UGUBULO 6

1Kamei honikona Mwana ngholo yakukubula chimwedu che fikanhamiso mufungate, na kuhulika yumwedu wa fiyumbe ifine yakwinanga kwa ijwi ikulu ijwi kifa dya ibumo, “Wije!” 2Na honikona langa falasi njelu, na iyasikwilile kena uta na kofiya ye chindewa yoyenghigwe hoyoluta kuchilunga na kosoko ya kusuma kwakwe na kusuma kahi. 3Kahi foyagubule chikanhamiso cha keli hanimuhulika ichuyumbe ichumi cha keli, chikugamba, “Wije!” 4Hoikwija falasi ingi ndunghu gu, iyakwilile hakenghigwa udaha wa kuleusa idigoya muchilunga, uleke awanhu wakikome chila munhu na miyagwe, hakenghigwa ipanga ikulu. 5Yakakumule ichikanhamiso cha kadatu, hanihulika chiyumbe cha kadatu chikwinanga kwa ijwi ikulu, “Wije!” Hanilanga na kona Falasi ingi nhitu imunhu yakwilile hakowa na misani ya kupimila mumikono yakwe. 6Kahi hanihulika chinhu kifana ijwi mugati ye fiyumbe fyumi ifine, ikugamba, “Chibaba chimwedu che usage we ngano kwa dinali na fibaba fidatu fye usage we shaili kwa dinali, ninga wanghabane mafuta ne difayi.” 7Yakakumule ichikanhamiso cha kadatu, hanihulika dijwi dye chiyumbe china wumi cha kane chikugamba, “Wije!” 8Honikona langa, ifalasi ina langi ya difu, ayuya yakwilile, yakwinangwa ifa na kusimu kukumwandamila hoyokwinghigwa udaha mulobo imwedu ye chilunga, kukoma kwa ipanga na njala na kwa matamu na kwa makala ge muchilunga,. 9Yakakumule, ichikanhamiso cha shano, honikona hasi ye hefugilo fidoga fyawo wanhu wakomigwe kosoko ye imbuli ye Mulungu na uhomelesi wawo wowalongile, 10howojoja kwa ijwi ikulu, “Agwe go Mundewa Mukulu musunhile na we chawelu, mpaka milaki ukuchiliganisa na kuwaliha chisasi che sakame yetu muchanhya ya wekale muchilunga?” 11Kamei chila yumwedu hakenghigwa nghasu njelu na kugambigwa wagojele chidodogi, mpaka ifike inhala ya wayawo watumigwa fina wene, yuwe imemelekela, awene awakwenda wakomigwe fina awene fowakomigwe. 12Yakakumule ichikanhamiso cha mutandatu, hanilanga na kona, isingisi ikulu na dijuwa hodikuwa ititu kifana iguniya, umwesi wose houkuwa kifana sakame. 13Na sinyelesi sa kulanga hosilagala hasi fina umukuyu foukulagasa singhuyu sisikangale maukusingisigwa na uluputa lwa imheho ikupumunha ugele we inyota. 14Ulanga haukikunja kifana kalatasi, na chila itunda na chisiwa hafileusigwa ahanhu hawo. 15Kamei awandewa we chilunga awanhu wakulu na wakulu we selikali na wagoli na wena ludole na chila munhu mutumwa na isimutumwa, wakifisa mumapango na mumawe ga matunda 16wakugamba amatunda na mawe, “Chugwileni ma muchifise kumwande ye chihanga chakwe ayuya yekale mwigoda dya undewa na inyono ye Mwana ngholo; 17kosoko dijuwa dikulu dye inyono yawo difika nani yakwenda yadahe kwima hamwande yakwe?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\