunyo na ukulu na udaha, kosoko gweye no wumbile ifinhu fyose na kwa kwenda kwako fyabaho na hafyumbigwa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\