UGUBULO 5

1Hanyona mumukono wa kulume wa yuya yekale mwigoda dye chindewa chitabu chiwandikigwe kunje na kugati nacho chohigwa na fikanhamiso mufungate; 2Na honimona malaika mukulu yakulonga kwa ijwi ikulu kugamba, “Nona yagile kuchigubula ichitabu na kubena fikanhamiso fyakwe?” 3Nhoneke hata yumwedu kulanga na hasi ye siisi yadahile kuchigubula ichitabu ama kuchilanga. 4Honililila lugano kosoko nghoneke munhu wowose yawagilwe kuchigubula ama kuchilanga. 5Yumonga wa wasehe hoyonigamba, “Unghalile Simba we dikabila dya Yuda Ulukolo lwa Daudi kasuma kosoko iyo yakudaha kuchigubula ichitabu na kufibena ifikanhamiso fyakwe.” 6Hagati ye digoda dye undewa na fiya ifiyumbe fyumi mugati ya wasehe, honikona Mwana ngholo yemile kifana kachinjigwa kena mahembe mufungate na meso mufungate, isene so no mimuhe mufungate ye Mulungu itumigwe muchilunga chose. 7Hakaluta na kuchilonda achiya ichitabu kulawa mumukono wo kulume wa yuya yekale mwigoda dye undewa. 8Yakafuluse kuchilonda ichitabu ifiyumbe ifine na waya wasehe makumi na wane howomugwila yuya Mwana ngholo, chila yumwedu kakola ibwalimbwa na mabakuli ge sahabu gamemila ufumba na kutasa kwa wasunhile. 9Wakwimba lwimbo lusha wakugamba: “Kwagiligwa agweye kulonda ichitabu na kubena ifikanhamiso fyakwe, kosoko agweye hakuchinjigwa na kwa sakame yako kuwagula wanhu wowe wa Mulungu, wanhu kulawa chila ikabila, nonga na mataifa gose; 10na kuwagolosa wowe wandewa na makuhani wakutogoma kwe Mulungu wetu, na wakwenda watawale muchilunga.” 11Kamei honilanga na kuhulika ijwi dya malaika matewa wakusunguluta digoda dye undewa na fiya fiyumbe ifyumi na wasehe; wasikudaha kutalika, figulu na figulu, 12wakwimba kwa ijwi dya muchanhya lugano, “Kagiligwa Imwana ngholo iyachinjigwe kuhokela udaha na ugoli na ubala na kusuma chogoho na itunyo na mboto!” 13Hanihulika chila chiyumbe kulanga na hasi ye iisi hata kubahali kose uko fikugamba, “Kwayuyo yekale mwigoda dye chindewa na kwe Mwana ngholo yuwe mboto na chogoho na itunyo na ludole majuwa gose hano!” 14Kamei ifiyumbe fiya fine hofigamba, “Hano!” Kamei na wasehe wakugwa hasi na kufuga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\